Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie


Wizualizacja nowego budynku Szpitala Uniwersyteckiego

Inwestycja dotyczy rozbiórki części obiektów dawnego 103 Szpitala Wojskowego przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie, budowy nowych oraz przebudowy i modernizacji istniejących obiektów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na potrzeby działalności Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013,
Oś priorytetowa 4 "Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast"
Działanie 4.3 "Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych".

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt: Marcin Foss