BPE_logo_małe.jpg

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi przygotowania i opracowania wyceny know how dotyczącego metodyki do oznaczania egzorfin w surowicy krwi i innych płynach ustrojowych dzieci chorych (alergia, autyzm) oraz w produktach żywnościowych (mlecznych, mlekopochodnych i pochodzenia roślinnego).

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biuro ds. Projektów Europejskich

ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn

Tel. 89 524 52 62, Fax. 89 524 52 60

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i opracowania wyceny know how dotyczącego metodyki do oznaczania egzorfin w surowicy krwi i innych płynach ustrojowych dzieci chorych (alergia, autyzm) oraz w produktach żywnościowych (mlecznych, mlekopochodnych i pochodzenia roślinnego).

III. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do przygotowania i opracowania wyceny w formie raportu. Raport powinien zawierać minimum:

  1. określenie wartości know how
  2. opis metodologii wykonania wyceny i uzasadnienie wyboru metody wyceny;
  3. analizę potencjału rynkowego know how; 
  4. analizę kosztów wdrożenia oraz zysków,
  5. ocenę rentowności wdrożenia,
  6. opis najbardziej opłacalnych ścieżek komercjalizacji do wyboru.

Wycena know how powinna być dokonana w celu określenia ceny sprzedaży w przypadku zbycia lub opłaty licencyjnej w przypadku zawarcia umowy licencyjnej, najlepszą możliwą metodą.

Wyniki wyceny muszą mieć formę raportu w wersji papierowej i elektronicznej (nośnik CD lub DVD) zawierającego dokładny opis metody wraz z opisem przygotowania, dokonanych obliczeń.

Pozostałe informacje:

1) Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym w szczególności: koszty opracowań, materiałów, podróży służbowych, itp. ponosi Wykonawca.

2) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 19.08.2016 r.

3) Wykonawca musi dysponować osobą/ami zdolnymi do wykonania zamówienia, uczestniczącą/ymi w wykonaniu zamówienia spełniającymi łącznie następujące warunki w zakresie wykształcenia i doświadczenia:

a) posiada/ją wyższe wykształcenie w dziedzinie związanej z przedmiotem zamówienia,

i

b) posiada/ją co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii oraz know how, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych,

c) posiada/ją doświadczenie w zakresie zamówienia, polegające na tym, że w ciągu ostatnich trzech lat przed wyznaczonym ostatecznym terminem składania ofert (w ramach przedmiotowego zaproszenia) – osoba/y ta/te dla dowolnych podmiotów wykonała/y (świadczyła) usługi:

  • co najmniej trzy usługi wyceny technologii lub know how;
  • dla co najmniej pięciu technologii lub know how - ocenę potencjału ekonomicznego (komercyjnego);
  • dla co najmniej pięciu technologii lub know how - opracowanie strategii komercjalizacji.

4) Cenę za zamówienie należy skalkulować jako cenę ryczałtową za cały zakres przedmiotu zamówienia (bez względu na ilość godzin poświęconych na jego wykonanie). Cena za zamówienie zawierać ma w sobie całkowity wydatek ponoszony przez Zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania.

5) Płatność: po wykonaniu całego zamówienia. Przed dokonaniem płatności nastąpi odbiór  wykonanych prac protokołem.

Zamawiający zastrzega sobie:

1) prawo do swobodnego kopiowania i udostępniania raportu osobom lub podmiotom trzecim,

2) przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego,

3) ostateczny projekt musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1) Cena -  80 pkt.

2) Doświadczenie:

a) do 5 wycen – 5 pkt

b) 6-10 wycen – 10 pkt

c) 11-15 wycen – 15 pkt

d) 16 i więcej wycen – 20 pkt

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez podanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym (zał. 1) doświadczenie jakie posiada wskazując na liczbę wykonanych do czasu złożenia oferty wycen technologii i know how. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie spełniała wskazane powyżej warunki oraz zdobędzie największą liczbę punktów.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać zrealizowane do dnia 19.08.2016r.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta do dnia 25.07.2016r., do godziny 15.00 powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bpe@uwm.edu.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe – wycena know how

1.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2.W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.

3.Zamawiający dopuszcza złożenie przez każdego Oferenta tylko jednej oferty i wyłącznie za wzorze stanowiącym zał. nr  1 do niniejszego zapytania ofertowego.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 27.07.2016r. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną. 

Pytania dot. niniejszego postępowania prosimy kierować na adres: bpe@uwm.edu.pl  lub pod numer telefonu:  89 524 52 53 (Biuro ds. Projektów Europejskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).

Dokumenty do pobrania