CTT - Przygotowanie do świadczenia proinnowacyjnych usług służących ... - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Zrealizowane » CTT – Przygotowanie do świadczenia proinnowacyjnych usług służących …

CTT – Przygotowanie do świadczenia proinnowacyjnych usług służących …

Tytuł Projektu „Przygotowanie do świadczenia proinnowacyjnych usług służących transferowi wiedzy i technologii z UWM do gospodarki regionu – utworzenie Centrum Transferu Technologii, przeszkolenie personelu i przeprowadzenie działań pilotażowych”
Finansowanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
Okres realizacji październik 2007 r.- wrzesień 2008 r.
Cel Poprzez realizację projektu Uniwersytet zyskał możliwość tworzenia na uczelni systemu wspierania transferu i komercjalizacji wiedzy oraz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Celem przedsięwzięcia była bowiem realizacja szeregu inicjatyw zmierzających z jednej strony do stworzenia na UWM warunków do lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu poprzez wzmocnienie kontaktów z przedsiębiorcami, transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu do gospodarki, a z drugiej strony wsparcia biznesu akademickiego czyli aktywności przedsiębiorczej pracowników i studentów uczelni.
Ogólna charakterystyka Projekt zakładał realizację następujących działań:

 1. Przygotowanie personelu Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) UWM w Olsztynie do świadczenia proinnowacyjnych usług, tj. udział w szkoleniach związanych z transferem innowacji, 4 dwutygodniowe staże w najlepszych, krajowych centrach transferu technologii, 4 dwutygodniowe staże w przedsiębiorstwach oraz organizacja wizyty studyjnej w zagranicznym centrum transferu technologii;
 2. Przygotowanie jednolitego systemu informatycznego zarządzania informacjami o ofercie zespołów badawczych UWM, tj. przygotowanie oraz zamieszczenie na stronie internetowej CIiTT baz danych: prac badawczych, prac dyplomowych i doktorskich, bazy ekspertów oraz bazy ofert technologiczno – usługowych Uniwersytetu. Bazy te stanowiły będą podstawę informatycznego systemu komunikacji i wymiany informacji pomiędzy ich użytkownikami, tj. przedsiębiorcami i społecznością regionu Warmii i Mazur a kadrą naukową UWM. Z założenia ww. bazy danych mają przede wszystkim ułatwić przedsiębiorcom dostęp do wyników prac badawczych i ekspertów UWM, a tym samym stanowić instrument promocji dorobku naukowego Uniwersytetu pod kątem możliwości wdrożeń w gospodarce czy służyć wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy naukowców UWM przy świadczeniu usług doradczych i szkoleniowych przez CIiTT;
 3. Realizacja dwóch działań pilotażowych. Pierwsze działanie dotyczyło przygotowania 2 ekspertyz, tj. ekspertyzy z zakresu rozpoznania możliwości i przygotowania aplikacji na działania związane z przedsiębiorczością akademicką oraz ekspertyzy dot. analizy i wyboru formy prawnej wraz z procedurą rejestracyjną dla nowego podmiotu przedsiębiorczości akademickiej na Uniwersytecie. Z kolei drugie działanie pilotażowe związane jest z organizacją dla regionalnych przedsiębiorców zagranicznej misji technologicznej do Danii oraz organizacji cyklu 7 spotkań (przy uwzględnieniu specjalizacji) naukowców UWM z grupami przedsiębiorców związanymi z kluczowymi sektorami gospodarki Warmii i Mazur określonymi w Regionalnej Strategii Innowacyjności;
 4. Przygotowanie informatora nt. możliwości dofinansowania projektów dot. transferu technologii w 2008 r.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Klubem Biznesu.
Beneficjentami Ostatecznymi projektu było 50 przedsiębiorców z najbardziej innowacyjnych sektorów Warmii i Mazur określonych w Regionalnej Strategii Innowacyjności oraz UWM jako szkoła wyższa, a w szczególności 50 pracowników naukowych Uniwersytetu oraz personel CIiTT.

Rezultaty realizacji Wymiernym rezultatem realizacji sformułowanych w projekcie działań było właściwe przygotowanie UWM w Olsztynie do poszukiwania nowych możliwości współpracy ze sferą regionalnej przedsiębiorczości. Upowszechnienie oraz wypromowanie takiego rodzaju współpracy jest bowiem szansą tworzenia konkurencyjnego rynku naukowo-przemysłowego w regionie Warmii i Mazur. Końcowe rezultaty realizacji projektu:

 1. Przeszkolenie 6 pracowników CIiTT w zakresie zarządzania ludźmi w projekcie, zarządzania czasem, zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego, budowania zespołu oraz podstaw funkcjonowania inkubatorów technologicznych,
 2. Zrealizowanie przez 4 pracowników CIiTT dwutygodniowych staży w przedsiębiorstwach regionu Warmii i Mazur (staże realizowano w firmach: Danisco Biolacta Sp. z o.o., OBRAM Sp. z o.o., Sprint Sp. z o.o. i Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol”),
 3. Zrealizowanie przez 4 pracowników CIiTT dwutygodniowych staży w innych centrach transferu technologii (staże realizowano we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, w Centrum Wspierania Innowacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy Fundacji im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w Biurze Zarządzania Projektami Uniwersytetu w Białymstoku),
 4. Zorganizowanie wizyty studyjnej do Parku Naukowego w Turku w Finlandii w której uczestniczyło 8 pracowników UWM, w tym 5 pracowników CIiTT,
 5. Zorganizowanie wyjazdu 5 regionalnych przedsiębiorców i 2 pracowników CIiTT do Kopenhagii na targi COPENMIND 2008,
 6. Wypełnienie danymi 4 budowanych przez CIiTT internetowych baz danych, tj. bazy ekspertów, bazy ofert technologiczno-usługowych, bazy badań i bazy prac dyplomowych,
 7. Przygotowanie wstępnego studium utworzenia akademickiego inkubatora przedsiębiorczości przy UWM w Olsztynie (w tym przygotowanie wniosku aplikacyjnego do Działania 8.2.1. PO KL pt. „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej”),
 8. Zorganizowanie 7 spotkań naukowców UWM z regionalnymi przedsiębiorcami (w tym 2 seminariów technicznych),
 9. Opracowanie logo CIiTT oraz przygotowanie 1000 zestawów materiałów promocyjnych Centrum (ulotka, teczka tekturowa, notatnik, długopis),
 10. Publikacja 500 egz. informatora „Programy i fundusze dla innowacyjności 2008/2009”
Kontakt Kierownik projektu – Wojciech Samulowski
Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii
tel. 089 523 39 00, e-mail: w.samulowski@uwm.edu.pl

 

Szczegółowe informacje o projekcie:
Anna Kamińska-Bisior, Magdalena Gnyszka
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
tel. 089 523 39 00, e-mail: anna.kaminska@uwm.edu.pl
tel. 089 523 43 00, e-mail: magda.gnyszka@uwm.edu.pl

 

Pobierz specyfikację projektu – wersja DOC.
Pobierz specyfikację projektu – wersja PDF.

Dodaj komentarz odnośnie: CTT – Przygotowanie do świadczenia proinnowacyjnych usług służących …

You must be logged in to post a comment.