Author Archives: mdubicki

Zapytanie Ofertowe

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

 Tytuł zamówienia: usługa badawcza polegająca na: Otrzymywanie ekstrudowanych produktów z buraka cukrowego oraz charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych i mechanicznych otrzymanych biopolimerów, charakterystyka nanostruktury stosowanych substratów i uzyskanych bioproduktów.

zamówienie realizowane w ramach 8. Konkursu Programu ERA-NET Bioenergy “Biorafineryjne  przetwórstwo buraka cukrowego do biopaliw i biochemikaliów. ChemBeet”

termin składania ofert: do dnia 01.03.2017, godz. 10:00

treść zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ: zapytanie ofertowe – UWM

„Współpraca UWM z samorządami w rozwoju gospodarczym i kulturowym Warmii i Mazur”

Wystąpienie Prof. dr hab. inż. Janusza Gołaszewskiego pt. “ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA WARMII I MAZURACH” podczas konferencji „Współpraca UWM z samorządami w rozwoju gospodarczym i kulturowym Warmii i Mazur”, która odbyła się w Olsztynie w dniu 24.09.2015 r.

Janusz Gołaszewski – Odnawialne źródła energii Warmii i Mazur

Nagroda Energy Globe National Award 2015

Nagroda Energy Globe National Award 2015

Zrealizowany z udziałem CBEO-UWM w latach 2009-2014 krajowy projekt kluczowy POIG.01.01.02-00-016/08 „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”, jako jeden  z ponad 1500 najlepszych projektów ekologicznych realizowanych w 177 krajach na świecie, uzyskał nagrodę Energy Globe National Award 2015. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce w dniu 14 maja 2015 r. w jednostce lidera i koordynatora projektu – Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

Kierownikiem projektu był prof. Jan Kiciński, wraz z liderami grup tematycznych z kilku ośrodków w kraju: dr inż. G. Żywicą, dr inż. E. Ihnatowiczem (z IMP PAN),   prof. J. Gołaszewskim (z UWM w Olsztynie), prof. M. Kułażyńskim (z Pol. Wrocławskiej) oraz dr inż. T. Golcem (z  Inst. Energetyki).

Uznanie ekspertów i międzynarodowego jury Instytut i zespoły realizatorów zdobyły za opracowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku naturalnemu, w tym zwłaszcza za opracowanie prototypu małej  domowej mikrosiłowni kogeneracyjnej  ORC z czterema  wariantami mikroturbin parowych i trzema  wariantami  kotłów wielopaliwowych, za rozwiązania dotyczące  bioreaktorów fermentacyjnych i utylizacyjnych  nowego typu, układów ogniw paliwowych SOFC sprzężonych z układem zgazowania biomasy czy wreszcie   prototypów małych siłowni wiatrowych i pikoturbin niskospadowych.

Nagroda ta jest  obecnie jedną z najbardziej znanych i prestiżowych nagród ekologicznych.

Do nagrody zgłaszane są projekty z całego świata, służące zachowaniu i ochronie naszych zasobów naturalnych lub wykorzystujące energię odnawialną. Celem nagrody jest zaprezentowanie udanych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju szerokiej społeczności i pokazanie, że dla wielu naszych problemów związanych z ochroną środowiska istnieją już dobre rozwiązania, możliwe do zaimplementowania w innych częściach świata.

Certyfikat ENERGY GLOBE jest międzynarodowym znakiem rozpoznawczym dla działających na kierunku zrównoważonego rozwoju.

Greening the National Energy System: Japanese and Polish Perspectives

Greening the National Energy System: Japanese and Polish Perspectives

 ZAPROSZENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 12, 11-041 Olsztyn, odbędzie się polsko-japońska konferencja pt.:

Greening the National Energy System: Japanese and Polish Perspectives

Polityka energetyczna jest kluczowym elementem planowania strategicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej i społeczeństwa. Dokonujące się obecnie przewartościowanie sektora energetycznego w kierunku zielonej energii oraz ewolucja obywatelskich postaw, wzorców myślenia i zachowań w kwestiach energetycznych będą warunkowały zarówno postęp gospodarczy, jak i społeczny. W trakcie konferencji, na przykładzie Japonii i Polski, będą porównane i dyskutowane dwie ścieżki rozwoju zielonej energetyki oraz stan badań i potencjał praktycznego wykorzystania technologii przyszłościowych: ogniw paliwowych i magazynów energii.

Prof. dr hab. Ryszard Górecki

Rektor, Senator RP

Program konferencji