Regulamin

Regulamin Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych

Założenia ogólne

§1

 1. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych (w skrócie CBEO), zwane dalej Centrum powołuje się w celu integracji działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii z zakresu biogospodarki i energii odnawialnych.
 2. Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą.
 3. Organami Centrum, powoływanymi przez Rektora, jest Kierownik oraz Rada Naukowa.

Zadania i formy działania

§2

 1. Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie badań, edukacja oraz tworzenie modelowych technologii i instalacji pilotażowych wykorzystujących źródła odnawialne, stanowiących jednocześnie warsztat badawczy, bazę edukacyjną i funkcjonalne wzorce obiegu energii i materii w gospodarce cyrkulacyjnej.
 2. Działalność badawcza Centrum obejmuje dziedziny nauki, w zakresie których prowadzone są badania i dotyczy:
  1)      badań podstawowych i przemysłowych oraz prac rozwojowych nad biogospodarką, sposobami ich wykorzystania i komercjalizacji;
  2)      optymalizacji procesów wytwarzania bioproduktów i energii ze źródeł odnawialnych oraz analizy ekonomicznej, energetycznej, środowiskowej oraz połecznej bliskiego i dalszego otoczenia;
  3)      praktycznej weryfikacji i porównania różnych instalacji i procesów wytwórczych;
  4)      tworzenie innowacyjnych technologii oraz ich wdrażanie.
 3. Działalność edukacyjną Centrum może prowadzić w formie:
  1)      kursów i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane;
  2)      zajęć dydaktycznych dla studentów;
  3)      studiów podyplomowych.
 4. Działalność wdrożeniowa i promocyjna Centrum dotyczy:
  1)      praktycznego zastosowania innowacyjnych technologii;
  2)      działań służących nawiązywaniu kontaktów między uczelniami i ośrodkami badawczymi z kraju i zagranicy, biurami inżynierskimi i projektowymi oraz podmiotami gospodarczymi;
  3)      działalności promocyjnej i wydawniczej;
  4)      usług eksperckich oraz doradztwa.

Zarządzanie

§3

 1. Na czele Centrum stoi Kierownik, do którego zadań należy:
  1)      koordynowanie zadań podejmowanych w ramach Centrum;
  2)      zarządzanie majątkiem Centrum;
  3)      reprezentowanie Centrum;
  4)      organizacja pracy Rady Naukowej.
 2. Radę Naukową stanowią pracownicy nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorcy, w tym:
  1)      dziewięciu przedstawicieli środowiska naukowego;
  2)      jeden przedstawiciel administracji rządowej;
  3)      dwóch przedstawicieli samorządu terytorialnego;
  4)      sześciu przedstawicieli środowisk gospodarczych.
 3. Do zadań Rady Naukowej należy:
  1)      planowanie rocznej i długookresowej działalności Centrum;
  2)      ustalanie harmonogramu zadań służących realizacji programów strategicznych dla funkcjonowania Centrum;
  3)      kreowanie i opiniowanie projektów do realizacji przez Centrum;
  4)      opiniowanie wniosków o współpracy z innymi podmiotami;
  5)      planowanie działalności wydawniczej i upowszechnieniowej;
  6)      opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum i przedkładanie ich właściwemu Prorektorowi ds. nauki.

§4

 1. Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje jej Przewodniczący co najmniej 2 razy w roku.
 2. Rada Naukowa podejmuje uchwały dążąc do konsensusu.
 3. Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
 4. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Naukowej.

§5

 1. Kadencja Rady Naukowej jest zgodna z kadencją organów Uniwersytetu.
 2. Praca w Radzie Naukowej jest nieodpłatna.

Finansowanie działalności Centrum

§6

 1. Środki finansowe na działalność Centrum pochodzą z:
  1)      realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych oraz międzynarodowych programów badawczych,
  2)      ekspertyz i doradztwa,
  3)      funduszy Unii Europejskiej,
  4)      udostępniania infrastruktury badawczej,
  5)      sprzedaży usług, udzielania licencji,
  6)      zapisów i darowizn,
  7)      działalności szkoleniowej i edukacyjnej.
 2. Obsługę finansową Centrum prowadzi Kwestura UWM zgodnie z obowiązującymi w Uczelni zasadami.

Postanowienia końcowe

§7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.