OPRACOWANIE MODELU FUNKCJONOWANIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Zrealizowane » OPRACOWANIE MODELU FUNKCJONOWANIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

OPRACOWANIE MODELU FUNKCJONOWANIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

OPRACOWANIE MODELU FUNKCJONOWANIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

Tytuł projektu

Opracowanie modelu funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Finansowanie

Projekt realizowany w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Finansowanie ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz ze środków krajowych

Okres realizacji

styczeń 2015 r. –  maj 2016 r.

Cel

Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej UWM poprzez stworzenie koncepcji funkcjonowania międzywydziałowej szkoły przedsiębiorczości uwzgledniającej zasady zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym, w latach 2015 – 2016.Cele szczegółowe projektu:-Zwiększenie szans studentów, doktorantów UWM na regionalnym rynku pracy poprzez utworzenie MSP i docelowe przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym, w latach 2015-2016;-Zwiększenie wiedzy wśród społeczności akademickiej UWM (studenci, doktoranci, pracownicy) na temat zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym poprzez upowszechnienie rezultatów projektu, w latach 2015 – 2016;- Zacieśnienie współpracy pomiędzy UWM a uczelniami prowadzącymi szkoły przedsiębiorczości w Norwegii poprzez wymianę doświadczeń w zakresie EKOprzedsiębiorczości, w latach 2015 – 2016.

Ogólna charakterystyka

Największym problemem Warmii i Mazur jest najwyższy w kraju poziom bezrobocia (22%). Absolwenci UWM w Olsztynie, aby zdobyć pierwszą pracę muszą wykazywać się wysokim poziomem wiedzy oraz doświadczeniem zawodowym, którego często nie posiadają. Mimo trudności ze zdobyciem zatrudnienia absolwenci rzadko podejmują własną działalność gospodarczą, chociaż wykazują wysokie zainteresowanie tą formą zatrudnienia podczas studiów (co 3 respondent wyraził chęć założenia firmy). Istotnymi barierami są brak doświadczenia – brak wiedzy (7%), brak środków na prowadzenie działalności (19%), zbyt duże ryzyko (15%), biurokracja (10%). Projekt odpowiada na potrzeby grupy odbiorców poprzez stworzenie koncepcji funkcjonowania MSP z modułami: szkoleniowym, doradczym, mentoring oraz wsparcie nowoutworzonej firmy. Docelowo odbiorcami szkoły przedsiębiorczości będą studenci UWM, doktoranci UWM oraz PAN, posiadający pomysł na prowadzenie firmy. W każdej edycji szkoleniowej weźmie udział 30 uczestników. Planujemy w ciągu 10 lat przygotować 300 absolwentów szkoły.Finalne uruchomienie szkoły przyniesie korzyści: zakładanie EKOprzedsiębiorstw, zmiana postaw i wzrost świadomości ekologicznej wśród ogółu nauczycieli akademickich, studentów i otoczenia zewnętrznego.Docelowo szkoła zostanie uruchomiona przy Wydziale Nauk Ekonomicznych przy merytorycznym wsparciu CIiTT. Studenci, będący uczestnikami szkoły, będą wykorzystywali dodatkowe punkty ECTS. Utworzenie szkoły przedsiębiorczości uwzgledniającej zasady zrównoważonego rozwoju na wprost wynika z potrzeby spełniania przez firmy funkcjonujące na rynku norm związanych z poszanowaniem środowiska (w aspekcie organizacyjnym np. ISO 26000). Każda firma utworzona w ramach szkoły będzie firmą EKOlogiczna˛.Utworzenie w Uniwersytecie szkoły przedsiębiorczości jest priorytetem w działalności CIiTT i będzie utworzona ze środków pozyskanych na ten cel przez CIiTT, które posiada długoletnie doświadczenie w realizacji projektów dla biznesu.

Zakładane rezultaty realizacji

W toku realizacji powstaną:- dokumentacja rekrutacyjna- strona internetowa projektu- skrypty szkoleniowe w odniesieniu do modułów szkoleniowych- gra symulacyjna EKOprzedsiębiorstwo-regulamin wykorzystania punktów ECTS- profil kandydata1- profil absolwenta- profil trenera

- profil mentora

- procedury mentoringu i narzędzia mentora

- procedury doradztwa i narzędzia doradcze

Kontakt

Szczegółowe informacje o projekcie:Ewa Kłos, Ewa Dąbkowska, Centrum Innowacji i Transferu Technologiitel.89 523 39 00;e-mail: ciitt@uwm.edu.pl

Dodaj komentarz odnośnie: OPRACOWANIE MODELU FUNKCJONOWANIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

Komentarze zostały wyłączone.