Aktualności

Szkolenie z Języka Migowego dla pracowników UWM

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego serdecznie zaprasza wykładowców i pracowników UWM na szkolenie Polskiego Języka Migowego- poziom podstawowy. 

Szkolenie  Polskiego Języka Migowego w roku akademickim 2019/2020 odbywać się będzie w następującej formie:

Szkolenie dwu semestralne (do 15 godzin/ semestr) – kierowane jest do wykładowców i pracowników UWM, którzy mają stały kontakt ze studentami Głuchymi i słabosłyszącymi, preferują pracę równomiernie rozłożoną, mniej intensywną, ale za to przez krótki okres (zajęcia 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo). Liczebność grup: do 6 - 8 osób.

Z uwagi na ograniczenia organizacyjne planowana liczba uczestników to 6 - 8 osób, decyduje zatem kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na szkolenie Polskiego Języka Migowego dla wykładowców i pracowników UWM, którzy pełnią funkcję Opiekunów Wydziałów Studentów Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie.

Potwierdzenia przyjmowane będą do dnia 5 października  2019 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres email : malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń. Szkolenie jest bezpłatne.

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Mickiewicz, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Szkolenie z Polskiego Języka Migowego dla studentów UWM

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego serdecznie zaprasza na rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 szkolenie z zakresu podstawowej znajomości Polskiego Języka Migowego dla studentów UWM.

Szkolenie  Polskiego Języka Migowego odbywać się będzie 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo. Liczebność grup: do 6 - 8 osób.

Potwierdzenia przyjmowane będą do dnia 15 października  2019 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres email: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl.

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń. Szkolenie jest bezpłatne.

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Mickiewicz, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Zapraszamy na IV Integracyjny Spływ Kajakowy

Zapraszamy na wrześniowy spływ kajakowy.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych organizuje we wrześniu IV Integracyjny Spływ Kajakowy

Spływ kajakowy jest doskonałym sposobem na spędzanie czasu, to sport  i rekreacja, to fantastyczna przygoda w otoczeniu dzikiej przyrody, ale przede wszystkim to wspólne przeżycia, nabywanie nowych umiejętności, dobra zabawa i wspaniała integracja.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych postanowiło po raz czwarty pomóc studentom naładować baterie przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. W dniach 13-15 września 2019 r. studenci będą mogli wziąć udział w trzydniowym spływie kajakowym.  

Zainteresowanych udziałem w spływie prosimy o wypełnienie zamieszczonego pod linkiem formularza zgłoszeniowego (Rejestracja uczestników – link: https://forms.gle/9wW4djpyRXNgBvJy9).

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

Udział w spływie jest bezpłatny.

UWAGA:

Ilość miejsc jest ograniczona

 

Osoba do kontaktu: Dorota Filip

tel. 89 523 38 66,

mail: dorota.filip@uwm.edu.pl).

Koordynator/ specjalista ds. wsparcia edukacyjnego osób w spektrum autyzmu

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych poszukuje osoby zainteresowanej  współpracą w charakterze koordynatora/specjalisty ds. wsparcia edukacyjnego osób w spektrum autyzmu w UWM w Olsztynie w miesiącach X – XII 2019 (z możliwością przedłużenia współpracy do końca roku akademickiego 2019/2020).

Zainteresowane osoby, posiadające doświadczenie w przedmiocie wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu prosimy o kontakt e-milowy na adres: dorota.filip@uwm.edu.pl lub telefoniczny: (0 89) 523 38 66

Termin zgłoszeń mija w dn. 18.09.2019 r. o godzinie 12:00

 

Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:

Dorota Filip

tel. 89 523 38 66,

e - mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

BON zatrudni Psychologa na rok akademicki 2019/2020

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych poszukuje osoby zainteresowanej  współpracą w charakterze Psychologa w UWM w Olsztynie udzielającego wsparcia studentom będącym osobami z niepełnosprawnościami. Usługa realizowana będzie w miesiącach X – XII 2019 (z możliwością przedłużenia współpracy do końca roku akademickiego 2019/2020).

Zainteresowane osoby, posiadające doświadczenie w ww. przedmiocie wsparcia prosimy o kontakt e-milowy na adres: dorota.filip@uwm.edu.pl lub telefoniczny: (0 89) 523 38 66

Termin zgłoszeń mija w dn. 18.09.2019 r. o godzinie 12:00

 

Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:

Dorota Filip

tel. 89 523 38 66,

e - mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

„GraduatON” Projekt realizowany przez Międzynarodową Fundację „Reaxum”

Celem głównym Projektu „GraduatON” jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
 • Autoprezentacja
 • Organizacja czasu pracy
 • Cele, reguły, konsekwencje
 • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
 • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 1. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 2. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 3. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 4. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu z Międzynarodową Fundacją „Reaxum”:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie – "Otwarte Drzwi"

XVI edycja ogólnopolskiego Konkursu "OTWARTE DRZWI" organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje od szesnastu lat Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską pn. "OTWARTE DRZWI", którego celem jest zachęcanie młodych naukowców do podejmowania w swych pracach problematyki niepełnosprawności w wymiarze społecznym zawodowym i zdrowotnym.


Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w Konkursie, którego opis znajduje się pod linkiem, a zasady opisane zostały na stronie internetowej Funduszu PFRON

 

Uwaga !!!

Termin składania prac do 31 lipca 2019 r. 

Usługa wsparcia studentów z ZSA

Koordynator/Specjalista ds. wsparcia edukacyjnego studentów z ZSA dr Bożena Chrostowska w okresie wakacyjnym (z wyłączeniem 01.08.-12.09.2019) będzie prowadziła konsultacje indywidualne. W celu umówienia się na konsultację prosimy o kontakt pod nr tel.: 513 144 504 lub e-mail: chrosbo@poczta.onet.pl;

Konkurs dla osób z niepełnosprawnością wzroku pn. „Warto się uczyć”

Stypendia Fundacji „Praca dla Niewidomych”

Fundacja „Praca dla Niewidomych” (FPdN) realizuje projekt pod nazwą „Warto się uczyć”, polegający na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku. Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena będzie oparta na kryteriach zawartych w załączniku 1 do regulaminu konkursu stypendialnego. Spośród uczestników konkursu wyłonione zostaną cztery osoby, które otrzymają stypendium w wysokości 1000 (słownie: tysiąc) złotych brutto miesięcznie, wypłacane przez okres 9 miesięcy roku akademickiego 2019/2020. Kwoty stypendiów wypłacane beneficjentom pomniejszone będą o zaliczki przekazywane do urzędu skarbowego (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych). W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, kształcą się na studiach jednolitych lub studiach I, II, III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty (osobiście lub pocztą). REGULAMIN KONKURSU oraz druki, które należy wypełnić i przesłać pocztą tradycyjną do fundacji, znajdują się na stronie internetowej: www.fpdn.org.pl.

 

Dokumenty będą przyjmowane do 30 września 2019 r.

Wywiad w TVP3 na temat studiowania ON

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z dnia 21.06.2019 w TVP 3 Olsztyn. W rozmowie wzięły udział: Wydziałowy Opiekun Studentów Niepełnosprawnych Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie dr  Kamila Naumowicz, pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych - Barbara Parda oraz tłumacz języka migowego - Diana Kirakowska.

Link do Wywiadu w TVP 3 Olsztyn

Czas antenowy z pracownikami UWM w Olsztynie zajmuje od 00:18:47 do 00:27:50

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności