Site Name

UWM | Biologia | Botanika

dr Piotr Dynowski

Stanowisko starszy specjalista.

Kontakt piotr.dynowski@uwm.edu.pl; tel. 089-523-39-80, 502-846-907

Dziedzina nauki biologiczne.

Dyscyplina biologia.

Specjalność ekologia.

Zainteresowania naukowe

ochrona przyrody, kartowanie zbiorowisk roślinnych lądowych i wodnych z wykorzystaniem technologii GPS i GIS, ocena stanu zachowania i potencjalnych zagrożeń siedlisk przyrodniczych, wykorzystanie badań podwodnych (do 50 m) oraz oceny stanu ekologicznego jezior na potrzeby sporządzania planów ochrony i planów zadań ochronnych obszarów chronionych.

Rozprawa doktorska

2006 - Roślinność półwyspu popielniańskiego jako baza pokarmowa konika polskiego.

Hobby

fotografia, nurkowanie.

Oryginalne prace twórcze

Dynowski P., Jurak M. 2002. Wykorzystanie komunikacji multimedialnej w promocji walorów przyrodniczych i krajoznawczych. Agroturystyka w teorii i praktyce. UWM Olsztyn: 134-138.

Dynowski P. 2003. Ochrona zbiorników wodnych w aspekcie rozwoju turystyki. Zesz. Nauk. Wydz. Ekonomi i Zarządzania. Wyd. Politechniki Koszalińskiej 10: 23-31.

Dynowski P., Cz. Hołdyński. 2007. Preferencje pokarmowe konika polskiego (Equus gmelini Ant.) w warunkach hodowli wolnożyjącej. [w] Kucharski L., D. Kopeć (red.). Ochrona przyrody w pracach młodych naukowców. Wyd. Uniw. Łódzki: 5-10.

Korniak T., P. Dynowski. 2011. Bromus secalinus (Poaceae) - zanikający czy rozprzestrzeniający się chwast upraw zbożowych w północno-wschodniej Polsce? Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(2): 341-348. Kraków. PL ISSN 1640-629X.

Źróbek-Sokolnik A., Dynowski P. 2011. Preparing of cartographic documents for European Ecological Natura 2000 Network requirements. Acta Scientarum Polonicorum. Administratio Locorum 10(4) 2011: 91-101. Olsztyn. ISSN 1644-0749.

Dziedzic J., Dynowski P., Źróbek-Sokolnik A. 2012. Grążel drobny Nuphar pumila (Timm) DC. - nowe stanowisko w województwie warmińsko-mazurskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 68 (5):396-400.

Dziedzic J., Dynowski P., Źróbek-Sokolnik A. 2012. Chamedafne północna Chamaedaphne calyculata - nowe stanowisko na Warmii. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 68 (5):392-395.

Dynowski P., Źróbek-Sokolnik A., Dziedzic J. 2012. A new stand of Oxycoccus microcarpus Tucz. Ex Rupr. In the region of Warmia. Polish Journal of Natural Science, 27(3): 269-274.

Opracowania monograficzne

Dynowski P., A. Fenyk, M. Kozłowski, D. Marczak, M. Olchowik, D. Pepłowska-Marczak. 2007. Ochrona Przyrody na obszarze Zielonych Płuc Polski. Wybrane gatunki i obszary z internetowego serwisu informacyjno-edukacyjnego www.zielonyregion.pl. Wyd. FZPP Białystok: ss. 107.

Hołdyński Cz., H. Ciecierska, T. Szarejko, P. Dynowski. 2007. Opracowanie struktury przestrzennej roślinności ekosystemu Jeziora Łuknajno oraz jego otuliny, z wykorzystaniem metod teledetekcji oraz pomiarów metodami satelitarnego pozycjonowania, [w:] Oszczak S., (red). Badanie struktury przestrzennej roślinności ekosystemu Jeziora Łuknajno oraz jego otuliny, z wykorzystaniem metod teledetekcji oraz pomiarów metodami satelitarnego pozycjonowania. WFOŚiGW, Olsztyn: 30-42.

Popielarczyk D., P. Dynowski, T. Templin, M. Gryszko. 2007. Wykonanie pomiarów batymetrycznych Jeziora Łuknajno, [w:] Oszczak S., (red). Badanie struktury przestrzennej roślinności ekosystemu Jeziora Łuknajno oraz jego otuliny, z wykorzystaniem metod teledetekcji oraz pomiarów metodami satelitarnego pozycjonowania. WFOŚiGW, Olsztyn: 43-59.

Grzybowski M., Dziedzic J., Dynowski P., Wziątek B. 2009. Dolina Drwęcy. [w.] Hołdyński Cz., Krupa M. (red). Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. Wyd. Mantis Olsztyn: 128-132.

Dziedzic J., Dynowski P. 2009. Jezioro Woszczelskie. [w.] Hołdyński Cz., Krupa M. (red). Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. Wyd. Mantis Olsztyn: 161-163.

Hołdyński Cz., Jutrzenka-Trzebiatowski A., Kleinschmidt L., Komosiński K., Duriasz J., Dynowski P. 2009. Ostoja Dylewskie Wzgórza [w:] Hołdyński Cz., Krupa M. (red). Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. Wyd. Mantis Olsztyn: 205-209.

Hołdyński Cz., Dynowski P., Sawicki J., Krupa R., Boroń A., Dziedzic J., Krupa M., Szczepański M. 2009. Ostoja Napiwodzko-Ramucka [w:] Hołdyński Cz., Krupa M. (red). Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. Wyd. Mantis Olsztyn: 224-228.

Dziedzic J., Dynowski P. 2009. Szata roślinna jeziora Olecko Wielkie. Cz. I. Roślinność [w:] Chrząścic I. (red). Prawo, środowisko, zdrowie. Wybrane aspekty. Badania naukowe Wszechnicy Mazurskiej w Olecku (9). Episteme 89 (2009): 9-43.

Hołdyński Cz., Dziedzic J., Komosiński K., Dynowski P. 2009. Uroczysko Markowo [w:] Hołdyński Cz., Krupa M. (red). Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. Wyd. Mantis Olsztyn: 274-277.

Źróbek R., Źróbek-Sokolnik A., Dynowski P. 2011. Application of GIS In natural sciences. Current problems with registering submerged plants assemblages for the needs of Natura 2000 network. [w] Kereković (ed.) The future with GIS. Scientific monograph. Nacionalna Knjižnica, Zagreb: 97-103.

Dynowski P., Źróbek-Sokolnik A., Ciecierska H., Dziedzic J., Piotrowicz R. 2012. The use of GIS tools in the generation of maps illustrating the distribution of protected submerged species - the case of Isoëtes lacustris. [w] Kereković (ed.) GIS for Geoscientists. Scientific monograph. Ibid: 123-129.

Konferencje międzynarodowe

Ciecierska H., Kolada A., Ruszczyńska J., Dziedzic J., Dynowski P. Development and validation of methods for integrated assessment of ecological status of rivers and lakes to support river basin management plans. Kik-off meeting of Partners involved in the Project and End-users, Institute of Environmental Protection. Warszawa. 3-5.02.2010.

Ciecierska H., Kolada A., Ruszczyńska J., Dziedzic J., Dynowski P. Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu - makrofity jezior. NIVA, Oslo, 21-25.06.2010.

Kolada A., Ciecierska H., Ruszczeńska J., Mjelde M., Dziedzic J., Dynowski P., Jasnorzewski A. Assessment of ecological status of lakes in the Wel river catchment based on macrophytes. Final Conference of the Project: Development and validation of methods for integrated assessment of ecological status of rivers and lakes to support river basin management plans. Warszawa; 7-8.06.2011: s. 26 (referat).

Ciecierska H., Kolada A., Ruszczyńska J., Mjelde M., Dynowski P. Macrophyte-based assessment if the ecological status of lakes located in the Wel river catchment. Ibid.: s. 40 (poster).

Kolada A., Ciecierska H., Ruszczyńska J., Dynowski P. Estimation of the uncertainty and risk of misclassification in the macrophyte-based assessment of the ecological status of the Wel catchment lakes. Ibid.: s. 50 (poster).

Źróbek R., Źróbek-Sokolnik A., Dynowski P. Application of GIS In natural sciences. Current problems with registering submerged plants assemblages for the needs of Natura 2000 network. Geographic Information Systems Conference and Exhibition "GIS Odyssey 2011". 5-9 of September Lovran, Croatia; 2011, 97-103 (referat).

Ciecierska H., Kolada A., Ruszczyńska J., Dynowski P., Mjelde M., Kluczenko M. Intercalibration of macrophyte-based metrics in assessment of ecological status of lakes. International Symposium on Aquatic Plants. Plants in hydrosystems: from functional ecology to weed research. Poznań, 27-31 August 2012 (poster).

Kolada A., Ciecierska H., Ruszczyńska J., Dynowski P. Sampling techniques and Inter-rurveyor variability as sources of uncertainty in Polish macrophyte metric for lake ecological status assessment. Ibid.: (poster).

Dynowski P., Źróbek-Sokolnik A., Ciecierska H, Dziedzic J., Piotrowicz R. The use of GIS tools in the generation of maps illustrating the distribution of protected submerged species - the case of Isoëtes lacustris. Geographic Information Systems Conference and Exhibition Croatian GIS Association. International Geographic Information Systems "GIS Odyssey 2012". 3-7.09.2012, Metković, Croatia (referat).

Konferencje ogólnopolskie

Dynowski P. Preferencje żerowe konika polskiego w warunkach hodowli wolnożyjącej. II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa. Ochrona przyrody w pracach młodych naukowców. Łódź, 21-23 kwietnia 2005 (poster).

Ciecierska H., Tomaszewicz H., Dziedzic J., Dynowski P. Stan ekologiczny jeziora Łuknajno oparty na roślinności litoralu. 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. Lublin, 9-12 września 2009 (poster).

Udział w projektach badawczych

2007: współwykonawca 00088/06/10025/OP-DO/D finansowanego przez WFOŚiGW w Olsztynie i Katedrę Geodezji Satelitarnej i Nawigacji UWM w Olsztynie - Badanie struktury przestrzennej roślinności ekosystemu Jeziora Łuknajno oraz jego otuliny, z wykorzystaniem metod teledetekcji oraz pomiarów metodami satelitarnego pozycjonowania.

2007-2008: koordynator projektu PL2004/016-829.01.02 finansowanego ze środków UE na zlecenie ZPP - Zielony Region - serwis internetowy.

2008-2010: Współwykonawca w polsko-norweskim projekcie - Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu. PNRF-220-AI-1/07: Scientific basis for integrated assessment of rivers and lakes to suport River Basin Management Plans - deWELopment. Koordynator IOŚ Warszawa.

2009: wykonawca. Projekt Koordynacyjny realizowany ze środków NFOŚiGW - Rozwój Fundacji ZPP szansą wzrostu świadomości ekologicznej na obszarze północno - wschodniej Polski realizowany ze środków NFOŚiGW.

2009-2010: Współwykonawca, trener w projekcie "NATURA 2000 w województwie zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim - program edukacji przyrodniczej". Projekt współfinansowany przez UE - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz NFOŚiGW. Koordynator Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

2011-2013: Grant MNiSW N N305 299940 - wykonawca. Hołdyński Cz., Ciecierska H., Piotrowicz R., Dynowski P., Wąsowicz K., Źróbek-Sokolnik A. Występowanie i zróżnicowanie genetyczne polskich populacji Isoëtes lacustris, zagrożenia oraz możliwości aktywnej ochrony ex situ i in situ.

Staże zagraniczne

Staż naukowy. Institute of Oceanography and Fisheries, Split, Chorwacja. 24.08-08.09.2012.

Staż dydaktyczny. University of Split, University Departament of Marine Studies, Chorwacja. 08-23.09.2012.

Przewodniki, mapy, plany ochrony

Jurak M., P. Dynowski, Grzemski M., Waśkowska B., 2005. Szlaki kajakowe województwa warmińsko-mazurskiego. Przewodnik. WIT, Olsztyn, ss. 79.

Dziedzic J., P. Dynowski. 2007. Plan ochrony rezerwatu przyrody Ustnik. Operat fitosocjologiczny. UWM Olsztyn: ss. 23.

Dziedzic J., P. Dynowski. 2007. Plan ochrony rezerwatu przyrody Ustnik. Operat florystyczny. UWM Olsztyn: ss. 26.

Dynowski P. 2009. Mapy tematyczne w systemie GIS do Programu zarządzania ochroną OSOP Natura 2000 "Jezioro Łuknajno" (PLB280003). Msc. UWM Olsztyn: ss. 64.

Bojanowski K., Dynowski P. 2009. Mapy tematyczne w systemie GIS do Programu zarządzania ochroną OSOP Natura 2000 Lasy Iławskie (PLB280005). Msc. UWM Olsztyn: ss. 194.

Hołdyński Cz., J. Sawicki, P. Dynowski. D. Kubiak, M. Woźniak. 2009. Inwentaryzacja siedliskowa i florystyczna rezerwatu przyrody "Las Warmiński". Msc. UWM Olsztyn: ss. 51.

Hołdyński Cz., P. Dynowski. 2011. Plan Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Uroczysko Markowo (PLH280047). Msc. UWM Olsztyn: ss. 40.

Współautorstwo Standardowych Formularzy Danych obszarów Natura 2000: PLH280001 Dolina Drwęcy (136/DON2000/08), PLH280026 Napiwodzko-Ramucka (164/DON2000/08), PLH280027 Ostoja Iławska (178/DON2000/08), Ostoja Markowo (1-3/DON2000/08), Jezioro Woszczelskie (162/DON2000/08), Ostoja Dylewskie Wzgórza (49/GDOŚ/DON/09). Olsztyn 2009.

Kursy, szkolenia

Kurs naukowo-szkoleniowy przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej "Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego jezior" - współorganizator. Olsztyn 11-13 lipca 2007.

Kurs naukowo-szkoleniowy przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej "Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego jezior" - współorganizator, instruktor. Olsztyn 17-19 lipca 2009.

Członek Rady Programowej i instruktor projektu "Harcerska Natura" w Ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Koordynator - ZHP Warszawa, 2009-2010.

Kurs przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej "Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego wód powierzchniowych - kurs dla zaawansowanych" - współorganizator, instruktor. Olsztyn 20-21 września 2010.

Prowadzenie cyklu szkoleń z zakresu "Gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z nowymi regulacjami prawa". Warszawa 07-26.11.2012.

Nagrody

Uznanie Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wyróżnioną pracę doktorską pt: Roślinność półwyspu popielniańskiego jako baza pokarmowa konika polskiego. Olsztyn, maj 2007.

Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Olsztyn, sierpień 2008.

Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Olsztyn, październik 2011.

Nagroda Honorowa Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie za osiągnięcia badawcze z dziedziny ochrony środowiska zawarte w pracy pt: "Ocena stanu ekologicznego wód zlewni rzeki Wel. Wytyczne do zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu" dla zespołu autorskiego. Warszawa, styczeń 2012.

Fotorelacje z wypraw

(http://www.jezioro.com.pl/galeria/galeria.html?id=19) Obserwacje zwierząt, które przez większość ludzi uznane są, za w pełni udomowione. Obiektem 24. godzinnych obserwacji przez rok, były koniki polskie (Equus gmelini Ant. subspecies silvatica Vet.) - potomkowie tarpanów leśnych.

(http://www.jezioro.com.pl/galeria/galeria.html?id=34) Ocena stopnia sukcesji roślinności zanurzonej w zalanym wyrobisku, w Jantarnym. Historia tego miejsca sięga czasów pruskich, kiedy to rozpoczęto wydobycie kopaliny nazywanej często złotem Bałtyku. Pierwotnie pozyskiwano bursztyn wykopując tunele. Na początku XX wieku zmieniono technologię na odkrywkową. Szacunkowe wydobycie wynosiło wówczas około 1 tony bursztynu dziennie. Pod koniec wojny, w 1945 roku, gdy weszła tu armia sowiecka i splądrowała magazyny kopalniane, zniszczyła większość wydobytego dobra. Setki ton skamieniałej żywicy spalono w ogniskach używając jej jako opał, a urządzenia zniszczono. Wyrobisko zalała woda. W 1947 roku Sowieci utworzyli tu jeden z większych obozów pracy i wznowili wydobycie bursztynu rękoma kilku tysięcy zesłańców.

(http://www.jezioro.com.pl/galeria/galeria.html?id=35) Celem badań było, między innymi poznanie aktualnego stanu zachowania i rozmieszczenia zbiorowisk roślinności zanurzonej. Jednym z efektów jest aktualna mapa rozmieszczenia dominującego tam gatunku - poryblinu jeziornego.

(http://www.jezioro.com.pl/galeria/galeria.html?id=36) Planowana, przez pracowników UWM w Olsztynie od 30 lat naukowa wyprawa w Tatry dotyczyła pilotażowych badań aktualnego stanu ichtiofauny i roślinności zanurzonej Tatrzańskiego Parku Narodowego.