rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/II+/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/II+/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/II+/2018

 1. I.                    Zamawiający:

  UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  ul. Prawocheńskiego 9

  Tel. 089 524 39 00, Fax:  089 523-49-00

  II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

  Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) – postępowanie poniżej 30 tys. euro.

  III. Opis przedmiotu zamówienia:

  Jakościowa i ilościowa ocena profilu zawartości glikozydów salicylowych oraz polifenoli w korze wierzby. – 72 próby x 3 powtórzenia

  Realizacja zamówienia obejmować będzie odbiór, przygotowanie, analizę 72 prób materiału roślinnego (kora wierzby) w trzech powtórzeniach analitycznych na obecność wolnych i uwolnionych z wiązań estrowych i glikozydowych form związków biologicznie aktywnych (tj. z grupy glikozydów salicylowych: salicyna, saligenina, salidrozyd, helicyna, piceina oraz grupy polifenoli: kwercetyna, izoramnetyny, apigenina, kempferol, luteolina, katechina, naringeniny, prunina, taksifolina, kwas ferulowy, kwas sinapinowy, kwas p-kumarowy, kwas t-cynamonowy, kwas chlorogenowy, kwas wanilinowy, kwas protokatechowy) przy użyciu  wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektometrią mas umożliwiających identyfikację (widma jonów pseudomolekularnych i fragmentacyjnych) jak i analizę ilościową wszystkich badanych związków. Zespół realizujący zamówienie będzie zobowiązanych każdego miesiąca (w okresie od lutego do listopada 2018 roku) do odbioru, przygotowania i analizy materiału roślinnego, a także dostarczenia miesięcznych oraz końcowego raportów z wynikami przeprowadzonych analiz wraz z dokładnym opisem metodycznym i syntezą analiz wyników.

  W związku z potrzebą wykonania analiz w sposób rzetelny, jednostki zobowiązane są do wykazania potencjału merytorycznego, technicznego i badawczego do realizacji zamówienia:

   

  1. Zamówienie będzie realizowane przez wykwalifikowany i doświadczony zespół badawczy w obszarze analizy profilu i zawartości roślinnych związków biologicznie aktywnych (w skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba ze stopniem doktora habilitowanego i co najmniej jedna osoba ze stopniem doktora),
  2. Zamówienie będzie realizowane w laboratoriach przystosowanych do przygotowania i analizy materiału roślinnego na obecność wolnych i uwolnionych z wiązań estrowych i glikozydowych form związków biologicznie aktywnych  przy użyciu metod chromatograficznych, w tym systemów wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas umożliwiających identyfikację (widma jonów pseudomolekularnych i fragmentacyjnych) jak i przeprowadzenia precyzyjnej analizy ilościowej badanych związków.
  3. Wykazanie przez zespół realizujący doświadczenia w zakresie badań nad związkami biologicznie aktywnymi poprzez przygotowanie zestawienia obejmującego zrealizowane/realizowane projekty naukowe i publikacje z obszaru związków biologicznie aktywnych oraz projekty i zadania realizowane we współpracy z przemysłem rolno-spożywczym (okres ostatnich 3 lat)

  IV. Warunki realizacji:

  1. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 2.
  2. Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca.
  3. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
  4. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  a)       uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  b)      posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

  c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

  d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  5.   Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z płatnością podatków do Urzędu Skarbowego oraz z opłatą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  V. Termin wykonania zamówienia:

  Do dnia 30.11.2018 r.

  VI. Kryteria oceny ofert:

  1.            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny.

  2.            Sposób oceny ofert:

  Kryterium nr 1 – Cena – proporcjonalnie wg wzoru:

  najniższa cena brutto z badanych ofert

  C = ———————————————————- x 100 pkt

  cena brutto oferty badanej

  3.   Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez podanie w Formularzu ofertowym (zał. 1) ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

  5.   Zamawiający wybierze ofertę, która będzie spełniała wskazane powyżej warunki oraz zdobędzie największą liczbę punktów. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

  VII. Sposób i warunki płatności:

  1. Cenę za zamówienie należy skalkulować jako cenę ryczałtową za cały zakres przedmiotu zamówienia. Cena za zamówienie zawierać ma w sobie całkowity wydatek ponoszony przez Zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania.
  2. Wykonawca przedstawi ofertę w walucie polskiej, kwota brutto. Rozliczenie nastąpi między stronami również w walucie PLN.
  3. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe tj. na podstawie faktury VAT.
  4. Faktura VAT musi zawierać numer umowy, z której wynika płatność.
  5. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z danej faktury VAT przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

  VIII. Sposób i Termin składania ofert:

  1.         Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 14.02.2018 r. do godz. 12.00 na adres e-mail : bartosz.gozdz@uwm.edu.pl

  2.         W temacie wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe – analizy chemiczne.

  3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  4.         W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.

  5.         Zamawiający dopuszcza złożenie przez każdego Oferenta tylko jednej oferty i wyłącznie na wzorze stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

  6.         Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

  7.         Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

  IX. Informacje Dotyczące Wyboru Najkorzystniejszej Oferty:

  Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 16.02.2018 r. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną.

  Pytania dot. niniejszego postępowania prosimy kierować na adres: bartosz.gozdz@uwm.edu.pl lub pod numer telefonu:  89 523 38 00 (Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

  X. Informacje dodatkowe:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności złożonych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń.
  4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
  5. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
  6. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
   1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego oraz wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
   2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
  7. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności plus dofinansowanego z Funduszy Europejskich (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Dodaj komentarz odnośnie: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/II+/2018

Komentarze zostały wyłączone.