rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe nr (4II+/2017) z dnia 19.10.2017 wykonanie usługi przygotowania i opracowania wyceny wynalazku -

Zapytanie ofertowe nr (4II+/2017) z dnia 19.10.2017 wykonanie usługi przygotowania i opracowania wyceny wynalazku -

Zapytanie ofertowe nr (4II+/2017) z dnia 19.10.2017 wykonanie usługi przygotowania i opracowania wyceny wynalazku -

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4II+/2017

 1. I.                    Zamawiający:

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Prawocheńskiego 9

Tel. 089 524 39 00, Fax :  089 523-49-00

 

II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) – postępowanie poniżej 30 tys. euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1.            Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi przygotowania i opracowania wyceny wynalazku – generator ciepła. Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP P.420450.

2.            Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do przygotowania i opracowania wyceny w formie raportu, zawierającego minimum:

a) określenie wartości wynalazku;

b) opis metodologii wykonania wyceny;

c) analizę kosztów wdrożenia oraz zysków,

d) ocenę rentowności wdrożenia.

3.            Wycena wynalazku powinna być dokonana w celu określenia ceny sprzedaży w przypadku zbycia lub opłaty licencyjnej w przypadku zawarcia umowy licencyjnej, najlepszą możliwą metodą.

IV. Sposób realizacji:

 1. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 2.
 2. Wyniki wyceny muszą mieć formę raportu w wersji papierowej i elektronicznej (nośnik CD lub DVD) zawierającego dokładny opis metody wraz z opisem przygotowania, dokonanych obliczeń.
 3. Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym w szczególności: koszty opracowań, materiałów, podróży służbowych, itp. ponosi Wykonawca.
 4. Wykonawca musi dysponować osobą/ami zdolnymi do wykonania zamówienia, uczestniczącą/ymi w wykonaniu zamówienia spełniającymi łącznie następujące warunki w zakresie wykształcenia i doświadczenia:

a) posiada/ją wyższe wykształcenie w dziedzinie związanej z przedmiotem zamówienia,

b) posiada/ją co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych,

c) posiada/ją doświadczenie w zakresie zamówienia, polegające na tym, że w ciągu ostatnich trzech lat przed wyznaczonym ostatecznym terminem składania ofert (w ramach przedmiotowego zaproszenia) – osoba/y ta/te dla dowolnych podmiotów wykonała/y (świadczyła) usługi:

• co najmniej trzy usługi wyceny technologii, wynalazków lub know how;

• dla co najmniej pięciu technologii, wynalazków lub know how – ocenę potencjału ekonomicznego (komercyjnego);

• dla co najmniej pięciu technologii, wynalazków lub know how – opracowanie strategii komercjalizacji.

 1. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)      posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6.            Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z płatnością podatków do Urzędu Skarbowego oraz z opłatą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

V. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 30.10.2017 r. maksymalnie do dnia 17.11.2017 r.

 

VI. Kryteria oceny ofert:

1.            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a)            Cena -  80 pkt.

b)           Termin wykonania raportu – 20 pkt

2.            Sposób oceny ofert:

Kryterium nr 1 – Cena – proporcjonalnie wg wzoru:

 

najniższa cena brutto z badanych ofert

C = ———————————————————- x 80 pkt

cena brutto oferty badanej

 

Kryterium nr 2 – Termin wykonania raportu (liczba dni roboczych) – proporcjonalnie wg wzoru:

Najkrótszy termin z badanych ofert (liczba dni roboczych)

C = ————————————————————————————– x 20 pkt

Termin wskazany w ofercie badanej (liczba dni roboczych)

 

3.            Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez podanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.            Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym (zał. 1) termin wykonania zamówienia wraz z przeliczeniem na liczbę dni roboczych. Realizacja zamówienia rozpocznie się 30.10.2017 r.

5.            Zamawiający wybierze ofertę, która będzie spełniała wskazane powyżej warunki oraz zdobędzie największą liczbę punktów. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

VII. Sposób i warunki płatności:

 1. Cenę za zamówienie należy skalkulować jako cenę ryczałtową za cały zakres przedmiotu zamówienia (bez względu na ilość godzin poświęconych na jego wykonanie). Cena za zamówienie zawierać ma w sobie całkowity wydatek ponoszony przez Zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania.
 2. Wykonawca przedstawi ofertę w walucie polskiej, kwota brutto. Rozliczenie nastąpi między stronami również w walucie PLN.
 3. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe tj. na podstawie faktury VAT. Przed dokonaniem płatności nastąpi odbiór wykonanych prac protokołem.
 4. Faktura VAT musi zawierać numer umowy, z której wynika płatność.
 5. Do faktury VAT musi być dołączony protokół odbioru.
 6. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z danej faktury VAT przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

VIII. Sposób i Termin składania ofert:

1.         Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 27.10.2017r. do godz. 10.00 na adres e-mail : ciitt@uwm.edu.pl

2.         W temacie wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe – wycena wynalazku.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.         W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.

5.         Zamawiający dopuszcza złożenie przez każdego Oferenta tylko jednej oferty i wyłącznie za wzorze stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

6.         Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

7.         Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

 

IX. Informacje Dotyczące Wyboru Najkorzystniejszej Oferty:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 27.10.2017r. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną.

Pytania dot. niniejszego postępowania prosimy kierować na adres: ciitt@uwm.edu.pl lub pod numer telefonu: 89 524 52 53 lub 89 524 39 00 (Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

X. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności złożonych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń.
 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
 5. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 6. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego oraz wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Wybór oferty

Dodaj komentarz odnośnie: Zapytanie ofertowe nr (4II+/2017) z dnia 19.10.2017 wykonanie usługi przygotowania i opracowania wyceny wynalazku -

Komentarze zostały wyłączone.