Regionalny System Wspierania Innowacji - IV edycja - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Zrealizowane » Regionalny System Wspierania Innowacji – IV edycja

Regionalny System Wspierania Innowacji – IV edycja

Tytuł Projektu Regionalny System Wspierania Innowacji – IV edycja
Finansowanie Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji Październik 2010/Grudzień 2011
Cel Cel projektu: Rozwój sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie warmińsko-mazurskim poprzez przygotowanie i wdrożenie nowoczesnych usług proinnowacyjnych w latach 2010-2011. Cele szczegółowe:

  • Przygotowanie spójnej, odpowiadającej potrzebom przedsiębiorców i naukowców, oferty działań proinnowacyjnych w zakresie innowacji i transferu technologii poprzez rozwój kanałów pozyskiwania i przepływu informacji pomiędzy sektorami nauki i biznesu i doskonalenie współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi.
  • Promocja idei przedsiębiorczości innowacyjnej oraz postaw innowacyjnych poprzez działalność promocyjno-informacyjną i wystawienniczą oraz przełamanie stereotypów na temat możliwości zlecania i korzystania z badań naukowych przez przedsiębiorców.
Ogólna charakterystyka Projekt realizowany jest w partnerstwie trzech podmiotów: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Liderem Projektu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zadania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jako Partnera Projektu: 1. Usługi proinnowacyjne z zakresu transferu wiedzy i wspierające wymianę informacji między naukowcami a przedsiębiorcami, w tym:

  • Zaspokajanie zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorców /przygotowanie oferty technologicznej odpowiadającej potrzebom przedsiębiorców;
  • Świadczenie usług informacyjno-konsultacyjnych;
  • Rozbudowa i aktualizacja regionalnej bazy danych ofert technologicznych;
  • Organizacja seminariów „Nauka dla biznesu”.

Kreowanie świadomości innowacyjnej przedsiębiorstw, w tym:

  • Organizacja Ogólnopolskich Targów Technologii „Warmińsko-Mazurska Nauka dla biznesu”.

Grupy docelowe: Przedstawiciele przedsiębiorstw, pracownicy naukowi, pracownicy szkół wyższych i instytucji naukowo-badawczych regionu. Studenci, osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą, bezrobotni, zatrudnieni.

Kontakt Kierownik Zespołu – Wojciech Samulowski Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii
tel. 089 523 39 00,
e-mail: w.samulowski@uwm.edu.pl

Szczegółowe informacje o projekcie Marta Andrzejczyk
tel. 089 524 52 62,
e-mail: marta.andrzejczyk@uwm.edu.pl
www.uwm.edu.pl/rswi/

Dodaj komentarz odnośnie: Regionalny System Wspierania Innowacji – IV edycja

You must be logged in to post a comment.