Informacja dotycząca wdrażania przez WMFPK w Działdowie produktu finansowego - poręczenie wadialne - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Informacja dotycząca wdrażania przez WMFPK w Działdowie produktu finansowego – poręczenie wadialne

Informacja dotycząca wdrażania przez WMFPK w Działdowie produktu finansowego – poręczenie wadialne

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informację o wdrożeniu  przez Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie nowego produktu finansowego – poręczenie wadialne z prośbą o rozpowszechnianie wśród lokalnych przedsiębiorców .

Podstawowe cechy poręczenia wadialnego:

ü  poręczenie wadialne – jest ustanawiane na podstawie oświadczenia o udzieleniu poręczenia wystawionego przez Fundusz dla Zamawiającego, potwierdzającego objęcie poręczeniem zobowiązania z tytułu wadium, o którym mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 i art. 148 ust.1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) w związku z art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1804),

ü  o poręczenie wadialne może się ubiegać Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub mający siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przystępujący do postępowania w ramach Ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego przez Zamawiającego,

ü  warunkiem udzielenia poręczenia jest pozytywnie zweryfikowana przez Fundusz zdolność Przedsiębiorcy do wykonywania zobowiązań wynikających z umowy poręczenia, ustanowienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia na rzecz Funduszu, na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela (standardowym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco Przedsiębiorcy poręczony przez małżonkę wraz z deklaracją wekslową, ale w przypadku podwyższonego ryzyka transakcji, stosuje się dodatkowe zabezpieczenia spośród akceptowanych przez Fundusz rodzajów zabezpieczeń rzeczowych i osobistych) oraz wniesienie przez Przedsiębiorcę prowizji za udzielenie poręczenia w wysokości określonej w obowiązującej Taryfie opłat i prowizji z tytułu udzielanych poręczeń wadialnych, aktualnie:

  1. Prowizja od udzielonego poręczenia wadialnego wynosi 1% kwoty poręczenia, nie mniej niż 50 zł, /korzyść: przedsiębiorca nie musi „zamrażać” 100% kapitału na wpłatę wadium, a jedynie 1%/.
  2. Za udzielenie odnawialnej linii poręczeń wadialnych – 100 zł,

ü  poręczenie wadialne może być udzielone, jako jednostkowa transakcja lub w ramach odnawialnej linii poręczeń wadialnych,  przyznanej na okres 1 roku,

ü  maksymalna wartość jednostkowego poręczenia wadialnego nie może przekroczyć równowartości wymaganego wadium określonego w warunkach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez dodatkowych kosztów i odsetek i nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł,

ü  maksymalna wartość odnawialnego limitu poręczeń wadialnych nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 zł,

ü  maksymalne zaangażowanie z tytułu aktywnych poręczeń wadialnych wobec jednego Przedsiębiorcy lub jednostek powiązanych z Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 330 ze zm.) nie może przekroczyć kwoty 1.500.000 zł,

ü  poręczenie wadialne jest udzielane na okres związania ofertą wynikający z warunków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jednak nie dłuższy niż 90 dni, przy czym w przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, okres poręczenia może zostać przedłużony przez Fundusz na podstawie aneksu do umowy o udzieleniu poręczenia oraz po wniesieniu prowizji za zmianę okresu poręczenia w wysokości 1% kwoty poręczenia, nie mniej niż 50 zł.

 

Informacje szczegółowe o Funduszu, w tym dokumenty związane z poręczeniami wadialnymi, jak:

- Regulamin udzielania poręczeń wadialnych,

- Taryfa opłat i prowizji z tytułu udzielanych poręczeń wadialnych,

- druk wniosku o poręczenie wraz z załącznikami – do pobrania dla Przedsiębiorców,

znajdują się na stronach internetowych:

www.poreczenia-kredytowe.info,

www.jednookienko.pl/index.php/pozyczki/2-uncategorised/10-wmfpk

 

lub pod numerami telefonu:

(23) 697 50 52, kom. 666055912 – Pani Grażyna Bartkowska – Siedziba Funduszu Działdowo

(89) 527 93 11, kom. 728419194 – Pani Magdalena Czartowska – Punkt Poręczeniowy Olsztyn

(87) 610 78 38, kom. 668271625 – Pani Anna Duchnowska – Punkt Poręczeniowy Ełk

(55) 232 42 12, kom. 666055909 – Pani Joanna Grykiel-Figielska – Punkt Poręczeniowy Elbląg

 

Dodaj komentarz odnośnie: Informacja dotycząca wdrażania przez WMFPK w Działdowie produktu finansowego – poręczenie wadialne

Komentarze zostały wyłączone.