BPE_logo_małe.jpg

Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych

Tytuł projektu: 

Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet I  Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3  Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

Kwota: 
7 388 282,00 zł
Czas realizacji: 
01.01.2010 - 30.06.2015
Opis: 

Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez opracowanie innowacyjnego systemu łożyskowania opartego o łożyska foliowe, z wykorzystaniem w mikroturbinach energetycznych oraz maszynach szybkoobrotowych. Do celów szczegółowych projektu należy wsparcie polskiego przemysłu poprzez opracowanie i udostępnienie nowych technologii oraz materiałów, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia awaryjności, zwiększenia żywotności i sprawności urządzeń, w których znajdą zastosowanie oraz wsparcie polskich jednostek naukowo-badawczych poprzez dostęp do środków finansowych umożliwiających zwiększenie kadry naukowej, zarówno doświadczonej, jak i nabywającej nowe umiejętności w dziedzinach wiedzy prezentowanych przez opracowane w ramach projektu technologie. Realizacja projektu ma umożliwić rozwiązanie problemu łożyskowania szybkoobrotowych maszyn energetycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa maszyn, przy jednoczesnym odzyskaniu części energii traconej podczas pracy urządzeń wydzielających ciepło. W konsekwencji realizacji projektu będzie możliwe podniesienie efektywności i jakości pracy mikroturbin energetycznych, a także zaproponowanie zupełnie nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz opracowanie nowych technologii materiałowych możliwych do zastosowania w budowie urządzeń wytwarzających energię elektryczną.

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.uwm.edu.pl/lozyska/Oprojekcie.html

Kierownik / Koordynator projektu: 
dr inż. Wojciech Miąskowski, dr inż. Paweł Pietkiewicz
Opiekun projektu: 
Maciej Kamiński
Tags: