rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przygotowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinasowanie projektu wraz
z załącznikami w ramach RPO WiM Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.3. Inwestycje popularyzujące naukę i innowacje.

 1. 1.     Zamawiający:

Biuro ds. Nauki

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel./fax. 89 523 35 52

NIP: 739-30-33-097

 1. 2.     Przedmiot zamówienia:

a)     rodzaj zamówienia: usługa

b)     skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Studium Wykonalności, przygotowanie Wniosku
o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz dokonanie wskazanych przez IOK uzupełnień/poprawek w przygotowanych dokumentach w trakcie oceny dokumentacji aplikacyjnej, na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/17, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę
i innowacje.

 

 1. 3.     Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28.08.2017r.
 2. 4.     Opis sposobu przygotowania oferty:

a)     w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na formularzu oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia),

b)     ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie,

c)     oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

d)     oferta powinna obejmować całość zamówienia.             

 1. 5.     Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

- cena 100%

 1. 6.        Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę należy wliczyć:

1)     wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia,

2)     wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

3)     obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

 1. 7.        Sposób, miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę (skan podpisanego formularza) należy wysłać w terminie do dnia 31.07.2017r., do godz. 10:00 na adres e-mail: smoczan@uwm.edu.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe – Studium wykonalności na konkurs nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/17

 1. 8.        Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2017r. o godz. 10:15. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną.

 

 

 1. 9.     Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Anna Smoczyńska tel. 89 523 35 52

 1. 10.     Informacje dotyczące zawierania umowy:

Strony podpiszą umowę, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 

 1. 11.       Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy
  w każdym czasie bez podania przyczyny.
 2. 12.       Pozostałe informacje:

Wykonawca musi dysponować osobą/ami zdolnymi do wykonania zamówienia, uczęstniczącą/ymi
w wykonaniu zamówienia w tym posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w przygotowywaniu studiów wykonalności i wniosków o dofinansowanie projektów.

 

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy     aktualizacja umowy 28.07.2017 : wzór umowy

 

Dodaj komentarz odnośnie: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Komentarze zostały wyłączone.