Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie... - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Zrealizowane » Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie…

Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie…

Nazwa programu Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej
Finansowanie Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
Okres realizacji wrzesień 2008 r.- sierpień 2011 r.
Cel Poprzez realizację projektu Uniwersytet zyskał możliwość upowszechnienia wśród studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu idei przedsiębiorczości akademickiej. Będzie to związane z realizacją szeregu celów szczegółowych, tj.:

 • wzrostem kwalifikacji studentów i pracowników naukowych UWM w zakresie opracowywania biznesplanów i oceny potencjału rynkowego dla własnych firm spin-off,
 • wzmocnieniem powiązań funkcji nauki i dydaktyki ze sferą rynkową, aby móc pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy regionu,
 • promocją przedsiębiorczości wśród studentów i pracowników naukowych UWM.
Ogólna charakterystyka Projekt zakłada realizację 3 modułów działań, tj.:

 1. SZKOLENIA I DORADZTWO;
  Planowane jest przeprowadzenie szkoleń skierowanych do studentów, absolwentów i pracowników naukowych Uniwersytetu zainteresowanych uruchomieniem własnej działalności gospodarczej. W programie szkoleń przewidziano zajęcia m.in. z zakresu podstawowej teorii przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanów, finansowania działalności przedsiębiorstwa, wprowadzania w firmach innowacji, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, itp. Szkolenia uzupełnione zostaną o wizyty studyjne w firmach i indywidualne doradztwo.
 2. STAŻE;
  Planowana jest organizacja dwóch rodzajów staży, tj.: staży pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu w firmach o profilu działalności odpowiadającemu zakresowi prowadzonej przez nich pracy naukowej (staże 1 – lub 2 miesięczne) oraz staży pracowników regionalnych przedsiębiorstw na UWM (staże dwutygodniowe).
 3. PROMOCJA IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ;
  W ramach działania zaplanowano realizację szeregu inicjatyw ukierunkowanych na przybliżenie społeczności akademickiej UWM istoty i znaczenia zjawiska przedsiębiorczości akademickiej. Zakłada się m.in.:

  • opracowanie i druk materiałów fachowych dot. zakładania działalności gospodarczej przez studentów, pracowników naukowych, itp.;
  • wydanie cyklicznego biuletynu dot. przedsiębiorczości akademickiej,
  • organizację cyklu spotkań seminaryjnych z przedsiębiorcami, ludźmi sukcesu, przedstawicielami organizacji związanymi z prowadzeniem działalności gosp. tj. np. pracownikami US, ZUS, itd.; Spotkania ukierunkowane będą na dzielenie się doświadczeniami, informacjami i najnowszymi regulacjami dot. zakładania, prowadzenia i rozwoju firmy,
  • organizację dni przedsiębiorczości akademickiej,
  • organizacje letniej szkoły przedsiębiorczości akademickiej,
  • uruchomienie elektronicznego newslettera z zakresu PA.

Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie z Fundacją Demokracji Lokalnej – Ośrodkiem Samorządu Lokalnego w Olsztynie.

Zakładane rezultaty realizacji Wymiernym rezultatem realizacji sformułowanych w projekcie działań będzie podniesienie świadomości i wiedzy wśród przedstawicieli społeczności akademickiej UWM nt. potrzeby i znaczenia komercjalizacji wyników badań i osiągnięć naukowych, znaczenia rozwijania na uczelni przedsiębiorczości akademickiej.
Z jednej strony będzie to związane z podniesieniem w tym zakresie kwalifikacji studentów, absolwentów i pracowników naukowych UWM (łącznie 270 osób), którzy zostaną przygotowani do zakładania i prowadzenia na bazie wyników prac naukowych własnej firmy typu spin-off, poprzez przekazanie im podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej na dany temat (moduł: Szkolenia i doradztwo).
Dodatkowo zakłada się, że chęć zakładania własnej działalności gospodarczej typu spin-off w pracownikach naukowych Uniwersytetu powinny pobudzać także zrealizowane staże w przedsiębiorstwach (moduł: Staże). Ponadto przyjmuje się, że rezultatem organizacji staży będzie wzmocnienie współpracy i wzajemnych oczekiwań i potrzeb w tym względzie pomiędzy naukowcami UWM a regionalnymi przedsiębiorcami. Staże w przedsiębiorstwach odbędzie 120 pracowników naukowych UWM, a staże na UWM zrealizuje 50 pracowników przedsiębiorstw.
Z drugiej strony realizacja projektu służyć ma osiągnięciu w dłuższej perspektywie strategicznego celu, tj. rozwojowi i rozpropagowaniu wśród społeczności studenckiej Uniwersytetu postaw przedsiębiorczych, budowaniu na terenie campusu uniwersyteckiego klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości akademickiej studentów i pracowników, co ma sprzyjać zwiększeniu skali zakładania przez nich samodzielnej działalności gospodarczej. W ramach działań upowszechniających idee przedsiębiorczości akademickiej przygotowane zostaną m.in. narzędzia promowania tego zjawiska, tj. wydane materiały fachowe – 4 wydawnictwa i cyklicznie biuletyn – 5000 egz., uruchomiony elektroniczny newsletter oraz zorganizowane inicjatywy typu: dni przedsiębiorczości – 2 edycje, letnia szkoła przedsiębiorczości – 1 edycja, 10 spotkań seminaryjnych (moduł: Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej).
Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 3 grupy Beneficjentów Ostatecznych, tj:

 • 225 studentów i absolwentów (do 12 m-cy po ukończeniu studiów) UWM oraz 45 pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu (zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę) zainteresowanych uruchomieniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa typu spin-off na bazie własnych pomysłów (łącznie 270 osób),
 • 120 pracowników naukowo-dydaktycznych UWM odbywający staże w regionalnych przedsiębiorstwach,
 • 50 pracowników regionalnych przedsiębiorstw odbywających staże na UWM.
 • 286 studentów i 30 naukowo-dydaktycznych UWM objętych promocją idei przedsiębiorczości akademickiej (łącznie 316 osób),
Forma działania Pomoc udzielana jest na projekty pilotażowe (Typ B), dotyczące stymulowania wdrażania innowacyjnych produktów i usług bazujących na ICT.
Kontakt Kierownik projektu – Anna Kamińska-Bisior
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
tel. 089 523 39 00, e-mail: anna.kaminska@uwm.edu.pl

Szczegółowe informacje o projekcie:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
tel. 089 523 39 00, e-mail: ciitt@uwm.edu.pl
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie
tel. 089 521 87 82
Strona internetowa projektu www.uwm.edu.pl/pa

Dodaj komentarz odnośnie: Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie…

You must be logged in to post a comment.