BPE_logo_małe.jpg

NABÓR WNIOSKÓW - KONKURS NR 2.4.1/1/2015, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Informujemy, iż od dnia 30.11.2015 Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych prowadzić będzie nabór wniosków w ramach Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna -Typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W ramach konkursu dofinansowanie uzyskają projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet: II Ochrona środowiska

Działanie: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu: 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Podtyp projektu: 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  • parki narodowe
  • pozarządowe organizacje ekologiczne
  • jednostki administracji rządowej lub samorządowej
  • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
  • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP)
  • jednostki badawczo-naukowe
  • uczelnie
  • urzędy morskie

Termin naboru: od dnia 30.11.2015 r. do dnia 29.01.2016 r.

Więcej informacji na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna-4