PRZYGOTOWANIE, UTWORZENIE I PROMOCJA INTERDYSCYPLINARNEGO KIERUNKU "ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW" - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Zrealizowane » PRZYGOTOWANIE, UTWORZENIE I PROMOCJA INTERDYSCYPLINARNEGO KIERUNKU „ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW”

PRZYGOTOWANIE, UTWORZENIE I PROMOCJA INTERDYSCYPLINARNEGO KIERUNKU „ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW”

PRZYGOTOWANIE, UTWORZENIE I PROMOCJA INTERDYSCYPLINARNEGO KIERUNKU „ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW”

Tytuł projektu

Przygotowanie, utworzenie i promocja interdyscyplinarnego kierunku „Analiza i kreowanie trendów”

Finansowanie

Projekt realizowany w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Finansowanie ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz ze środków krajowych

Okres realizacji

styczeń 2015 r. – grudzień 2015 r.

Cel

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału uczelni w obszarze kształcenia interdyscyplinarnego oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym do roku 2016, poprzez działania skierowane do potencjalnych pracodawców zainteresowanych nowymi kwalifikacjami pracowników w zakresie analizy i kreowania trendów oraz absolwentów szkół średnich, studentów innych kierunków, pracowników sektora kreatywnego, firm innowacyjnych, instytucji społeczno-kulturalnych.Cele szczegółowe:1) Opracowanie raportu w zakresie zapotrzebowania na absolwentów nowego kierunku studiów;2) Stworzenie innowacyjnego kierunku ”Analiza i kreowanie trendów” na poziomie studiów I stopnia i studiów podyplomowych poprzez przygotowanie dokumentacji, kadry i zaplecza do realizacji kierunku.3)Promocja i budowanie zapotrzebowania kulturalnego, społecznego i gospodarczego na absolwentów kierunku poprzez organizacje˛ spotkań informacyjnych, konferencji oraz inne działania promocyjne. Założenia projektu przewidują przeprowadzenie badań społecznych potwierdzających rzeczywiste zapotrzebowanie na kierunek wśród potencjalnych kandydatów oraz pracodawców; Szacuje się, że liczba studentów przyjętych na I rok studiów (2016/2017) to 50 os., na studia podyplomowe 20; przewiduje się sukcesywne zwiększanie liczby studentów kierunku i studiów podyplomowych, co zapewni trwałość rezultatów projektu;Działania w projekcie zostaną skierowane do 500 uczniów (badania ankietowe); 30 firm/instytucji (uczestniczących w badaniach/ uczestniczących w konferencji); 25 pracowników UWM (uczestniczących w konferencji oraz seminarium roboczym) oraz 65 studentów- potencjalnych uczestników konferencji.

Ogólna charakterystyka

Badania rynku wskazują, że już za ok. 6 lat największe wzrosty zostaną odnotowane w sektorze usług, transporcie i dystrybucji, doradztwie, usługach osobistych, hotelarstwie i gastronomii. Ogólna tendencja zakłada wzrost zapotrzebowania na kompetencje „miękkie”, komunikacyjne i interdyscyplinarne, elastyczność, kreatywność, innowacyjność. Odpowiedzią na ta tendencje powinno być przygotowanie innowacyjnych programów kształcenia tworzonych przy współuczestnictwie przyszłych pracodawców.Celem projektu jest zwiększenie potencjału dydaktycznego i naukowego oraz konkurencyjności UWM w Olsztynie poprzez utworzenie kierunku ”Analiza i kreowanie trendów”. Kierunek wzmacnia potencjał uczelni w obszarze kształcenia interdyscyplinarnego oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczy.Projekt jest wynikiem wspólnej inicjatywy pracowników Wydziałów: Humanistycznego, Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Nauk Społecznych przy współudziale i koordynacji prac przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Zakładane rezultaty realizacji

W toku realizacji powstaną:- raport z badań społecznych w zakresie zapotrzebowanie na kierunek;- dokumentacja studiów I stopnia;- dokumentacja studiów podyplomowych;- publikacja;

- strona www projektu i kierunku studiów (www.uwm.edu.pl/trendy)

- konferencja „Informacja, trendy, design”

Kontakt

Szczegółowe informacje o projekcie:Ewa Dąbkowska, Edyta Szacherska Centrum Innowacji i Transferu Technologii  tel.89 523 39 00;e-mail: ciitt@uwm.edu.plwww.uwm.edu.pl/trendy

 

Dodaj komentarz odnośnie: PRZYGOTOWANIE, UTWORZENIE I PROMOCJA INTERDYSCYPLINARNEGO KIERUNKU „ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW”

Komentarze zostały wyłączone.