Oferty technologiczne

Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08

pt. “Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”

 

 

Oferta Technologiczne Centrum Badań Energii Odnawialnej cz. 1

Oferta Technologiczna Centrum Badań Energii Odnawialnej cz. 2

Kukurydza zwyczajna – technologia średnionakładowa

Kukurydza zwyczajna – technologia wysokonakładowa

Lucerna siewna – technologia średnionakładowa

Lucerna siewna – technologia wysokonakładowa

Miskant cukrowy – technologia średnionakładowa

Miskant cukrowy – technologia wysokonakładowa

Miskant olbrzymi – technologia średnionakładowa

Miskant olbrzymi – technologia wysokonakładowa

Rutwica wschodnia – technologia średnionakładowa

Rutwica wschodnia – technologia wysokonakładowa

Sorgo cukrowe – techmnologia średnionakładowa

Sorgo cukrowe – techmnologia wysokonakładowa

Ślazowiec pensylwański – technologia zakładania plantacji na cele energetyczne

Wierzba krzewiasta – technologia zakładania plantacji na cele energetyczne

Urządzenia do separacji biomasy glonów (USBG)

Urządzenie do separacji mieszanin, zwłaszcza glonów (USMG)

Optymalne metody konserwowania biomasy surowców roślinnych do produkcji biogazu

Urządzenie do mechanicznego rozdrabniania substratu organicznego (UMRSO)

Urządzenie do termicznej depolimeryzacji substratu roślinnego (UTDSR)

Wytwarzanie wysokoenergetycznych paliw gazowych z odpadów w naprzemiennym procesie pirolizy i zgazowania

Symulacja komputerowa produkcji biogazu

Zautomatyzowana instalacja do produkcji bioestrów metylowych kwasów tłuszczowych

 

__________________________________________________________________________________________

PROGRAM STRATEGICZNY – ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII

ZADANIE NR 4 – “Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych”

Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Założenia projektowe dwustadialnej instalacji do produkcji biogazu

Instalacja membranowa zatężania metanu w biogazie

Urządzenie do suszenia odpadów

Biogazownia rolnicza – dokumentacja projektowo-wykonawcza o mocy 500kW wraz z wstępnym zestawieniem kosztów i analizą ekonomiczną

Modelowanie matematyczne i optymalizacja procesu produkcji biogazu

Technologia produkcji biomasy ślazowca do biogazowni rolniczej

Metody konserwowania zielonej biomasy ślazowca pensylwańskiego

Wykorzystanie pozostałości pofermentacyjnych z produkcji biogazu do nawożenia roślin energetycznych

Pomiar produktywności gazowej substratów do fermentacji i współfermentacji odpadów przemysłu rolno-spożywczego i biomasy lignocelulozowej

Badania izotopowe węgla i wodoru jako narzędzie do śledzenia zmian w procesie fermentacji metanowej

Reaktor beztlenowy z mikrofalowym systemem ogrzewania

Produkcja dendromasy na plantacjach SRWC

Wykorzystanie mobilnego Internetu i QR Code w upowszechnianiu wyników i promocji energii odnawialnej z biomasy

Wskaźniki naturalności do oceny bioróżnorodności w uprawach wierzby

Eksplozja pary jako element technologii przetworzenia biomasy lignocelulozowej w surowiec do produkcji paliw drugiej generacji

Metoda hydrolizy enzymatycznej biomasy lignocelulozowej z wierzby energetycznej

Katalityczna piroliza surowca drzewnego do biochemikaliów

Ocena wydajności otrzymywania etanolu celulozowego z substratu lignocelulozowego

Innowacyjne materiały katalityczne w konstrukcji systemów elektrodowych etanolowych ogniw paliwowych DEFC

Produkcja wodoru z biomasy z użyciem mikrobiologicznego ogniwa elektrolitycznego

Technologia produkcji mikroglonów olejowych (TPMO) na bazie odcieków pochodzących z bioreaktorów fermenacji metanowej

Urządzenie do wytwarzania biodiesla z oleju glonowego

Technologia wytwarzania bioetanolu z biomasy lignocelulozowej

Instalacja do wytwarzania bioetanolu z biomasy lignocelulozowej