dr Anna Zalewska

UWM | Biologia | Botanika

dr Anna Zalewska

Stanowisko: adiunkt

kontakt: email: anna.zalewska.ol@wp.pl tel. 089 523 36 98

Przebieg pracy naukowej:

1978-1986 - studia magisterskie, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek: Biologia, specjalność: Biologia Środowiskowa

1986 - magister biologii, (praca dyplomowa z zakresu ekologii porostów i lichenoindykacji

2000 r. - doktor nauk biologicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii; rozprawa doktorska.pt. " Ekologia porostów Puszczy Boreckiej i jej obrzeży. Studium bioróżnorodności".

Tematyka badawcza:

1.Ekologia porostów zbiorowisk leśnych - preferencje mikrosiedliskowe, wzorce rozmieszczenia porostów epifitycznych wybranych forofitów: Biota i ekologia porostów lasów olszowych północno-wschodniej Polski. Biota i ekologia porostów i grzybów naporostowych. Alnus glutinosa w Polsce. Biota i ekologia porostów i grzybów naporostowych Fraxinus excelsior w Polsce.

2. Bioróżnorodność porostów i grzybów naporostowych Polski północno-wschodniej, zagrożenia i ochrona.

3. Porosty - wskaźniki dobrze zachowanych zbiorowisk leśnych Polski - ekologia, zagrożenia, wykorzystanie

4. Taksonomia wybranych rodzajów grzybów zlichenizowanych i naporostowych - w związku z publikowaniem artykułów o nowych gatunkach.

Udział w grantach:

Projekt Nr 6 P04C 031 12 pt. " Porosty Puszczy Boreckiej i jej obrzeży. Studium florystyczno - ekologiczne."- grant promotorski finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych; 1.01.1997 - 30.12.1998 r.

Projekt Nr GW/2001/20 pt " Ochrona porostów na obszarach chronionych Euroregionu "Niemen" finansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach Narodowego programu Phare 2001, Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia, PL0103.07; 1.10.2003.-30.08.2004 r.

Projekt Nr 00024/07/62011/OP-DO/D pt. "Ekologia porostów Puszczy Boreckiej i roślinność śródpolnych dolin erozyjnych Pojezierza Mrągowskiego w monografiach ekologicznych" - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Olsztyn; 1.03.-30.12.2007 r.

Staże naukowe i szkolenia:

1988 - miesięczny staż naukowy dotyczący technik badań lichenoindykacyjnych, w tym instrumentalnych metod laboratoryjnych (Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, opiekun - prof dr hab. Jerzy Fabiszewski)

1997 - 2-tygodniowy staż naukowy w zakresie florystyki, ekologii porostów oraz chemotaksonomicznych metod ich identyfikacji (Instytut Botaniki, Wilno; opiekun dr Jurga Motiejunaite)

2005 - 2-tygodniowy kurs komputerowych technik statystycznych "Multivariate analysis of ecological data" - (University of Ceske Budejowice, Czechy; prowadzenie Jan Lepš, Petr Šmilauer)

Publikacje:

Zalewska, A. 1991. Badania lichenoindykacyjne nad porostami sosny (Pinus sylvestris) w okolicy cementowni "Wejherowo". W: L. Lipnicki (red.), V Zjazd Lichenologów Polskich. - Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Gorzów Wlkp., s. 67-83.

Betleja, L., Bielczyk, U., Cieśliński, S., Fałtynowicz, W., Giersberg, M., Glanc, K., Glazik, N., Izydorek, I., Kiszka, J., Lackovicova. A., Lipnicki, L., Liška, J., Pišut, I., Tusinska, M., Wójciak, H., Zalewska, A. 1991. Porosty (Lichenes) Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. - W: L. Lipnicki (red.), V Zjazd Lichenologów Polskich. - Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Gorzów Wlkp., s. 5-32.

Zalewska, A. 1998. Remarks about interesting lichens in Borecka Primeval Forest (NE Poland). - Botanica Lithuanica . 4.2: 157-168.

Motiejunaite, J., Nordin, A., Zalewska, A. Bjelland, T., Hedenas, H., Westberg, M., Heidmarsson, S., Prigodina, I., 1998. Materials on lichens and allied fungi of Neringa National Park (Lithuania). - Botanica Lithuanica 4.3: 285-305.

Kukwa, M., Zalewska, A. 1999. Placynthiella dasaea new to Poland. - Graphis Scripta 10: 49-50.

Motiejunaite, J., Zalewska, A., Kukwa, M., Fałtynowicz, W. 1999. New for Ukraine or interesting lichens and allied fungi from the Regional Landscape Park "Stuzhytzia". - Ukrainian Botanical Journal 56 .6: 596-597

Kukwa, M., Zalewska, A., Czarnota, P. 2000. New records of three species of the genus Micarea (lichenized Ascomycota) in Poland. - Acta Mycologica 35.1: 125-133.

Zalewska, A., Rutkowski, P. 2001. Porosty rezerwatu "Lipowy Jar" w Puszczy Boreckiej (Pojezierze Mazurskie, NE Polska). - W: Szata roślinna Pojezierzy Wschodniobałtyckich i krain sąsiednich oraz problemy jej ochrony. - Acta Botanica Warmiae et Masuriae (Olsztyn-Poznań) 1:147-163.

Kukwa, M., Motiejunaite, J., Rutkowski, P., Zalewska, A. 2002. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland.- Herzogia 15: 129-139.

Zalewska A., Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Picińska-Fałtynowicz J. 2004. Lichens of Suwalski Landscape Park. - W: Zalewska A., Fałtynowicz W. (red). Lichens of the protected areas in the Euroregion Niemen. - Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", Suwałki. s. 5-50.

Zalewska A., Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Picińska-Fałtynowicz J. 2004. Lichens of Romincka Primeval Forest. - W: Zalewska A., Fałtynowicz W. (red). Lichens of the protected areas in the Euroregion Niemen. - Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", Suwałki.s. 51-109.

Bielczyk,U., Bylińska, E., Czarnota, P., Czyżewska, K. , Guzow-Krzemińska, B., Hachułka, M., Kiszka, J., Kowalewska, A., Krzewicka, B., Kukwa, M., Leśniański, G., Śliwa, L., Zalewska, A. 2005. Contribution to the lichen flora of the Podil's'ki Tovtry National Park (Western Ukraine). - Polish Botanical Journal 50.1: 39-64.

Szymczyk R., Zalewska A. 2008. Lichen biota of the Grabianka river valley in the Elbląg Upland (Wysoczyzna Elbląska). - Polish Journal of Natural Sciences 23.2: 398-414.

Szymczyk R., Zalewska A. 2008. Lichens in the rural landscape of the Warmia Plain. - Acta Mycologica 43.2: 217-234

Realizowane aktualnie przedmioty:

Morfologia funkcjonalna roślin - Kierunek Biologia, studia I stopnia

Zajęcia terenowe z botaniki - Kierunek Biologia, studia I stopnia

Szata roślinna Polski - Kierunek Biologia, studia II stopnia

Metodologia wykonywania ekspertyz przyrodniczych - Kierunek Biologia, studia II stopnia