Wsparcie przygotowań UWM w Olsztynie do świadczenia ... - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Zrealizowane » Wsparcie przygotowań UWM w Olsztynie do świadczenia …

Wsparcie przygotowań UWM w Olsztynie do świadczenia …

Tytuł Projektu „Wsparcie przygotowań UWM w Olsztynie do świadczenia proinnowacyjnych usług służących transferowi i komercjalizacji wiedzy oraz rozwojowi przedsiębiorczości akademickiej”
Finansowanie Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”
Okres realizacji grudzień 2007 r.- maj 2009 r.
Cel Projekt zakłada realizację szeregu inicjatyw ukierunkowanych na stworzenie na Uniwersytecie warunków do świadczenia usług dot. transferu i komercjalizacji technologii z UWM do gospodarki regionu oraz promocji przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników i studentów Uniwersytetu. Projekt jest przedsięwzięciem komplementarnym w stosunku do realizowanego przez CIiTT w ramach działania 2.6 ZPORR projektu Przygotowanie do świadczenia proinnowacyjnych usług służących transferowi wiedzy i technologii z UWM do gospodarki regionu – utworzenie Centrum Transferu Technologii, przeszkolenie personelu i przeprowadzenie działań pilotażowych”.
Ogólna charakterystyka Projekt zakłada realizację następujących działań:

 1. Opracowanie narzędzia informatycznego do upowszechniania oferty technologiczno-usługowej i eksperckiej UWM w Olsztynie na rzecz gospodarki regionu, w tym:
  • przygotowanie internetowej bazy ofert technologiczno-usługowych UWM w Olsztynie,
  • przygotowanie internetowej bazy danych ekspertów UWM w Olsztynie,
  • promocja i informacja o możliwościach i korzyściach funkcjonowania bazy danych ofert technologiczno-usługowych i bazy ekspertów UWM;
 2. Utworzenie punktu informacyjno-doradczego w zakresie wykorzystania środków UE i innych w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym:
  • przygotowanie narzędzi informacji i doradztwa (tj. przygotowanie informatora nt. możliwości pozyskiwania przez UWM środków z funduszy strukturalnych UE i innych na realizację przedsięwzięć w zakresie współpracy uczelni z gospodarką oraz oznakowanie punktu informacyjno-doradczego w zakresie wykorzystywania środków UE i innych w celu komercjalizacji wyników badań naukowych;
  • cykl szkoleń dla pracowników naukowych UWM w Olsztynie;
 3. Przeszkolenie personelu i opracowanie narzędzi pracy CIiTT, w tym:
  • szkolenia dla personelu CIiTT;
  • cykl wydawniczy – Biuletyn CIiTT (wydanie 4 numerów);
  • uruchomienie serwisu internetowego CIiTT;
  • opracowanie logo oraz systemu identyfikacji wizualnej CIiTT;
 4. Wstępne studium możliwości utworzenia inkubatora biotechnologicznego
  • organizacja cyklu 7 spotkań branżowych;
  • przygotowanie ekspertyzy zapotrzebowania regionu Warmii i Mazur na tworzenie firm działających w obszarze biotechnologii;

 

Zakładane rezultaty realizacji Wymiernym rezultatem realizacji sformułowanych w projekcie działań będzie właściwe przygotowanie UWM w Olsztynie do poszukiwania nowych możliwości współpracy ze sferą regionalnej przedsiębiorczości. Upowszechnienie oraz wypromowanie takiego rodzaju współpracy jest bowiem szansą tworzenia konkurencyjnego rynku naukowo-przemysłowego w regionie Warmii i Mazur.
W końcowym rezultacie realizacji wszystkich zaplanowanych w ramach projektu działań przewiduje się przede wszystkim:

 • utworzenie 2 internetowych baz danych, tj. bazy ekspertów i bazy ofert technologiczno-usługowych UWM,
 • wydanie 2 numerów informatora nt. możliwości pozyskiwania przez UWM środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć w zakresie współpracy uczelni z gospodarką,
 • przeszkolenie co najmniej 50 pracowników UWM z zakresu możliwości zewnętrznego finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, edukacyjno-szkoleniowych, promujących wyniki badań naukowych czy ułatwiających tworzenie powiązań nauki i gospodarki,
 • przeszkolenie personelu CIiTT w zakresie technik prowadzenia negocjacji, komunikacji perswazyjnej i przygotowywania umów jako prawnego narzędzia transferu technologii,
 • wydanie 4 numerów Biuletynu CIiTT,
 • ruchomienie strony internetowej CIiTT,
 • opracowanie systemu identyfikacji wizualnej CIiTT (m.in. wzór wizytówek, papieru firmowego, tła prezentacji multimedialnej, kopert, itd.),
 • przeprowadzenie wstępnego studium możliwości utworzenia w regionie Warmii i Mazur inkubatora biotechnologicznego (przygotowanie ekspertyzy i zorganizowanie 7 spotkań branżowych naukowców UWM z grupami przedsiębiorców).

 

Kontakt Szczegółowe informacje o projekcie:
Magdalena Ben-Rynkiewicz
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
tel./fax 089 523 43 00, e-mail: m.ben-rynkiewicz@uwm.edu.pl

 

Pobierz specyfikację projektu – wersja DOC.
Pobierz specyfikację projektu – wersja PDF.

Dodaj komentarz odnośnie: Wsparcie przygotowań UWM w Olsztynie do świadczenia …

You must be logged in to post a comment.