BPE_logo_małe.jpg

Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie

Tytuł projektu: 

Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Kwota: 
3 544 930,00 zł
Czas realizacji: 
01.09.2012 - 31.08.2014
Opis: 

Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału adaptacyjnego Uczelni poprzez usprawnienie ogółu procesów zarządczych. Grupą docelową był UWM i jego kadra kierownicza. W ramach projektu m.in.:

  • dostosowano i wdrożono model zarządzania jakością kształcenia, zarządzania finansami oraz zarządzania kadrami;
  • opracowano i wprowadzono system badania losów absolwentów/-ek oraz zintegrowany model współpracy z pracodawcami jako element wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
  • wdrożono zintegrowane systemy informatyczne: moduł kadry-płace, finanse i księgowość;
  • zrealizowano szkolenia dla kadry kierowniczej, które umożliwiły podniesienie kwalifikacji oraz poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania, w szczególności diagnozowania problemów i rozumienia procesów w organizacji, wspierania rozwoju pracowników, wspomagania grup i zespołów zadaniowych, projektowania i wprowadzania zmian.
Kierownik / Koordynator projektu: 
dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Opiekun projektu: 
Małgorzata Klimowska