BPE_logo_małe.jpg

konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

Biuro ds. Projektów Europejskich informuje, że został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: 3 października 2016 r. do 2 listopada 2016 r.

Wsparcie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014. Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyskają dofinansowania.

Projekty mogą być realizowane wyłącznie w ramach konsorcjum (nie więcej niż 5 podmiotów), w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Wysokość wsparcia: minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 000 000 zł, maksymalna wartość dofinansowania projektu to 10 000 000 zł.

Projekty muszą zakończyć się wdrożeniem wyników badań rozumianym jako:

- wprowadzenie wyników badań do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego członkiem konsorcjum poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

- udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących członkom konsorcjum praw do wyników badań w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (spoza konsorcjum) lub

- sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej przedsiębiorcy spoza konsorcjum (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142016/

 

W sprawie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura ds. Projektów Europejskich:

 

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Biuro ds. Projektów Europejskich

Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 9 („Stara Kotłownia”)

Tel. 89 524 52 53

bpe@uwm.edu.pl