BPE_logo_małe.jpg

NABÓR WNIOSKÓW - KONKURS NR POIiŚ/2.4.5/2/2015, PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Informujemy, iż od dnia 29.01.2016 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna -Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

W ramach konkursu dofinansowanie uzyskają projekty dotyczące szkoleń oraz aktywnej edukacji dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę, a także projekty przyczyniające się do integracji różnych środowisk (m.in.: przedsiębiorców, organów administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów), promujące wspólne inicjatywy nakierowane na współpracę i komunikację niejednorodnych grup interesariuszy (platformy internetowe, warsztaty, publikacje).

 

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet: II Ochrona środowiska

Działanie: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu: 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów

Podtyp projektu: 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (forma prawna - kod 401);
  • Regionalne dyrekcje ochrony środowiska (forma prawna - kod 401);
  • parki narodowe (forma prawna – kod 428);
  • jednostki administracja rządowej lub samorządowej (forma prawna - kod 132; kod 401; kod 428; kod 429; kod 430; kod 431)
  • jednostki badawczo-naukowe (forma prawna - kod 428; kod 165);
  • uczelnie (forma prawna - kod 044);
  • pozarządowe organizacje ekologiczne - POE (forma prawna - kod 148; kod 155)
  • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (forma prawna - kod 428);
  • urzędy morskie (forma prawna - kod 401).

 

Termin naboru: od dnia 29.01.2016 r. do dnia 29.04.2016 r.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.pois.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna-budowanie-potencjalu-i-integracja/