Dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych przyszłej kadry ... - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Zrealizowane » Dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych przyszłej kadry …

Dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych przyszłej kadry …

Tytuł Projektu „Dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych przyszłej kadry pracowniczej regionu Warmii i Mazur do wymogów rynku pracy – praktyki studentów UWM w przedsiębiorstwach”
Finansowanie Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.
Okres realizacji marzec 2006 r. – czerwiec 2008 r.
Cel Projekt stwarzał szansę na odbycie praktyki zawodowej dla 300 studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zamieszkałych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (zameldowanie stałe lub czasowe), którzy już teraz poważnie myślą o przyszłej karierze zawodowej, a ich kierunek studiów nie przewiduje obligatoryjnych praktyk zawodowych. Trzecim kryterium uczestnictwa studentów w projekcie była średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego co najmniej 3,5.
Projekt zakładał organizację miesięcznych praktyk w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na skonfrontowanie przez uczestniczących w projekcie studentów UWM wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie studiów z umiejętnościami praktycznymi wykonywania przyszłego zawodu.
Ogólna charakterystyka Realizacja praktyk odbywała się głównie w firmach zlokalizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, ale w projekcie wzięły udział również podmioty gospodarcze z terenu całego kraju. Studenci uczestniczący w projekcie sami decydowali o wyborze przedsiębiorstw w których odbywali praktyki. Przy dokonywaniu wyboru do dyspozycji mieli bazę przedsiębiorstw stale rozbudowywaną w trakcie realizacji projektu.
Projekt zakładał po zakończeniu praktyki wypłatę dodatku do praktyk (424 PLN brutto) dla każdego uczestnika. Każdemu studentowi wydawano także zaświadczenie o odbyciu praktyki. Ponadto jeżeli praktyka była realizowana poza Olsztynem (jako siedzibą Uniwersytetu) oraz miejscem zamieszkania studenta refundacji podlegały także koszty zakwaterowania i wyżywienia w miejscu odbywania praktyki oraz koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki i z powrotem.
Projekt przewidywał ponadto refundację kosztów przedsiębiorców przyjmujących studentów UWM na praktyki, a związanych bezpośrednio z organizacją tych praktyk. Przedsiębiorcom przysługiwał bowiem zwrot kosztów netto z tytułu zapewnienia studentowi stanowiska pracy, tj. zwrot kosztów amortyzacji sprzętu wykorzystywanego do programu praktyk, kosztów netto odzieży, obuwia roboczego i środków higieny osobistej niezbędnych na danym stanowisku pracy oraz zwrot kosztów netto wynagrodzenia opiekuna praktyki (dodatek szkoleniowy).
Do marca 2008 r. projekt był realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodkiem Samorządu Lokalnego w Olsztynie.
Rezultaty realizacji W ramach projektu praktyki w przedsiębiorstwach zrealizowało 300 studentów UWM z kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie które nie przewidują obowiązkowych praktyk zawodowych.
Najliczniejszą grupę uczestników projektu stanowili odpowiednio studenci:

  • Wydziału Nauk Ekonomicznych (kierunek studiów: Ekonomia) – 73 os. (24,33 % ogółu uczestników projektu);
  • Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki (kierunek studiów: Politologia) – 68 os. (22,67 % ogółu uczestników projektu);
  • Wydziału Humanistycznego (kierunek studiów: Filologia, Dziennikarstwo – magisterskie studia uzupełniające) – 40 os. (13,33 % ogółu uczestników projektu).

Studenci ww. wydziałów stanowili łącznie 60,33 % uczestników projektu
157 studentów (tj. 52,33 % uczestników projektu) zrealizowało praktykę w wymiarze pełnego etatu w ciągu miesiąca kalendarzowego. Pozostali uczestnicy projektu (143 studentów, tj. 47,67 %) korzystali z możliwości rozbicia miesięcznego okresu realizacji praktyki na więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy (zobowiązując się tym samym do odbycia 168 godz. praktyki).
Studenci uczestniczący w projekcie zrealizowali łącznie 50 664 godzin praktyk.
Na miejsce realizacji praktyki studenci wybierali przede wszystkim firmy zlokalizowane na terenie miasta Olsztyn. W olsztyńskich przedsiębiorstwach praktyki odbywało 221 studentów (73,67 %). 59 realizowało praktyki w innych miastach woj. warmińsko-mazurskiego (19,67 %). Pozostałych 20 studentów uczestniczących w projekcie (6,66 %) praktyki odbywało w firmach zlokalizowanych poza regionem Warmii i Mazur.
48 studentów (16%) realizując praktykę poza Olsztynem (jako siedzibą Uniwersytetu) i poza miejscem zamieszkania skorzystało z możliwości refundacji kosztów praktyki.
Studentów UWM uczestniczących w projekcie na praktykę przyjęło łącznie 130 przedsiębiorców. Bazę firm uczestniczących w projekcie stanowiły odpowiednio 74 firmy z Olsztyna (56,92 % ogółu firm uczestniczących w projekcie), 36 przedsiębiorstw zlokalizowanych w innych miastach województwa (27,69 %) oraz 20 firm spoza woj. warmińsko-mazurskiego (15,39 %).
4 firmy przyjęły na praktyki powyżej 10 studentów. 47 przedsiębiorstw przyjęło na praktyki odpowiednio od 2 do 9 studentów. W pozostałych 79 firmach uczestniczących w projekcie praktyki odbywało po 1 studencie.
Spośród wszystkich firm, które przyjęły w ramach projektu studentów UWM na praktyki 60 (46,15%) przedsiębiorstw skorzystało z możliwości refundacji kosztów związanych z zapewnieniem praktykantowi stanowiska pracy.

Kontakt Kierownik projektu – dr Iwona Anna Ndiaye
Wydział Humanistyczny UWM, Instytut Neofilologii
tel. 089 523 63 36, e-mail: annandiaye@o2.pl
Szczegółowe informacje o projekcie:
Magdalena Gnyszka
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
tel./fax 089 523 43 00, e-mail: magda.gnyszka@uwm.edu.pl

Pobierz specyfikację projektu – wersja DOC.
Pobierz specyfikację projektu – wersja PDF.

Dodaj komentarz odnośnie: Dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych przyszłej kadry …

You must be logged in to post a comment.