BPE_logo_małe.jpg

Zapytanie w sprawie oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu coachingu/mentoringu

Zapytanie w sprawie oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu coachingu/mentoringu dla 10 pracowników Biura Karier UWM w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie.

Zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu coachingu/mentoringu dla 10 pracowników Biura Karier UWM w Olsztynie w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura karier UWM w Olsztynie” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 
na projekty dotyczące wspierania wysokiej jakości usług świadczonych przez Akademickie Biura Karier w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących
w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy 
i społeczeństwa.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 204r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty.

I. ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
Biuro ds. Projektów Europejskich
ul. R. Prawocheńskiego 9
10-720 Olsztyn
Tel. 89 524 52 62, fax: 89 524 52 60

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu coachingu/mentoringu dla 10 pracowników Biura Karier UWM w Olsztynie.

III. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do:
⦁    przygotowania programu szkolenia z wyszczególnieniem liczby godzin dydaktycznych na poszczególne zagadnienia,
⦁    prowadzenia list obecności,
⦁    przeprowadzenia szkolenia,
⦁    przygotowania certyfikatów ukończenia szkolenia dla uczestników,
⦁    oznakowania miejsca szkolenia oraz wszelkich materiałów związanych z organizacją szkolenia zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

⦁    Czas trwania szkolenia: co najmniej 80 godzin dydaktycznych (10 dni);

⦁    Liczba uczestników: 10 osób;

⦁    Miejsce szkolenia: w siedzibie Zamawiającego;

⦁    Wymagania:
⦁    szkolenie musi posiadać międzynarodową akredytację jakości (ICF),
⦁    szkolenie zapewni uczestnikom zdobycie zaawansowanych umiejętności coachingowych oraz uzyskanie międzynarodowej akredytacji coacha ICF – zakończone wydaniem dokumentu (dyplomu/certyfikatu) potwierdzającego, że uczestnik ukończył szkolenie coachingowe (ACTSTH, ACTP, ICF) zgodne z międzynarodowymi standardami kształcenia coachów wyznaczonymi przez International Coach Federation – międzynarodową organizację zrzeszającą profesjonalnych coachów,
⦁    szkolenie realizuje następujące treści: rozwijanie osoby coacha, jego samoświadomości, osobistej siły, umiejętności interpersonalnych oraz wiedzy o dynamice interakcji w grupie. W trakcie szkolenia uczestnicy muszą zapoznać się z teorią coachingu, zdobyć umiejętność stosowania coachingu w praktyce, wykształcić wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętność inspirowania i wspierania zmian u klienta, zdobyć wiedzę na temat najbardziej skutecznych metod pomagania i motywowania, wykształcić umiejętność korzystania ze wsparcia superwizyjnego oraz regularnego autocoachingu. W ramach szkolenia wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia treningu interpersonalnego, umożliwiającego rozwinięcie umiejętności związanych z prowadzeniem coachingu, w tym z zakresu: pomocy klientowi w zrozumieniu kierujących nim motywów oraz czynników zewnętrznych, poszerzenia zdolności do twórczego generowania rozwiązań problemów. W szkoleniu należy uwzględnić poznanie narzędzi coachingowych oraz ich zastosowanie w pracy z klientami. Ponadto w programie szkolenia należy zawrzeć treści z zakresu: poznania założeń i kompetencji coacha ICF, zdobywania umiejętności budowania relacji coachingowej i prowadzenia sesji coachingowych, ustalania i poznania całościowej struktury sesji coachingowej, słuchania klienta na wielu poziomach jednocześnie, udzielania bezpośredniej informacji zwrotnej podczas sesji, wzmacniania zasobów klienta, myślenia ukierunkowanego na rezultat, modelowania czynników sukcesu, ustalania priorytetów i kryteriów działań, pracę z silnymi emocjami i przekonaniami klienta, zmianę perspektyw postrzegania. Uczestnik szkolenia musi uzyskać informacje na tematy: skutecznego wspierania klienta w sytuacji zmian, inspirowania klienta do zmian, jak w skuteczny sposób pracować z silnymi emocjami klienta, wykorzystywania intuicji w coachingu, prowadzenia kreatywnych sesji coachingowych, postawy wizjonera, krytyka i realisty, kreowania osobistej wizji i misji, preferowanych wzorców myślenia oraz systemów decyzyjnych, wykorzystania podejścia systemowego w procesie coachingu, Kodeksu Etycznego ICF;

6. Preferowane metody szkolenia: miniwykłady i prezentacje, ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, dyskusje, case study, praca z kamerą, superwizje indywidualne i grupowe, zajęcia praktyczne. 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

⦁    Cena – 100 pkt,
⦁    cena podana przez Oferenta musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Oferenta.
⦁    wszystkie ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
⦁    Oferent określi cenę brutto zamówienia w PLN cyfrowo i słownie. Cenę zamówienia należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
⦁    Ocena jakościowa: 20 punktów dodatkowych liczonych wg następujących kryteriów:
a) 5 szkoleń z zakresu coachingu przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat – 0 punktów,
b) 10 szkoleń z zakresu coachingu przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat – 5 punktów,
c) 15 szkoleń z zakresu coachingu przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat – 10 punktów,
d) 20 szkoleń z zakresu coachingu przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat – 15 punktów,
e) 25 szkoleń z zakresu coachingu przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat – 20 punktów.
Maksymalną liczbę punktów (120) otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia oraz maksymalną liczbę punktów dodatkowych, natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
+ punkty dodatkowe
gdzie:
CN – najniższa zaoferowana cena,
COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie: 1 wrzesień – 31 grudzień 2016r. – szczegółowe terminy zajęć zostaną ustalone z Zamawiającym.
 
VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta do dnia 17.08.2016r., do godziny 15.00 powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bpe@uwm.edu.pl
W temacie wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe – szkolenie coaching/mentoring
⦁    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
⦁    W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących  treści złożonych ofert.
⦁    Zamawiający dopuszcza złożenie przez każdego Oferenta tylko jednej oferty i wyłącznie na wzorze stanowiącym zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
⦁    Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji Oferenta, a następnie jej skan należy przesłać pocztą elektroniczną (dopuszcza się wysłanie oferty podpisanej jw. faksem oraz doręczenie osobiste).

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 22.08.2016r. O wynikach postępowania Zamawiający niezwłocznie poinformuje pocztą elektroniczną. Zamawiający zawiadomi Oferenta, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy.
Pytania dotyczące niniejszego postepowania proszę kierować na adres: bpe@uwm.edu.pl lub pod numer telefonu: 89 524 51 86 (Biuro ds. Projektów Europejskich, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski) 

 

Dokumenty do pobrania