BPE_logo_małe.jpg

Zapytanie w sprawie oferty na zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji przyszłych kandydatów do zatrudnienia oraz przeprowadzenie szkolenia akredytującego z zakresu użytkowania narzędzi dla 10 pracowników Biura Karier UWM

Zapytanie w sprawie oferty na zakup narzędzi  do diagnozowania kompetencji przyszłych kandydatów do zatrudnienia oraz przeprowadzenie szkolenia akredytującego z zakresu użytkowania narzędzi dla 10 pracowników Biura Karier UWM w Olsztynie w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura karier UWM w Olsztynie”.

Zapraszam do złożenia oferty na zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji przyszłych kandydatów do zatrudnienia oraz przeprowadzenie szkolenia akredytującego z zakresu użytkowania narzędzi dla 10 pracowników Biura Karier UWM w Olsztynie w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura karier UWM w Olsztynie” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
na projekty dotyczące wspierania wysokiej jakości usług świadczonych przez Akademickie Biura Karier w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 204r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty.

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

Biuro ds. Projektów Europejskich

ul. R. Prawocheńskiego 9

10-720 Olsztyn

Tel. 89 524 52 62, fax: 89 524 52 60

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji przyszłych kandydatów do zatrudnienia oraz przeprowadzenie szkolenia akredytującego z zakresu użytkowania narzędzi dla 10 pracowników Biura Karier UWM w Olsztynie w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura karier UWM w Olsztynie”.

III. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wymagania wobec narzędzi do diagnozowania kompetencji przyszłych kandydatów do zatrudnienia: narzędzie powinno być w 100% dostępne on-line, przeznaczone do wspomagania procesu poznania zachowań i motywacji ludzi w kontekście pracy zawodowej, dedykowane dla specjalistów wykorzystujących w pracy dialog jako podstawowy element procesu oceny,
tj. w: poradnictwie zawodowym, aktywizacji osób bezrobotnych, bilansie kompetencji, tworzeniu indywidualnego planu kariery, zarządzaniu talentami, coachingu oraz przy tworzeniu ścieżek kształcenia i kariery. Narzędzia opracowane i sprawdzone przez specjalistów, muszą być dostosowane do aktualnych potrzeb i wyzwań rynku pracy oraz spełniać kryteria umożliwiające stosowanie przez doradców zawodowych nie będących psychologami. Metodologia badania zastosowana w narzędziach musi umożliwiać zaadoptowanie do użytkowania w różnych kontekstach pracy i działaniach związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi. Narzędzia muszą swoim zakresem obejmować następujące obszary:

 1. badania zachowań w pracy,
 2. badania rozwoju zawodowego oraz określania potencjału (profil preferencji zawodowych, ankieta skłonności zawodowych),
 3. badania kompetencji i możliwości studenta/absolwenta, a także wspierania go w procesie przygotowywania i realizowania w przyszłości ścieżki kariery zawodowej
  (test predyspozycji zawodowych związanych ze środowiskiem prac).

Narzędzia muszą służyć badaniom kompetencji behawioralnych, tzw. miękkich, w kontekście pracy zawodowej, w skład których wchodzą m.in.: zdolność komunikacji werbalnej
i niewerbalnej, asertywność, empatia, umiejętność kooperacji, rozwiązywania problemów, umiejętność autoprezentacji. Narzędzia muszą umożliwić osobie badanej zrozumienie, w jaki sposób funkcjonuje (mocne/słabe strony, rozpoznanie rodzaju predyspozycji zawodowych) oraz pomóc w trafnym wyborze miejsca, charakteru i stanowiska pracy.

Wykonanie testu (czas badania) nie może przekroczyć 15 minut.

Narzędzia muszą umożliwić dokonanie analizy porównawczej samooceny badanego oraz jego obrazu widzianego z perspektywy obserwatora.

Narzędzie bezzwłocznie (czas generowania raportu 1-2 min.) wygeneruje spersonalizowany raport, który musi zawierać co najmniej:

 1. informację dedykowaną osobie badanej, zawierającą opis osobowości w kontekście poszukiwania pracy,
 2. analizę mocnych i słabych stron badanego,
 3. analizę cech osobowości badanego przeznaczoną dla oceniającego, pozwalającą na ocenę, m.in.: potencjału badanego w sytuacjach stresowych i wymagających podjęcia działań, również w rozszerzonym zakresie, umiejętności przyswajania wiedzy i nabywania kompetencji  oraz dostosowywania się do nowych sytuacji, ambicji zawodowych, umiejętności zarządzania zespołem, logicznego myślenia i przetwarzania informacji.

Wykonawca udzieli licencji na wykorzystanie narzędzi diagnostycznych na okres 4 lat od dnia podpisania umowy, w tym:

 1. 3 lata (36 miesięcy) badaniem zostanie objętych 630 osób,
 2. 1 rok (12 miesięcy) badaniem zostanie objętych 210 osób.

2. Wymagania wobec szkolenia akredytującego z zakresu użytkowania ww. narzędzi: organizacja szkolenia akredytującego obejmie realizację szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji szkolenia, w tym:

 • przygotowanie programu szkolenia z wyszczególnieniem liczby godzin dydaktycznych na poszczególne zagadnienia,
 • prowadzenie list obecności,
 • przygotowanie certyfikatów ukończenia dla uczestników,
 • oznakowanie miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia zgodnie z  Zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • realizacja szkolenia z udziałem trenera posiadającego potwierdzoną dokumentem wiedzę z zakresu stosowania narzędzi i interpretacji wyników. Po ukończeniu pełnego cyklu szkolenia uczestnicy (10 osób) uzyskają Certyfikat Akredytujący i podręczniki przeznaczone dla uczestników szkolenia oraz pulę testów treningowych dla określonej populacji badanych. Szkolenie należy przeprowadzić w formie zajęć praktycznych w siedzibie zamawiającego, dostosowanych do konkretnych potrzeb uczestników.

Czas trwania szkolenia: minimum 8 godzin dydaktycznych (1 dzień).

Termin oraz godziny zajęć: październik 2016 r. - data oraz godziny realizacji szkolenia zostaną ustalone z Zamawiającym.

Liczba uczestników: 10 osób

Miejsce szkolenia: w siedzibie Zamawiającego.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Cena – 100 pkt,

 • cena podana przez Oferenta musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Oferenta.
 • wszystkie ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
 • Oferent określi cenę brutto zamówienia w PLN cyfrowo i słownie. Cenę zamówienia należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 1. Termin dostawy narzędzia: 10 pkt

a) 15 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt,

b) 10 dni od dnia podpisania umowy – 5 pkt,

c) 5 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt.

4.    Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia oraz maksymalna liczbę punktów dodatkowych, natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

 

P= CN /  COB + punkty dodatkowe

 

CN – Najniższa zaoferowana oferta

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie:

1. Dostawa narzędzi: 1 września – 31 październik 2016r.

2. Akredytowane szkolenie z zakresu użytkowania ww. narzędzi: 1 września  – 30 listopada  2016r.– szczegółowy termin szkoleń zostanie ustalony z Zamawiającym.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta do dnia 17.08.2016r., do godziny 15.00 powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bpe@uwm.edu.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe – zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji oraz przeprowadzenie szkolenia

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących  treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający dopuszcza złożenie przez każdego Oferenta tylko jednej oferty i wyłącznie na wzorze stanowiącym zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji Oferenta, a następnie jej skan należy przesłać pocztą elektroniczną (dopuszcza się wysłanie oferty podpisanej jw. faksem oraz doręczenie osobiste).

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 22.08.2016r. O wynikach postępowania Zamawiający niezwłocznie poinformuje pocztą elektroniczną. Zamawiający zawiadomi Oferenta, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy.

Pytania dotyczące niniejszego postepowania proszę kierować na adres: bpe@uwm.edu.pl lub pod numer telefonu: 89 524 51 86 (Biuro ds. Projektów Europejskich, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski)

Dokumenty do pobrania