Stypendia Fulbright Slavic Award

Fulbright Slavic Award to stypendium przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta:

 • University of Washington w Seattle (UW) – wyjazdy na 6 miesięcy: kursy o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury polskiej.
 • University of Illinois w Chicago (UIC) – wyjazd na 4 miesiące: kursy o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

Nabór wniosków trwa do 8 stycznia 2018 r.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
 • Posiadają tytuł doktora i są pracownikami dydaktycznymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • W terminie złożą wniosek w systemie Embark wraz z wymaganymi Dokumentami Aplikacyjnymi oraz wypełnią Formularz adresowy.

Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Stypendium obejmuje:

 • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA (1500 USD).
 • Pokrycie kosztów utrzymania stypendysty wedle stawki uzgodnionej z Institute of International Education (IIE) w wysokości 3100 USD miesięcznie.
 • Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA (1300 USD).
 • Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach oraz z realizacją projektu (300 USD).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania członków rodziny, jeśli towarzyszą stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 USD na osobę miesięcznie).

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/slavic/

Stypendia na staże naukowe w Kanadzie

Biuro ds. Współpracy Naukowej zachęca do aplikowania o stypendia na staże naukowe w Uniwersytecie Torontońskim. Program Języka Polskiego i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Torontońskim oferuje dwa rodzaje stypendiów dla studentów z Polski:

 • Stypendium dla studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających (na kierunkach humanistycznych), krótkoterminowy staż naukowy na UofT (Visiting Graduate Student Award) na rok 2018-19.

Polonistyka na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim kieruje swoją ofertę do młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w Ameryce Północnej. Komisja stypendialna weźmie pod uwagę przede wszystkim założenia projektów badawczych, które kandydaci chcieliby zrealizować na tutejszym uniwersytecie, a także ich kompatybilność z działalnością Programu Języka Polskiego i Literatury Polskiej na UofT (University of Toronto). Kandydaci mogą składać wnioski na pobyt trwający 6-, 12- lub 24- tygodnie. Wizyta może odbyć się w terminach od połowy września do połowy maja. Rekrutacja trwa do 21 stycznia 2018 r.

 • Stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na UofT (Graduate Student Scholarship).

Stypendium skierowane jest do studentów rocznych magisterskich studiów uzupełniających bądź studiów doktoranckich, przyjętych na studia polonistyczne na Uniwersytecie Torontońskim (UofT). W przypadku doktorantów, stypendium może być odnawialne i przedłużane maksymalnie do 4 lat. Kandydaci na studia polonistyczne muszą spełnić określone wymagania. Termin przesyłania aplikacji upływa 15 grudnia 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku 2018 roku.
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/185-stypendia-na-staze-naukowe-w-kanadzie

Chinese Government Scholarship 2018/2019

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertą stypendialną Rządu Chin przeznaczoną dla kandydatów na studia magisterskie oraz doktoranckie. Wśród wymaganych dokumentów są m.in.: formularz aplikacyjny, który jest wygenerowany po wypełnieniu aplikacji on-line (Application form for Chinese Government Scholarship); zaświadczenie medyczne (the Physical Examination Record for Foreigners); zaświadczenie o niekaralności; poświadczona notarialnie kserokopia dyplomu; wykaz przedmiotów (academic transcripts); dwa listy rekomendacyjne; plan studiów lub propozycję badań, które dana osoba chce przeprowadzić; dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe (np. artykuły); kserokopia paszportu, certyfikaty poświadczające znajomość języka angielskiego lub chińskiego. Osoby, które zdecydują się na podjęcie studiów w Xi’an Jiaotong University wypełniają dodatkowo formularz aplikacyjny dla zagranicznych studentów (dostępny on-line).
Termin składania aplikacji upływa 28 lutego 2018 roku.
Stypendium wynosi 3000 RMB/miesiąc dla studentów studiów magisterskich oraz 3500RMB dla studentów studiów doktoranckich.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://sie.xjtu.edu.cn/en/pages?cid=20

 

Stypendia stowarzyszenia GFPS-Polska na semestr letni roku akad. 2017/2018 (wyjazdy studentów i doktorantów), Niemcy

Zapraszamy do zapoznania się z programem stypendialnym do Niemiec w semestrze letnim 2017/2018 stowarzyszenia GFPS-Polska.
GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. Do programu mogą się zgłaszać studenci i doktoranci wszystkich kierunków. Stypendium przyznawane jest na okres kwiecień – sierpień 2018 (na semestr letni wg niemieckiego kalendarza akademickiego). GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Moguncji, Dreźnie, Heidelbergu, Kolonii. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.11.2017.
Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat, niekoniecznie związany z tokiem studiów. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.
Oprócz finansowania pobytu nasze stowarzyszenie organizuje dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.gfps.pl
Stypendium GFPS plakat

Stypendia DAAD na rok akademicki 2018-2019

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertę stypendialną Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2018/2019. Oferta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.
Szczegółowa oferta stypendialna i inne pomocne informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.daad.pl/pl/stypendia/

Broszura z ofertami stypendialnymi

Oferta wymiany studenckiej, National Ilan University

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o udział w wymianie akademickiej i realizację semestru studiów w National Ilan Uniwersity (Taiwan).
Termin aplikacji mija 20 października 2017.
Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące procedury aplikacji oraz formularz aplikacyjny:
- Incoming Exchange Student Fact Sheet 2017, NIU Taiwan
- Application Form, NIU Taiwan

Staże naukowe w ramach stypendium Fundacji Dekabana w roku 2018 – ogłoszenie konkursu

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej UWM informuje o ogłoszonym konkursie Fundacji A.S. Dekabana na 5-miesięczne staże dla młodych naukowców w Kanadzie na Uniwersytecie w Vancouver (The University of British Columbia) w roku 2018.
Stypendia przeznaczone są dla młodych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia.
Termin przesyłania zgłoszeń do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej UWM mija 31 sierpnia 2017 r.
Załączniki:
Dekaban pismo przewodnie 2018
Dekaban 2018 projects
Dekaban Fundation – Formularz
Kontakt:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 39 26
bwm@uwm.edu.pl

Stypendia włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej na rok akademicki 2017/2018

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej (MAECI) dysponuje stypendiami dla studentów zagranicznych oraz studentów obywateli włoskich mieszkających zagranicą (IRE) na rok akademicki 2017/2018 mającymi na celu promowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, upowszechnianie znajomości języka, kultury i nauki włoskiej oraz przybliżenie systemu gospodarczego oraz technologii włoskiej na świecie.
Stypendia są przyznawane na studia oraz na realizację programów szkoleniowych i/lub naukowych we włoskich instytutach państwowych lub prawnie uznanych. Zgłoszenia online należy przesyłać za pośrednictwem specjalnego portalu do północy (czasu włoskiego) 10 maja 2017r.
Przed wysłaniem zgłoszenia, zaleca się dokładną lekturę warunków i portalu Ministerstwa Edukacji, Uniwersytetów i Badań (MIUR) „Universitaly”, który zawiera informacje na temat włoskiego systemu szkolnictwa wyższego, a także strony http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. Dodatkowe informacje znajdują się również na stronie MAECI: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

Stypendium na staż badawczy w Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o stypendium na staż badawczy w Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie na rok akademicki 2017/2018 (Polish Doctoral Research Fellowship).
O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów doktoranckich z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych. Oprócz posiadania obywatelstwa polskiego oraz bycia słuchaczem studiów doktoranckich kandydaci powinni znać biegle język angielski oraz w stopniu podstawowym język niemiecki lub inny język środkowoeuropejski. Dodatkowym atutem będzie posiadanie udokumentowanej pracy badawczej (najlepiej w formie publikacji).
Stypendium po odliczeniu opodatkowania wynosi 24 000 000 CAD i wypłacane jest w 12 miesięcznych ratach. Stypendysta będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, a do jego obowiązków będzie należało przygotowanie dysertacji doktorskiej. Od stypendysty oczekuje się uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i akademickich Instytutu, a także w rozwoju współpracy akademickiej z instytucjami w Polsce. Stypendysta będzie miał również możliwość brania udziału w różnorodnych wydarzeniach towarzyskich Instytutu.
Kandydaci powinni przedłożyć projekt badawczy w języku angielskim (maks. 500 słów), curriculum vitae oraz podać nazwiska dwóch referentów. Aplikacje w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: patrouch@ualberta.ca w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2017 roku.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.wirth.ualberta.ca/en/WIRTH%20Institute%20News/2017/February/2017-2018DoctoralResearchFellowshipAwardCompetitionNowOpen.aspx

Druga edycja Szczytu Młodych Liderów ASEF

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o planowanej w ramach Fundacji Azja-Europa (ASEF, Asia-Europe Foundation) drugiej edycji Szczytu Młodych Liderów ASEF (ASEF Young Leaders Summit (#ASEFYLS2)).

Tematem tegorocznego szczytu, który odbędzie się w dniach 4-8 maja br. w Seulu (jako wydarzenie towarzyszące spotkaniu Ministrów Edukacji/Szkolnictwa Wyższego ASEM), jest „Dostęp młodych do zatrudnienia”. Zadaniem uczestników szczytu będzie przedstawienie nowych pomysłów i rozwiązań dla bardziej integracyjnego, rzetelny i przystępny rynku pracy dla młodzieży. Celem spotkania jest również wypracowanie jak najskuteczniejszych metod wdrażania zrównoważonych celów rozwoju (SDGs), w szczególności celu 4 (na edukację), 5 (w sprawie równości kobiet i mężczyzn), 8 (w sprawie godnej pracy) i 9 (przemysł i innowacja).

Wydarzenie będzie dobrą okazją do interakcji z rówieśnikami z pozostałych 50 krajów ASEM oraz do poznania wpływowych liderów z Azji i Europy. Uczestnicy programu mają szanse na konstruktywną wymianę pomysłów i dobrych praktyk, bezpośredni rozwój umiejętności (m.in. technik negocjacyjnych) a z rezultatami ich pracy zapoznają się ministrowie edukacji krajów ASEM. Pośród mówców i panelistów występujących w trakcie wydarzenia znajdują się aktywni politycy, naukowcy, przedsiębiorcy i reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego.

Udział w programie jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów podróży, a także opłacają koszty zakwaterowania wraz z pożywieniem. Uczestnicy programu muszą mieć pomiędzy 18 a 30 lat. Językiem roboczym programu jest j. angielski.

Gorąco zachęcam Państwa do nakłonienia studentów/młodszych pracowników naukowych Państwa uczelni do udziału w programie. Rejestracji można dokonywać do 20 marca pod adresem https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefyls2. Szeroki zakres informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej http://www.asef.org/projects/themes/education/4106-2nd-asef-young-leaders-summit–asefyls2- . Z wszelkimi ewentualnymi pytaniami dotyczącymi udziału w wydarzeniu możecie Państwo zgłaszać się do mnie lub bezpośrednio do organizatorów pod adresem asefyls@asef.org lub Nathalie.sajda@asef.org.