Fabryka Innowacji - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn

Fabryka Innowacji

Tytuł Projektu Fabryka innowacji
Finansowanie Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, Priorytet 3 Kapitał dla Innowacji, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Okres realizacji lipiec 2009 r. – czerwiec 2012 r.
Cel Celem głównym FABRYKI INNOWACJI jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania w 5 regionach Polski: Warmia i Mazury, Podkarpacie, Pomorze, Śląsk, Polska Centralna. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez tworzenie, na bazie innowacyjnych pomysłów biznesowych, nowych przedsiębiorstw, zapewniając im wsparcie informacyjno-doradcze w zakresie uruchamienia działalności gospodarczej, zarządzania firmą, poprzez udostępnienie infrastruktury oraz usług niezbędnych dla uruchomienia i rozwoju firmy, a także potrzebnego finansowania nowego przedsięwzięcia gospodarczego. Założeniem FABRYKI INNOWACJI jest szczególna aktywizacja przedsiębiorczości środowiska akademickiego, naukowców i kadry technicznej, ale także studentów i doktorantów oraz pracowników i studentów innych jednostek B+R z 5 ww. regionów Polski. Tym samym FABRYKA INNOWACJI ma ułatwić wprowadzanie nowo powstałej wiedzy i wyników badań naukowych prowadzonych w szkołach wyższych i innych jednostkach B+R bezpośrednio do gospodarki.
Ogólna charakterystyka Projekt realizowany jest w partnerstwie Fundacji Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej oraz Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A i Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Liderem projektu jest Fundacja TE-S. Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM, jako partner regionalny FABRYKI INNOWACJI, kompleksowo wspierać będzie pomysłodawców, w tym przede wszystkim kadrę naukową i studentów UWM oraz oraz innych regionalnych uczelni wyższych i jednostek B+R w realizacji działań związanych z przekształceniem innowacyjnego pomysłu w działalność gospodarczą.CIiTT będzie poszukiwało około 100 pomysłów na innowacyjną działalność gospodarczą tworzoną głównie na bazie wyników prac naukowo-badawczych FABRYKA INNOWACJI wspierała będzie uczelniane i autorskie pomysły (technika, technologia, wyrób, metoda, idea), które nadają się do komercjalizacji. W następstwie na bazie wyników prowadzonej działalności naukowo-badawczej powstaną samodzielne przedsiębiorstwa. >Kilka przedsiębiorstw będzie mogło otrzymać wsparcie finansowe na start firmy, z czego najlepsze z nich także wsparcie kapitałowe nawet do 200 000 Euro. FABRYKA INNOWACJIwspierała będzie pomysłodawców już na wczesnych etapach przekształcenia autorskiego pomysłu w działalność gospodarczą. Autorzy innowacyjnych pomysłów na biznes otrzymają w ramach FABRYKI INNOWACJI pomoc w następującym zakresie:

  • profesjonalnie wykonanych biznes planów przedsięwzięć gospodarczych wraz z kompleksowymi ekspertyzami technologicznymi (w tym budowa prototypów), analizą wykonalności, analizą finansową, analizą ryzyka,
  • szczegółowego planu wytworzenia produktu,
  • przygotowania dokumentacji wymaganej do założenia działalności gospodarczej.

W dalszych fazach wspierane będą także działania z zakresu: przeprowadzenia badań rynku, przygotowania planów marketingowych, przygotowania planów sprzedaży, pomocy prawnej w sprawach handlowych. >Jeśli zaś pomysł na biznes rozwinie się w efektywne działanie gospodarcze FABRYKA INNOWACJI udzieli również wsparcia w zakresie: znalezienia dodatkowego finansowanie działalności, wejścia na rynki kapitałowe (np.: NewConnect). Założeniem FABRYKI INNOWACJI jest szczególna aktywizacja przedsiębiorczości uniwersyteckiego środowiska akademickiego UWM, naukowców i kadry technicznej, ale także studentów i doktorantów, a tym samym – ułatwienie wprowadzania nowo powstałej wiedzy i wyników badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie bezpośrednio do gospodarki. FABRYKA INNOWACJI nie ogranicza się jednak wyłącznie do pomysłów możliwych do komercjalizacji, powstałych na  Uniwersytecie. W ramach przedsięwzięcia wspierane będą bowiem także innowacyjne pomysły na biznes z regionu całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Rezultaty realizacji Do końca realizacji projektu Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM, jako partner regionalny FABRYKI INNOWACJI, zakłada rozpatrzyć co najmniej 75 wniosków z innowacyjnymi pomysłami na biznes (wnioski sporządzone na formularzu dostępnym na stronie www.fabrykainnowacji.org.pl). Przewiduję się, że z Warmii i Mazur podczas fazy preinkubacji (etap selekcji) zostanie wybranych 11 pomysłów. Będą to pomysły, które pomyślnie przejdą całą fazę preinkubacji, tzn. pomysły mające odpowiedni potencjał i zasługują na dalsze analizy, wybrane przez specjalistów FABRYKI INNOWACJI na podstawie analiz i ekspertyz przygotowanych w fazie preinkubacji oraz spotkań z autorami najciekawszych pomysłów. Liczba nowo utworzonych podmiotów gospodarczych z Warmii i Mazur, które zostaną formalnie przyjęte do Inkubatora i zakwalifikowane do ostatniego i zasadniczego etapu preinkubacji, wsparcia finansowego (etap zalążkowy) wynosi 3.
Kontakt Koordynator Regionalny – Magdalena Ben-Rynkiewicz tel. 089 523 43 00, 503 071 040
Animator – Agnieszka Kawka tel. 089 523 38 00, 503 071 108
e-mail: fi@uwm.edu.pl
www.fabrykainnowacji.org.pl

Dodaj komentarz odnośnie: Fabryka Innowacji

You must be logged in to post a comment.