BPE_logo_małe.jpg

Umowa Partnerstwa

Umowa Partnerstwa

23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa - najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli środków europejskich w naszym kraju. Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który zakończył negocjacje Umowy Partnerstwa. 

 

 
Polityka spójności w Polsce w latach 2014-2020 będzie prowadzona także w oparciu o szereg rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Ich teksty dostępne są na stronie Komisji Europejskiej 
 
Projekty ustaw dotyczących realizacji polityki spójności 2014-2020

Umowa Partnerstwa będzie realizowana na podstawie projektowanej ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

W zakresie zasad realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 ustawa zastąpi ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), która reguluje w szczególności kwestie związane z wdrażaniem funduszy w perspektywie finansowej 2007-2013.

Projekt oraz uzasadnienie do ustawy znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

 
Dokumenty doprecyzowujące zapisy Umowy Partnerstwa w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS)