Strefa pracownika

Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych

I. Procedura kwalifikacji:

1. Nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdem zgłaszają chęć wyjazdu do Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus+, który do dnia 20 października 2017r. dostarcza do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej protokół wydziałowy poświadczony podpisem i pieczątką Dziekana.

2. Do protokołu należy załączyć dostępny formularz aplikacyjny, wstępnie uzgodniony indywidualny program nauczania („Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”) podpisany co najmniej przez pracownika i Koordynatora Wydziałowego/Dziekana oraz zaproszenie (może być wydruk e-mail). Brak złożenia indywidualnego programu nauczania formularza aplikacyjnego i zaproszenia wyklucza osobę z ubiegania się o wyjazd.

3. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń ogłoszona i przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja. Drugi termin składania dokumentów przez Koordynatorów Wydziałowych w BWM zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura ds. Współpracy Międzynarodowej. Osoba, która została wyłączona z postępowania kwalifikacyjnego w pierwszym terminie może ponownie złożyć aplikację w następnym terminie.

II. Informacje ogólne:

1. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu.

2. Pobyt w uczelni partnerskiej może trwać minimalnie 2 dni robocze, a maksymalnie 6 tygodni. Uczelnia przyzna nauczycielowi wyjeżdżającemu stypendium na wyjazd trwający maksymalnie 3 dni robocze z wyłączeniem podróży (stawki dostępne są w sekcji „warunki finansowe”).

3. Pracownik może otrzymać dofinansowanie z tytułu podróży w formie ryczałtu. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od odległości między instytucją wysyłającą (UWM) a instytucją przyjmującą i obliczana jest na podstawie kalkulatora odległości opracowanego przez Komisję Europejską. Podróż musi rozpocząć się maksymalnie 1 dzień przed rozpoczęciem mobilności, a zakończyć maksymalnie 1 dzień po zakończeniu mobilności.
Dofinansowanie kosztów podróży na uczestnika w przypadku odległości wynoszących:
-  od 100 do 499 km – 180 Euro
-  od 500 do 1999 km – 275 Euro
-  od 2000 do 2999 km – 360 Euro
-  od 3000 do 3999 km – 530 Euro
-  od 4000 do 7999 km – 820 Euro
-  8000 km lub więcej  – 1100 Euro

III. Kryteria kwalifikacji:

1. Podstawą kwalifikacji jest dostarczenie do Koordynatora Wydziałowego następujących dokumentów:

 • wypełnionego formularza aplikacyjnego
 • zaproszenia z instytucji przyjmującej (dopuszczalna jest forma mailowa)
 • wypełnionego i podpisanego co najmniej przez pracownika oraz Koordynatora Wydziałowego/Dziekana Indywidualnego programu nauczania ,,Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”

2. Pierwszeństwo przy kwalifikacji będą mieli pracownicy wyjeżdżający po raz pierwszy oraz młodzi nauczyciele akademiccy.

3. Preferencyjnie będą traktowani pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz ci, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.

4. Bardzo dobra znajomość języka obcego, umożliwiająca prowadzenie zajęć.

5. W danym terminie może wyjechać nie więcej niż jeden pracownik danego wydziału do tej samej instytucji przyjmującej. W uzasadnionych przypadkach dozwolony jest wyjazd więcej niż jednej osoby. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor ds. Nauki w porozumieniu z Koordynatorem Uczelnianym programu Erasmus+.

IV. Procedura realizacji wyjazdu (dokumentacja):

1. Przed wyjazdem:

Dokumenty jakie należy złożyć przed wyjazdem to:

 • Indywidualny program nauczania z podpisami: pracownika, strony wysyłającej (Dziekan Wydziału) oraz strony przyjmującej (dopuszcza się skan dokumentów).
 • Formularz aplikacyjny – wydrukowany i złożony u Koordynatora Wydziałowego wraz z wstępnie ustalonym programem.
 • Zaproszenie lub potwierdzenie przyjęcia przez uczelnię partnerską w danym terminie w celu przeprowadzenia wykładów.
 • Formularz-A podpisany przez Dziekana Wydziału. Nauczyciele akademiccy zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do złożenia Formularza A do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej nie później niż 10 dni przed planowanym wyjazdem. Złożenie wniosku w terminie krótszym nie gwarantuje terminowego załatwienia sprawy.
 • Formularz danych bankowych
 • Umowa finansowa Uczelnia – Pracownik. Umowa sporządzana jest przez pracownika Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, a następnie przekazywana pracownikom.

UWAGA!: Obowiązkowa rejestracja wyjazdu w systemie ODYSEUSZ https://odyseusz.msz.gov.pl/Home/RegisterTravel

Na podstawie dostarczonych powyżej dokumentów oraz po podpisaniu umowy przez pracownika oraz Prorektora ds. Nauki na wskazany przez nauczyciela akademickiego w Formularzu danych bankowych rachunek zostanie dokonany przelew.

Zaleca się odpowiednio wczesne rozpoczęcie dopełniania formalności związanych z wyjazdem (przedłożenie dokumentów, podpisanie umowy).

2. Po powrocie:

 • Pisemne potwierdzenie pobytu w uczelni zagranicznej, określające czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin dydaktycznych (zabronione jest stosowanie wzorca z logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).
 • Potwierdzenie odbytej podróży w postaci biletów, kart pokładowych, a w przypadku podróży autem – oświadczenie o odbytej podróży.
 • Raport Stypendysty programu Erasmus+ w formie on-line.

Powyższe dokumenty pracownik powinien złożyć do Biura w terminie 14 dni od zakończenia wizyty. Dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów oraz rozliczenie otrzymanych środków finansowych stanowi całkowite rozliczenie się ze zrealizowanego wyjazdu.

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

I. Procedura kwalifikacji:

1. Pracownicy zainteresowani wyjazdem zgłaszają chęć wyjazdu wraz z dokumentami aplikacyjne w postaci formularza aplikacyjnego (dostępnego on-line) i indywidualnego programu szkolenia („Staff Mobility for Training – Mobility Agreement”) do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej do dnia 13 października 2017 r. Brak złożenia indywidualnego programu szkolenia i formularza aplikacyjnego wyklucza osobę z ubiegania się o wyjazd.

II. Informacje ogólne:

1. Pobyt w instytucji przyjmującej może trwać minimalnie 2 dni robocze, a maksymalnie 6 tygodni. Uczelnia przyzna pracownikowi wyjeżdżającemu stypendium na wyjazd trwający maksymalnie 4 dni robocze z wyłączeniem podróży (stawki dostępne są w sekcji „warunki finansowe”).

2. Pracownik może otrzymać dofinansowanie z tytułu podróży w formie ryczałtu. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od odległości między instytucją wysyłającą (UWM) a instytucją przyjmującą i obliczana jest na podstawie kalkulatora odległości opracowanego przez Komisję Europejską. Podróż musi rozpocząć się maksymalnie 1 dzień przed rozpoczęciem mobilności, a zakończyć maksymalnie 1 dzień po zakończeniu mobilności.
Dofinansowanie kosztów podróży na uczestnika w przypadku odległości wynoszących:
-  od 100 do 499 km – 180 Euro
-  od 500 do 1999 km – 275 Euro
-  od 2000 do 2999 km – 360 Euro
-  od 3000 do 3999 km – 530 Euro
-  od 4000 do 7999 km – 820 Euro
-  8000 km lub więcej  – 1100 Euro

III. Kryteria kwalifikacji:

1. Podstawą kwalifikacji jest indywidualnego programu szkolenia. Elementy brane pod uwagę podczas oceny to:

 • kompletność wypełnienia,
 • konkretność zdefiniowanego celu szkolenia,
 • korzyści dla uczelni z dodatkowych działań podejmowanych podczas pobytu,
 • szczegółowość programu szkolenia.

2. Pierwszeństwo przy kwalifikacji mają pracownicy administracji Uczelni, wyjeżdżający po raz pierwszy, wykazujący się zaangażowaniem w działalność międzynarodową (udział w projektach itp.). Wyjazdy mają na celu podnoszenie kompetencji pracownika.

3. Bardzo dobra znajomość języka obcego, umożliwiająca odbycie szkolenia.

4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, pierwszeństwo będą miały osoby posiadające nawiązaną współpracę z instytucją przyjmującą.

5. Pracownik nie może wyjechać do instytucji, w której odbywał mobilność w ostatnich 2 latach akademickich.

IV. Procedura realizacji wyjazdu (dokumentacja):

1. Przed wyjazdem:

Dokumenty jakie należy złożyć przed wyjazdem to:

 • Indywidualny program szkolenia z podpisami: pracownika, strony wysyłającej (bezpośredni przełożony) oraz strony przyjmującej (dopuszcza się skan dokumentów).
 • Formularz aplikacyjny - wydrukowany i złożony w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej wraz z wstępnie ustalonym programem.
 • Zaproszenie lub potwierdzenie przyjęcia przez uczelnię partnerską w danym terminie w celu przeprowadzenia wykładów.
 • Formularz-A podpisany przez bezpośredniego przełożonego. Pracownicy zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus zobowiązani są do złożenia Formularza A do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej nie później niż 10 dni przed planowanym wyjazdem. Złożenie wniosku w terminie krótszym nie gwarantuje terminowego załatwienia sprawy.
 • Formularz danych bankowych
 • Umowa finansowa Uczelnia – Pracownik. Umowa sporządzana jest przez pracownika Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, a następnie przekazywana pracownikom.

UWAGA!: Obowiązkowa rejestracja wyjazdu w systemie ODYSEUSZ  www.odyseusz.msz.gov.pl/Home/RegisterTravel

Na podstawie dostarczonych powyżej dokumentów oraz po podpisaniu umowy przez pracownika oraz Prorektora ds. Nauki na wskazany przez pracownika w Formularzu danych bankowych rachunek zostanie dokonany przelew.

Zaleca się odpowiednio wczesne rozpoczęcie dopełniania formalności związanych z wyjazdem (przedłożenie dokumentów, podpisanie umowy).

2. Po powrocie:

 • Pisemne potwierdzenie pobytu w uczelni zagranicznej, określające czas pobytu
 • Potwierdzenie odbytej podróży w postaci biletów, kart pokładowych, a w przypadku podróży autem – oświadczenie o odbytej podróży.
 • Raport Stypendysty programu Erasmus+ w formie on-line.

Powyższe dokumenty pracownik powinien złożyć do Biura w terminie 14 dni od zakończenia wizyty. Dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów oraz rozliczenie otrzymanych środków finansowych stanowi całkowite rozliczenie się ze zrealizowanego wyjazdu.

Listę szkoleń dla pracowników administracyjnych znajdą Państwo na stronie: www.staffmobility.eu/staff-week-search