Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08
pt."Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii"

Aktualności

ogłoszenie o pracę

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Informujemy o możliwości podjęcia pracy w Centrum Badań Energii Odnawialnej...


więcej...

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie nowych technologii pozyskiwania i przetwarzania nośników  bioenergii oraz nowych  technologii konwersji  tej  energii do użytecznej energii...


więcej...

Tematyka Projektu

JGLOBAL_PRINT

Projekt obejmuje szerokie spektrum zadań niezbędnych do opracowania modelowych kompleksów agroenergetycznych, wykorzystujących najnowocześniejsze technologie otrzymywania biogazów i urządzeń do kogeneracyjnego wytwarzania ciepła i prądu w małej i rozproszonej skali.

 

Tematyka projektu jest ściśle związana z krajowymi regulacjami prawnymi Ustawy – Prawo energetyczne oraz problemami strategicznymi określonymi w dokumencie rządowym „Polityka energetyczna Polski do roku 2025”.

 

Projekt ten realizowany jest przez konsorcjum czterech jednostek naukowych:

  • Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku,
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  • Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo-Rozwojowa w Warszawie,
  • Politechnika Wrocławska.

Projekt pod względem merytorycznym składa się z dwóch zasadniczych grup tematycznych:

  • technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii
  • technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej.

W ramach tych grup realizowanych jest 5 tematów (zawierających 32 zadania), nakierowanych na otrzymywanie biomasy i biogazu z procesów fermentacji, z odpadów rolniczych, hodowlanych i odchodów oraz ze zgazowania BiOB a także nakierowanych na przetwarzanie biogazu i biomasy za pomocą ogniw paliwowych i przede wszystkim mikrosiłowni kogeneracyjnych ORC małej mocy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka