JAK CHRONIĆ WYNALAZKI I OPRACOWANIA FIRMY - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla przędsiębiorców » JAK CHRONIĆ WYNALAZKI I OPRACOWANIA FIRMY

JAK CHRONIĆ WYNALAZKI I OPRACOWANIA FIRMY

CO DAJE OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ?

 • Silną pozycję na rynku i przewagę konkurencyjną –> dzięki nabyciu wyłącznego prawa do zarobkowego lub zawodowego korzystania z wynalazku wyklucza się swobodne stosowanie tego wynalazku przez konkurentów.  W ten sposób zredukowane zostaje ryzyko działalności w danym obszarze, jak również ograniczone zostają możliwości konkurentów. Dzięki ochronie wynalazku można osiągnąć znaczną przewagę konkurencyjną.
 • Wyższe dochody lub zwrot nakładów inwestycyjnych –> jeśli przedsiębiorstwo zainwestowało w opracowanie wynalazku znaczną ilość środków finansowych, oraz kadrę i czas, dzięki ochronie patentowej może uzyskać narzędzie służące w odzyskaniu poniesionych nakładów i osiągnięciu zysku.
 • Dodatkowy dochód z licencji lub przeniesienia praw –> przedsiębiorstwo posiadające wyłączne prawo do korzystania z wynalazku może udzielić odpłatnej licencji na korzystanie z niego lub przenieść prawa wyłączne w całości na inny podmiot. Opłata może być dokonana jednorazowo lub też można na podstawie umowy zapewnić udział w zyskach związanych z zarobkowym wykorzystaniem danego wynalazku.
 • Dostęp do technologii poprzez licencję wzajemną –> jeśli dla efektywnego wykorzystania własnego wynalazku koniecznie jest także używanie technologii będącej własnością innego podmiotu, istnieje możliwość wzajemnego udzielenia upoważnienia do korzystania z jednego lub wielu patentów na umownie określonych warunkach.
 • Dostęp do nowych rynków –> patent lub uzyskanie licencji na opatentowany wynalazek może umożliwić przedsiębiorstwu zaistnienie na rynkach, które dotychczas były niedostępne. Wynalazek taki powinien być jednak chroniony patentem lub przynajmniej zgłoszony do ochrony na terytorium tych wszystkich państw, których rynkami zbytu przedsiębiorca jest zainteresowany.
 • Zwiększenie pewności obrotu –> poprzez uzyskanie ochrony patentowej przedsiębiorca redukuje niebezpieczeństwo naruszenia swych praw przez konkurencję  podczas komercjalizacji produktu. Patent zapewnia swoistą pozycję monopolistyczną.
 • Możliwość uzyskania grantów i/lub zwiększenia funduszy –> W niektórych sektorach (np. biotechnologicznym) posiadanie silnego portfolio uzyskanych patentów lub innych form ochrony własności intelektualnej, jest często niezbędne w celu przyciągnięcia inwestora kapitałowego.  Dzięki temu łatwiej uzyskać kapitał, który pozwoli wprowadzić dany produkt na rynek, oraz ewentualnie kontynuować prace nad doskonaleniem produktu.
 • Silne narzędzie do podjęcia działań przeciwko naruszającym –> posiadanie praw wyłącznych do korzystania z wynalazku wzmacnia zdolność przedsiębiorcy do podjęcia kroków prawnych w stosunku do podmiotów naruszających chroniony wynalazek.
 • Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa –> partnerzy handlowi, inwestorzy, akcjonariusze i klienci mogą postrzegać portfolio patentowe jako wyraz wysokiego poziomu doświadczenia, specjalizacji i zdolności technologicznej danego przedsiębiorstwa. Taki potencjał może być pomocny przy pozyskiwaniu funduszy, wyszukiwaniu partnerów gospodarczych oraz podnoszeniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

 

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ:

 • OCHRONA WYNALAZKÓW – wynalazek jest nowym rozwiązaniem określonego problemu mającym wyłącznie charakter techniczny. Ważnym narzędziem ochrony  wykorzystywanym w działalności gospodarczej jest PATENT. Jest on udzielany na wynalazek, który – bez względu na dziedzinę techniki – jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Patent przyznaje uprawnionemu wyłączne prawo do wytwarzania , używania, oferowania do sprzedaży czy też importu produktu lub procesu opartego na wynalazku, tym samym zakazując takich działań innym podmiotom bez uprzedniej zgody właściciela patentu. Daje on możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, podniesienia renomy przedsiębiorstwa oraz jego wartości rynkowej, a także uzyskania dodatkowych dochodów, np. z licencji udzielonych na korzystanie z danego wynalazku. Patent uzyskuje się na okres 20 lat od jego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.Ochrona wynalazku wymaga ujawnienia wszystkich związanych z nim informacji technicznych, które są powszechnie dostępne i dają możliwość odtworzenia wynalazku każdej osobie posiadającej odpowiednią wiedzę techniczną. Po upływie obowiązującego okresu ochrony wynalazek może być powszechnie wdrażany. Alternatywnym sposobem zapewnienia swojemu przedsiębiorstwu wyłączności korzystania z rozwiązania jest TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zabezpieczone w ten sposób rozwiązania mogą być wdrażane wyłącznie przez jedno przedsiębiorstwo nawet przez dziesięciolecia. Przedmiotem ochrony mogą być wszelkie informacje mające wartość gospodarczą (techniczne, organizacyjne, handlowe, itp.) i posiadające poufny charakter. Tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona na podstawie ustawy z kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • WZÓR UŻYTKOWY – w przypadku gdy opracowane przez firmę nowe, użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym nie posiada poziomu wynalazczego (jeśli dla specjalisty z danej dziedziny nie wynika on wprost ze stanu techniki), można uzyskać na niego ochronę na okres 10 lat zgłaszając opracowanie w Urzędzie Patentowym jako wzór użytkowy. Zakres ochrony jest analogiczny do patentu i uprawnia do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy. W ten sposób można chronić użyteczne rozwiązania o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
 • OCHRONA MARKI FIRMY – marka jest to znak graficzny lub słowny określający producenta lub usługodawcę. W obecnych czasach marka stała się symbolem statusu. Budowanie marki jest skomplikowanym zabiegiem marketingowym ściśle związanym z wizerunkiem i reputacją firmy. Dobra opinia o towarach czy usługach kryjących się pod danym szyldem to często decydujący czynnik stanowiący o sukcesie na rynku. Wykorzystanie marki przez inne podmioty może z łatwością zaprzepaścić rezultaty podejmowanych działań. W tym celu można zapewnić ochronę ZNAKU TOWAROWEGO poprzez jego rejestrację w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne daje firmie wyłączność na używanie znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terenie. Okres ochrony znaku wynosi 10 lat z możliwością wielokrotnego przedłużenia na okres kolejnych 10 lat.
 • OCHRONA DESIGNU PRODUKTÓW – design jest to wzór, wygląd przedmiotu, który powstał na podstawie projektu przygotowanego z myślą o możliwości wytworzenia kolejnych egzemplarzy. W odniesieniu do produktów przemysłowych używa się określenia WZÓR PRZEMYSŁOWY. Ochronę wzoru przemysłowego można zapewnić poprzez jego rejestrację w Urzędzie Patentowym. Nabywa się w ten sposób prawo wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy. Rejestracja wzoru przemysłowego zabezpiecza przed kopiowaniem bądź podrabianiem wzoru przez konkurentów. Zgodnie z przepisami Prawa własności przemysłowej jako wzór można chronić jedynie wygląd zewnętrzny danego wytworu, a nie sam produkt. Cechy techniczne lub użytkowe danego produktu nie mają wpływu na zdolność rejestracyjną wytworu i nie są obejmowane ochroną. Czas trwania prawa z rejestracji wynosi 25 lat od daty zgłoszenia wzoru przemysłowego.

Źródła:

 1. http://www.patentnawlasnosc.pl/page.php
 2. A. Adamczak, M. Dobosz, M. Gędłek, Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009
 3. A. Adamczak, M. Gędłek, Czerpiąc z przeszłości, kreuj przyszłość: wynalazki i patenty, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2010
 4. A. Adamczak, M. Gędłek, Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009

Dodaj komentarz odnośnie: JAK CHRONIĆ WYNALAZKI I OPRACOWANIA FIRMY

You must be logged in to post a comment.