Aktualności

Zapytanie Ofertowe

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

 Tytuł zamówienia: usługa badawcza polegająca na: Otrzymywanie ekstrudowanych produktów z buraka cukrowego oraz charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych i mechanicznych otrzymanych biopolimerów, charakterystyka nanostruktury stosowanych substratów i uzyskanych bioproduktów.

zamówienie realizowane w ramach 8. Konkursu Programu ERA-NET Bioenergy “Biorafineryjne  przetwórstwo buraka cukrowego do biopaliw i biochemikaliów. ChemBeet”

termin składania ofert: do dnia 01.03.2017, godz. 10:00

treść zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ: zapytanie ofertowe – UWM

„Współpraca UWM z samorządami w rozwoju gospodarczym i kulturowym Warmii i Mazur”

Wystąpienie Prof. dr hab. inż. Janusza Gołaszewskiego pt. “ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA WARMII I MAZURACH” podczas konferencji „Współpraca UWM z samorządami w rozwoju gospodarczym i kulturowym Warmii i Mazur”, która odbyła się w Olsztynie w dniu 24.09.2015 r.

Janusz Gołaszewski – Odnawialne źródła energii Warmii i Mazur

Nagroda Energy Globe National Award 2015

Nagroda Energy Globe National Award 2015

Zrealizowany z udziałem CBEO-UWM w latach 2009-2014 krajowy projekt kluczowy POIG.01.01.02-00-016/08 „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”, jako jeden  z ponad 1500 najlepszych projektów ekologicznych realizowanych w 177 krajach na świecie, uzyskał nagrodę Energy Globe National Award 2015. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce w dniu 14 maja 2015 r. w jednostce lidera i koordynatora projektu – Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

Kierownikiem projektu był prof. Jan Kiciński, wraz z liderami grup tematycznych z kilku ośrodków w kraju: dr inż. G. Żywicą, dr inż. E. Ihnatowiczem (z IMP PAN),   prof. J. Gołaszewskim (z UWM w Olsztynie), prof. M. Kułażyńskim (z Pol. Wrocławskiej) oraz dr inż. T. Golcem (z  Inst. Energetyki).

Uznanie ekspertów i międzynarodowego jury Instytut i zespoły realizatorów zdobyły za opracowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku naturalnemu, w tym zwłaszcza za opracowanie prototypu małej  domowej mikrosiłowni kogeneracyjnej  ORC z czterema  wariantami mikroturbin parowych i trzema  wariantami  kotłów wielopaliwowych, za rozwiązania dotyczące  bioreaktorów fermentacyjnych i utylizacyjnych  nowego typu, układów ogniw paliwowych SOFC sprzężonych z układem zgazowania biomasy czy wreszcie   prototypów małych siłowni wiatrowych i pikoturbin niskospadowych.

Nagroda ta jest  obecnie jedną z najbardziej znanych i prestiżowych nagród ekologicznych.

Do nagrody zgłaszane są projekty z całego świata, służące zachowaniu i ochronie naszych zasobów naturalnych lub wykorzystujące energię odnawialną. Celem nagrody jest zaprezentowanie udanych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju szerokiej społeczności i pokazanie, że dla wielu naszych problemów związanych z ochroną środowiska istnieją już dobre rozwiązania, możliwe do zaimplementowania w innych częściach świata.

Certyfikat ENERGY GLOBE jest międzynarodowym znakiem rozpoznawczym dla działających na kierunku zrównoważonego rozwoju.

Greening the National Energy System: Japanese and Polish Perspectives

Greening the National Energy System: Japanese and Polish Perspectives

 ZAPROSZENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 12, 11-041 Olsztyn, odbędzie się polsko-japońska konferencja pt.:

Greening the National Energy System: Japanese and Polish Perspectives

Polityka energetyczna jest kluczowym elementem planowania strategicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej i społeczeństwa. Dokonujące się obecnie przewartościowanie sektora energetycznego w kierunku zielonej energii oraz ewolucja obywatelskich postaw, wzorców myślenia i zachowań w kwestiach energetycznych będą warunkowały zarówno postęp gospodarczy, jak i społeczny. W trakcie konferencji, na przykładzie Japonii i Polski, będą porównane i dyskutowane dwie ścieżki rozwoju zielonej energetyki oraz stan badań i potencjał praktycznego wykorzystania technologii przyszłościowych: ogniw paliwowych i magazynów energii.

Prof. dr hab. Ryszard Górecki

Rektor, Senator RP

Program konferencji

Sustainabale agriculture – Poland and Portugal

Monografia (plik pdf tutaj)

“Sustainabale agriculture – Poland and Portugal”

Edited by Edmund Lorencowicz, Fatima Baptista, Luis L. Silva, Jose R. Marques da Silva

Pronted by: Reprographic Centre, University of Life Science in Lublin

ISBN: 978-83-937433-1-5

 

Chapter 3. Energy efficiency in agriculture

F.J. Baptista, L.L. Silva, C. de Visser, J. Gołaszewski, A. Meyer-Aurich, D. Briassoulis, H. Mikkola, D.  Murcho, C. Marques, J.R. Marques da Silva, M. Rosado

str. 54-60

Chapter 4. Sustainable energy in sustainable agriculture

J. Gołaszewski, F. Baptista

str. 61-72

Energia odnawialna w ofercie studiów UWM wraz z ofertą przyszłej pracy

Szanowni Państwo – potencjalni kandydaci studiów magisterskich i doktoranckich w zakresie energetyki odnawialnej

Propozycja dotyczy:

  • możliwości studiowania na poziomie magisterskim interdyscyplinarnego kierunku Odnawialne Źródła Energii. Kierunek będzie prowadzony od roku akademickiego 2014/2015 przez kilka wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi i podmiotami gospodarczymi Polski północno-wschodniej Polski
  • ewentualnej propozycji pracy po studiach w Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej k. Warszawy

Uprzejmie informuję, że Polska Akademia Nauk buduje Centrum Badawcze w Jabłonnej k. Warszawy. Główna działalność Centrum będzie dotyczyła rozwoju praktycznych zastosowań energetyki odnawialnej w małej i średniej skali. Obiekt jest w trakcie budowy, ale podjęto już działania mające na celu skompletowanie przyszłej Kadry przygotowanej do prowadzenia działalności rynkowej i badawczej. Kształcenie przyszłych Kadr Centrum będzie możliwe m. in. w UWM w Olsztynie. Zestawienie poniżej przedstawia ogólnie zarysowaną tematykę prac magisterskich i doktorskich, które będzie można realizować zarówno w laboratoriach UWM w Olsztynie oraz w nowo budowanych laboratoriach Centrum w Jabłonnej.

Prace magisterskie Prace doktorskie
Warunki nasłonecznienia okolic Jabłonnej w kontekście wykorzystania wyników w celach energetycznych Wpływ układów hybrydowych fotowoltaika – pompy ciepła na efektywność energetyczną
Możliwości rozwinięcia produkcji roślin energetycznych na terenie Mazowsza i Polski północno-wschodniej Techniczno-ekonomiczna analiza i modelowanie procesów spalania różnej biomasy (odpady komunalnej, rośliny energetyczne, odpady przemysłowe)
Możliwość wykorzystania gorących wód podziemnych do ogrzewania Jabłonnej Optymalizacja procesu i urządzeń do spalania i gazyfikacji różnych rodzajów biomasy
Wykorzystanie układów Smart Grid do racjonalnego zużywania energii w gospodarstwie i osiedlu Projektowanie układów termochemicznego wytwarzania biokomponentów do paliw
Zasady projektowania systemów Smart Grid dla bezpieczeństwa energetycznego osiedli i małych miast Utylizacja różnych rodzajów biomasy przy zachowaniu harmonijnego rozwoju regionu Mazowsza i Polski północno-wschodniej
Zasady certyfikacji instalacji energetycznych, w tym paneli słonecznych produkowanych w kraju i zagranicą Optymalizacja warunków współpracy pomp ciepła, kolektorów słonecznych z magazynami ciepła
Współpraca małych mikrosiłowni z sieciami energetycznymi Metoda racjonalnego zagospodarowania ciepła odpadowego w budynkach i obiektach przemysłowych
Optymalizacja technologicznych procesów wytwarzania miedzianych wymienników ciepła Niekonwencjonalne metody utylizacji odpadów komunalnych (zimna plazma, biodegradacja)
Analiza kalorymetryczna organicznych i nieorganicznych materiałów typu PCM przeznaczonych do magazynowania ciepła Projekt biogazowni dla średniej wielkości gospodarstwa lub zakładu przemysłowego (zakłady mięsne, gorzelnie, cukrownie)
  Badania magazynów ciepła o różnych przeznaczeniach (domy mieszkalne, ogrodnictwo, przetwórstwo warzyw)
  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w chłodni i klimatyzacji budynków mieszkalnych
  Optymalizacja wykorzystania układów hybrydowych fotowoltaiczno-termiczno-słonecznych