Tematyka Projektu

Drukuj

Projekt obejmuje szerokie spektrum zadań niezbędnych do opracowania modelowych kompleksów agroenergetycznych, wykorzystujących najnowocześniejsze technologie otrzymywania biogazów i urządzeń do kogeneracyjnego wytwarzania ciepła i prądu w małej i rozproszonej skali.

 

Tematyka projektu jest ściśle związana z krajowymi regulacjami prawnymi Ustawy – Prawo energetyczne oraz problemami strategicznymi określonymi w dokumencie rządowym „Polityka energetyczna Polski do roku 2025”.

 

Projekt ten realizowany jest przez konsorcjum czterech jednostek naukowych:

Projekt pod względem merytorycznym składa się z dwóch zasadniczych grup tematycznych:

W ramach tych grup realizowanych jest 5 tematów (zawierających 32 zadania), nakierowanych na otrzymywanie biomasy i biogazu z procesów fermentacji, z odpadów rolniczych, hodowlanych i odchodów oraz ze zgazowania BiOB a także nakierowanych na przetwarzanie biogazu i biomasy za pomocą ogniw paliwowych i przede wszystkim mikrosiłowni kogeneracyjnych ORC małej mocy.