Monografie

Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08

pt. “Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”

Prosumenckie instalacje biogazowni i estryfikatorni

Technologie pozyskania i kondycjonowania biomasy rolniczej i wodnej dla biogazowni i zgazowarki

Teoretyczne i eksperymentalne aspekty pirolizy drewna i odpadów

 

 

PROGRAM STRATEGICZNY – ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII ZADANIE NR 4 – „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych”.

Biorafineryjne wytwarzanie paliw alternatywnych – uwarunkowania procesowe

Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne

Konwersja odpadów przemysłu rolno-spożywczego do biogazu – podejście systemowe

Regulacje prawne dotyczące budowy i eksploatacji biorafinerii lignocelulozowej

 

 

Rolnictwo i efektywność energetyczna”

 „AGRiculture and Energy Efficiency”

  AGREE – 289139

    Projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego

      Działania koordynacyjne i wspierające

         FP7-KBBE-2011-5

Efektywność energetyczna w rolnictwie europejskim-studium przypadków

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz