SiS WiM – STAŻE i SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw WARMII i MAZUR - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Zrealizowane » SiS WiM – STAŻE i SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw WARMII i MAZUR

SiS WiM – STAŻE i SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw WARMII i MAZUR

Tytuł projektu SiS WiM – STAŻE i SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw WARMII i MAZUR
Finansowanie Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.08.02.01-28-020/12-00 z dn. 08/10/2012 r.Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Całkowita wartość 954 517,28 zł brutto. Dofinansowanie 100% wartości projektu.
Okres realizacji 01/10/2012 r. – 30/06/2014 r.
Cel główny i cele szczegółowe Wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarki Warmii i Mazur przez realizację programu stażowo-szkoleniowego, którym objętych zostanie 50 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie i 10 pracowników regionalnych MŚP związanych z strategicznymi branżami wg Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zadania Projekt stwarza warunki dla min. 50 MŚP z Warmii i Mazur do wykorzystania potencjału intelektualnego UWM w Olsztynie w celu uruchomienia w przedsiębiorstwach procesów wdrożeń innowacji przez wypracowanie w ramach staży przez 60 uczestników projektu zgodnych z potrzebami ww. MŚP min. 60 propozycji innowacyjnych rozwiązań.Wypracowaniu propozycji rozwiązań innowacyjnych na rzecz regionalnych MŚP służyła będzie realizacja następujących zdań:

  1. Zindywidualizowane szkolenia praktyczne pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM w regionalnych MŚP i pracowników regionalnych MŚP w UWM;
  2. Staże pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie w regionalnych MŚP;
  3. Staże pracowników regionalnych MŚP w UWM w Olsztynie.
Grupa docelowa 60 uczestników staży i szkoleń praktycznych, tj.:- 50 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie – uczestników staży i szkoleń praktycznych w regionalnych MŚP,- 10 pracowników przedsiębiorstw z siedzibą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego – uczestników staży i szkoleń praktycznych w UWM w Olsztynie.Min. 50 przedsiębiorstw z siedzibą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, tj.:

- min. 40 firm przyjmujących na staż ww. pracowników UWM

- 10 firm delegujących swoich pracowników na staż w UWM w Olsztynie.

Pomoc publiczna Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 15/12/2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL (Dz.U. nr 239, poz. 1598) staż wraz ze szkoleniem praktycznym i jego rezultaty uznaje się za pomoc de minimis dla przedsiębiorstw przyjmujących na staż naukowców UWM i delegujących swoich pracowników na staż w Uniwersytecie.Wartość pomocy de minimis udzielona przedsiębiorstwu obejmuje pomoc z tytułu wypracowania i przeniesienia na rzecz przedsiębiorstwa wraz z autorskimi prawami majątkowymi na wszystkich znanych polach eksploatacji propozycji innowacyjnego rozwiązania wypracowanego w ramach realizacji stażu.Zaproponowanie rozwiązania innowacyjnego związane jest bezpośrednio z działalnością bieżącą przedsiębiorstwa oraz prowadzi do przysporzenia korzyści ekonomicznej, dlatego też wydatki poniesione na taki staż objęte są pomocą de minimis.
Kontakt Magdalena Ben-Rynkiewicztel. 89 523 43 00, e-mail: m.ben-rynkiewicz@uwm.edu.pl

Agnieszka Kawka

tel. 89 523 38 00, e-mail: agnieszka.kawka@uwm.edu.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj komentarz odnośnie: SiS WiM – STAŻE i SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw WARMII i MAZUR

You must be logged in to post a comment.