Aktualności

Spotkanie informacyjne z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi 23.06.2015

We wtorek, 23 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się spotkanie z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi. Celem spotkania była prezentacja oferty wsparcia dla studentów z uszkodzonym słuchem, jaką wprowadził w ostatnim czasie UWM, a także ocena proponowanych form wsparcia ze strony osób Głuchych i słabosłyszących oraz wspólne poszukiwanie kolejnych rozwiązań.
    Wsparcie studentów Głuchych i słabosłyszących organizuje na UWM Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). W roku 2014 działania BON zostały wzmocnione dzięki realizowanemu na Uczelni unijnemu projektowi „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie (Pro-Edu)”. W ramach projektu pracownicy dydaktyczni i administracyjni przeszli kurs języka migowego (poziom podstawowy i średniozaawansowany), do dziekanatów wydziałów objętych projektem zakupiono terminale z dostępem do tłumacza języka migowego on-line. Studentom zapewniono także bezpośrednie wsparcie tłumaczy języka migowego. Projekt umożliwił również wyjazd pracowników dydaktycznych i administracyjnych UWM na Uniwersytet Gallaudeta (Waszyngton) – pierwszy i dotąd jedyny Uniwersytet kształcący osoby Głuche, słabosłyszące i słyszące posługujące się językiem migowym.
    We wtorkowym spotkaniu udział wzięło ponad 30 osób. Uczestników spotkania przywitali Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, mgr Marta Andrzejczyk oraz Prorektor ds. Studenckich, prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki. Rektor opowiedział o działaniach UWM zmierzających do poprawy sytuacji osób Głuchych i słabosłyszących na uczelni. Obecnie dwa kierunki na UWM – Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i Informatyka, objęte są kompleksowym wsparciem studentów z uszkodzonym słuchem. Rektor w swoim wystąpieniu odniósł się również do wizyty na Uniwersytecie Gallaudenta w Waszyngtonie, w której brał udział jako jeden z przedstawicieli UWM. To właśnie ta Uczelnia jest dla UWM uczelnią wzorcową. Z jej ponad 150 letnich doświadczeń UWM chce korzystać opracowując formy wsparcia i ofertę kształcenia dla osób z uszkodzonym słuchem.
    Bliżej o zakresie wsparcia, jakie UWM opracował dla studentów Głuchych i słabosłyszących opowiedziała mgr Małgorzata Mickiewicz, referent ds. kształcenia osób Głuchych i słabosłyszących
w BON. Zaproszeni goście dowiedzieli się z jakich urządzeń i form wsparcia studenci z uszkodzonym słuchem mogą na UWM korzystać (tłumacz języka migowego, tablety z dostępem do tłumacza języka migowego on-line, terminale, dyktafony, pętle indukcyjne, wsparcie materialne – stypendium dla osób niepełnosprawnych), jakie wsparcie oferuje im Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (konsultacje, wsparcie w procesie rekrutacji, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, bezpłatne kserowanie notatek, spotkania, szkolenia). Małgorzata Mickiewicz zachęcała do wizyt w BON, rozmów i wspólnego rozwiązywania pojawiających się w czasie nauki problemów. Ona sama doskonale rozumie sytuację studenta z uszkodzonym słuchem. Sama, będąc osobą Głuchą, ukończyła studia wyższe. Pracuje obecnie w BON a jej pasją jest nauka języka migowego. Jest lektorką
i prowadzi kursy PJM dla osób Głuchych, słyszących, dzieci i dorosłych. Od lat wnikliwie analizuje sytuację osób Głuchych w Polsce. Teraz chce swoją wiedzę wykorzystać przy opracowaniu oferty kształcenia dla osób z uszkodzonym słuchem na UWM w Olsztynie. Chce pomagać studentom, wspierać ich w ich nauce i marzeniach o kształceniu na uczelni wyższej.
    O studiowaniu na UWM opowiedzieli studenci uczelni – Agata Sobczyk i Tomasz Olender. Oboje napotykali na swojej drodze trudności związane z posiadaną wadą słuchu. Z trudnościami radzili sobie przy wsparciu BON, Wydziałowych Opiekunów Studentów Niepełnosprawnych, koleżanek i kolegów a także sami. To oni, jako pierwsi wskazywali potrzeby osób Głuchych
i słabosłyszących, możliwości likwidacji istniejących barier komunikacyjnych. Współpracowali z BON, wspierali pozostałych studentów i działali czynnie w zakresie podnoszenia świadomości na temat osób Głuchych i słabosłyszących w środowisku akademickim. Brali udział w wyjazdach krajowych
i zagranicznych organizowanych przez UWM. Byli uczestnikami zawodów sportowych (Agata Sobczyk wywalczyła 3 medale w tegorocznych Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych
w Poznaniu). Oboje podczas spotkania wykazywali radość z działań podejmowanych obecnie przez UWM w celu poprawy sytuacji studentów z uszkodzonym słuchem w procesie kształcenia. Mimo pojawiających się problemów zgodnie stwierdzili, że nie żałują swojej decyzji o studiowaniu. Agata kończy w tym roku studia, przed nią obrona pracy magisterskiej. Tomek też jest przed obroną – pracy licencjackiej. Nie wie jeszcze, czy naukę kontynuował będzie na UWM, ale marzy mu się by być
w przyszłości nauczycielem matematyki. Zostałby na UWM chociażby z uwagi na bogate życie kulturowe.
    Niezwykłych emocji dostarczył uczestnikom spotkania film z wizyty studyjnej
na Uniwersytecie Gallaudeta. Dzięki tej krótkiej videorelacji zaproszeni goście zobaczyli jak wygląda kształcenie na Uniwersytecie, na którym językiem wykładowym jest język migowy. Nagrania podczas zajęć lekcyjnych wzbudziły szczególne zainteresowanie najmłodszych uczestników spotkania.
I właśnie do tej grupy skierowane zostały informacje na temat zasad przyjęć na UWM. O rekrutacji opowiedział Kierownik Biura ds. Studenckich, mgr Paweł Łojewski. Zaprosił on osoby Głuche
i słabosłyszące do podjęcia studiów na UWM w Olsztynie, wskazując na bogatą ofertę uczelni – 67 atrakcyjnych kierunków, z każdej dziedziny nauki.
    Po prezentacji ofert UWM przyszedł czas na dyskusję. Padło wiele pytań, uwag i propozycji ze strony gości, dotyczących zarówno kształcenia osób z uszkodzonym słuchem na Uczelni wyższej, jak również kształcenia na poziomie podstawowym i średnim. Zgromadzeni goście zwrócili uwagę na problemy osób Głuchych i słabosłyszących, które nie do końca i w niezadowalającym zakresie rozumiane są przez społeczeństwo. Wskazywali również na problemy w codziennym funkcjonowaniu, załatwianiu spraw urzędowych, ograniczonym dostępie do tłumaczy języka migowego. Jedną z propozycji była organizacja spotkań i szkoleń dla słyszących studentów UWM, na temat Kultury Głuchych i funkcjonowania osób z uszkodzonym słuchem. Cykl takich spotkań BON planuje przeprowadzić od października 2015 roku. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na problem z nauczaniem osób Głuchych  języka polskiego, który dla tej grupy jest językiem obcym. Brak znajomości języka polskiego jest jednym z najczęstszych powodów wykluczenia osób z uszkodzonym słuchem z edukacji na poziomie wyższym i życia zawodowego. To zagadnienie jest również jednym z priorytetowych zadań, jakich UWM chce się podjąć.
    Spotkanie było owocne dla obydwu stron. Najważniejsza i niosąca największe nadzieje na lepsze jutro osób Głuchych i słabosłyszących jest rozwijająca się współpraca pomiędzy UWM w Olsztynie, największą uczelnią wyższą w regionie, ze środowiskiem osób Głuchych. Obie strony są otwarte i gotowe na podjęcie wyzwań. Poprawa sytuacji osób Głuchych i słabosłyszących wymaga jeszcze wielu działań, dla realizacji których potrzeba czasu i uporu. Tego ostatniego nie brakuje. Ważne, by zacząć. UWM zaczął i wierzy, że przy  wsparciu osób Głuchych i słabosłyszących, studentów i pracowników jest w stanie osiągać kolejne cele.
    Wtorkowe spotkanie było tłumaczone na język migowy przez Panie: Barbarę Pardę i Martę Kocon.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania: GALERIA

Kurs przygotowawczy do egzaminu wstępnego w zakresie rysunku i malarstwa

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH UWM w Olsztynie organizuje nieodpłatny kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego w zakresie rysunku i malarstwa na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Termin kursu: 15.06. – 26.06.2015 r.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo: e-mail: sekretariat.isp@uwm.edu.pl lub osobiście:
Budynek Instytutu Sztuk Pięknych, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn, sekretariat - pokój nr 3

Przy zgłaszaniu uczestnictwa w kursie należy podać imię i nazwisko, adres e-mail.

Miejsce trwania kursu: budynek Instytutu Sztuk Pięknych, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn

W trakcie trwania kursu należy mieć przy sobie dowód tożsamości.
Materiały, przybory, w które należy się zaopatrzyć:
- papier o formacie A4 – szkicownik
- zestaw ołówków (HB – 8B), węgiel prasowany
- farby wodne (akryl, tempera, plakatowa)
- zestaw pędzli (płaskie szczeciniaki)
- naczynie na wodę, paleta
Instytut Sztuk Pięknych zapewnia wszystkim uczestnikom papier 100 x 70 cm (karton, brystol)

Zajęcia odbywać będą się codziennie za wyjątkiem soboty i niedzieli. Każda sesja trwać będzie 3 godziny.

Dla osób spoza Olsztyna istnieje możliwość zakwaterowania na czas trwania kursu w Domu Studenckim. Cena noclegu za dobę wynosi od 20 do 50 zł w zależności od rodzaju pokoju.
Informacja i rezerwacja: e-mail: handlowy@zak.olsztyn.pl

Przypominamy, że kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest jednym z pierwszych kierunków, na których Uniwersytet organizuje kompleksowe wsparcie studentów Głuchych i słabosłyszących. Zapraszamy więc szczególnie osoby z uszkodzonym słuchem do wzięcia udziału w kursie. Poniżej informacja w języku migowym.

Zaproszenie na spotkanie z osobami Głuchymi i Słabosłyszącymi

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaprasza osoby Głuche i Słabosłyszące  na spotkanie dotyczące  prezentacji  oferty kształcenia
i wsparcia osób głuchych i słabosłyszących na  Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie.
 
Termin spotkania:  23 czerwca 2015 roku,  godz. 16:00 - 18:00
Miejsce spotkania: Olsztyn, Kortowo, Biblioteka Uniwersytecka, sala 306, piętro III (ul. Oczapowskiego 12B)

Celem  spotkania jest zaprezentowanie oferty kształcenia osób Głuchych i Słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz form wsparcia osób Głuchych i Słabosłyszących w nauczaniu na UWM w Olsztynie.
Będzie też okazja do wymiany doświadczeń oraz wysłuchania uwag i propozycji ze strony społeczności Głuchych i Słabosłyszących.

Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) i na język mówiony.

Program spotkania:
16.00 – 16.20     Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników
                       (prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki)
16.20 – 16.50     Prezentacja na temat oferty kształcenia Głuchych
                          i Słabosłyszących

                          (Małgorzata Mickiewicz, BON)
16.50 – 17.10     Niesłyszący studenci UWM w Olsztynie - „Sami o sobie”
                          (Tomasz Olender, student III roku, Wydział Nauk Społecznych UWM
                          w Olsztynie,
                          Agata Sobczyk, studentka II roku, Wydział Ekonomiczny UWM
                          w Olsztynie)
17.10 – 17.30     Prezentacja filmowa „Uniwesytet Gallaudeta”
                          (Małgorzata Mickiewicz, BON)
17.30 - 18.00     Dyskusja i podsumowanie spotkania

Spotkanie poprowadzą Marta Andrzejczyk i Małgorzata Mickiewicz (Biuro ds. osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie).
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Mickiewicz, e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Serdecznie zapraszamy

Szkolenia kadry akademickiej

Pracownicy dydaktyczni i administracyjni UWM w Olsztynie wzięli w ostatnim czasie udział w trzech szkoleniach organizowanych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Szkolenia miały na celu podniesienie świadomości społeczności akademickiej na temat funkcjonowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w środowisku akademickim oraz kształtowanie przychylnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.

Uczelnia wobec studentów z zaburzeniami psychicznymi - formy wsparcia edukacyjnego, 19.05.2015r.

Celem szkolenia była poprawa jakości kształcenia i przygotowanie kadry akademickiej do wsparcia studentów z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnikom przybliżono najczęściej występujące zaburzenia, ich objawy, właściwe zachowania wobec tej grupy osób, zmierzające do budowania postawy tolerancji i zaufania oraz możliwe do zastosowania formy wsparcia edukacyjnego.  W szkoleniu udział wzięło 30 pracowników uczelni. Zainteresowanie szkoleniem wskazało na powagę tematu, a wyniki prowadzonych w trakcie szkolenia warsztatów oraz dyskusji, dały obraz skali problemu i różnorodności form zachowań
i właściwych rozwiązań. Pracownicy wykazali się dużą otwartością i zaangażowaniem w poszukiwaniu rozwiązań zmierzających do wsparcia studentów z zaburzeniami psychicznymi.

Kształcenie osób głuchych i słabosłyszących – wyzwania dla nauczycieli akademickich, 18.05.2015r.

Szkolenie skierowane było do pracowników wydziałów objętych działaniem zmierzającym do dostosowania oferty kształcenia UWM w Olsztynie do potrzeb osób z uszkodzonym słuchem. Udział w szkoleniu wzięło 30 pracowników kształcących na kierunkach Informatyka (WMiI) oraz Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (WS).  Uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę Kultury Głuchych, poznali dobre praktyki w organizacji procesu dydaktycznego osób z uszkodzonym słuchem, dowiedzieli się w jaki sposób współpracować
z tłumaczem języka migowego podczas zajęć, by kształcenie osób głuchych i słabosłyszących było jak najbardziej efektywne. Szkolenie było wprowadzeniem i przygotowaniem kadry obydwu wydziałów na przyjęcie studentów z uszkodzonym słuchem. Działanie będzie uzupełniane poprzez spotkania pracowników BON z wykładowcami w ramach spotkań grupowych na wydziałach.

„Funkcjonowanie osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju”, 08.05.2015r.

Szkolenie skierowane było do pracowników uczelni, pozostających w bezpośrednim kontakcie ze studentami. Celem szkolenia było zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej i administracyjnej w analizie potrzeb studentów z rozpoznanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju  w postaci Zespołu Aspergera. Spotkanie poprowadziła mgr Małgorzata Moszyńska-Dumara, Kierownik Centrum Autyzmu przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, w ramach środków pochodzących z Urzędu Miasta Olsztyna.

 

 

Warsztaty "Niepełnosprawni są wśród nas"

Za nami dwie edycje warsztatów „Niepełnosprawni są wśród nas“ organizowanych przez Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych (WNS) przy współpracy z BON. W warsztatach licznie wzięła udział społeczność naszego uniwersytetu. Wśród organizatorów byli przedstawiciele Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych oraz Warmińsko-Mazurskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG. Opowiadali oni bardzo ciekawe historie i życiorysy, które zainteresowały niejednego studenta.

Wśród stanowisk, które można było odwiedzić w czasie warsztatów były:
- „Restauracja w ciemności”- ochotnik, mając zasłonięte oczy, miał za zadanie zjeść kanapkę, którą sobie wcześniej sam przygotował z dostępnych na stole produktów, korzystając jedynie ze wskazówek przewodnika. Doświadczenie to okazało się bardzo trudne, studenci niejednokrotnie komentowali, że przeniesienie się do świata ciemności sprawiło, że zwiększyło się natężenie bodźców słuchowych, które w dużym stopniu utrudniały koncentrację.
- Świat słabosłyszących - stanowisko, które pozwalało ochotnikom wejść w świat osób słabo słyszących. Mając nałożone słuchawki wygłuszające studenci słuchali „plotki”, którą później musieli opowiedzieć grupie. Zadanie nie było łatwe. Dużym utrudnieniem był na pewno hałas, który panował w pomieszczeniu, uniemożliwiając skupienie się na słuchanym tekście. To doświadczenie pokazało, z jakimi trudnościami w odbiorze treści mogą spotkać się studenci słabo słyszący podczas wykładów, ćwiczeń i przerw.
- Symulatory wad wzroku – stanowisko to pozwalało uświadomić studentom i pracownikom UWM w Olsztynie, jak z  uszkodzeniami narządu wzroku radzą sobie osoby niewidome i słabo widzące. Korzystając z symulatorów uszkodzenia wzroku uczestnicy musieli wypełnić różnego rodzaju druki urzędowe. To doświadczenie było niezwykle ciekawe.
- Język Migowy - przy stanowisku obsługiwanym przez osoby niesłyszące można było pobrać pierwsze lekcje nauki języka migowego. Uczestnicy warsztatów bardzo chętnie uczyli się podstawowych znaków migowych oraz literowania.
- Bariery architektoniczne – odważni mogli przekonać się, że pozornie niezauważalne dla reszty przeszkody są ogromnym wyzwaniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ochotnicy mogli usiąść na wózek i pokonać określoną trasę na terenie budynku. Najwięcej trudności sprawiały ochotnikom progi, które pojawiały się po drodze.
- Brajl - z pewnością jednym z najbardziej obleganych stanowisk było stanowisko z Brajlem, którego reprezentantem był jeden z członków TPG. Studenci dowiedzieli się na czym polega język brajlowski. Zmierzyli się w praktyce z tym pismem, wykorzystując do tego tabliczkę brajlowską, specjalne dłutko i szablony z alfabetem.

Autyzm jest również niepełnosprawnością, o której mówiono podczas warsztatów.

Odbiór warsztatów przez studentów organizatorzy oceniają jako bardzo pozytywny. Pojawiały się słowa, które dowodziły jak bardzo takie wydarzenia są potrzebne. Pomagają przede wszystkim przełamać stereotypy wobec osób z niepełnosprawnością, zrozumieć z jakimi trudnościami w codziennym życiu zmagają się osoby z niepełnosprawnością, a co więcej, wpływają na zwiększenie wrażliwości społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami. To wszystko prowadzi do zmiany, oczywiście na lepsze, jakości życia osób z niepełnosprawnością”.

Przed nami jeszcze dwie edycje warsztatów, do udziału w których zachęcamy wszystkich, którzy nie mieli okazji być jeszcze z nami:

Terminy kolejnych spotkań:
Wydział Humanistyczny – 02.06.2015, 15:30 – 18:30  (ul. Kurta Obitza 1)
Biblioteka Uniwersytecka – 09. 06.2015, 15:30 – 18:30  (ul. Oczapowskiego 12B)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów – GALERIA.

Studentka UWM wywalczyła medale na Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych w Poznaniu

Z wielką radością i dumą informujemy o sukcesie naszej studentki Agaty Sobczyk, która podczas Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych w Poznaniu, wywalczyła trzy medale – złoto i dwa brązy!
Medale Agata wywalczyła w następujących kategoriach:

  • stylem dowolnym w grupie startowej L -  złoto,
  • stylem dowolnym na 50 m w grupie startowej L/I -  brąz,
  • stylem klasycznym na 50 m w grupie startowej L/I - brąz.

Agata jest na II roku magisterskich studiów uzupełniających na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. W Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych brała udział po raz drugi. Pomimo, że pierwszy występ w roku 2014 nie przyniósł jej tak spektakularnych wyników, nie wycofała się z tej aktywności. Trenowała systematycznie, przygotowując się do zawodów na Pływalni Uniwersyteckiej.
W tym roku na zawodach konkurencja była liczna. Startowało 130 uczestników z 18 uczelni wyższych z całej Polski. Walka była zacięta, doping odczuwalny i motywujący a atmosfera spotkania niepowtarzalna. To wszystko, oraz wielki sportowy duch Agaty doprowadziły ją do sukcesów, które zaskoczyły ją samą. Agata, dla której ten wyjazd okazał się niezapomniany,  nie mogła uwierzyć w sukces jaki odniosła. Sama pływaczka tak relacjonuje wydarzenie: „ Wystartowałam, zdobyłam trzy medale i byłam ogromnie podekscytowana. Nie spodziewałam się takiego wyniku! Jestem bardzo dumna z siebie. Cieszę się, że mogłam brać udział w zawodach pływackich. W życiu czasem zdarza się coś wyjątkowego i niespodziewanego. Myślę, że warto było podjąć wyzwanie niezależnie od wieku. Wywalczenie miejsca na podium to sama radość!  Mam nadzieję, że moi następcy z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, osoby niesłyszące, zdobędą więcej medali.  Głusi potrafią robić WSZYSTKO tylko nie słyszą”.
Zespół BON serdecznie gratuluje Agacie sukcesów i dziękuje za tak piękne reprezentowanie naszego Uniwersytetu i społeczności studentów z niepełnosprawnościami. Życzymy powodzenia, nie tylko w dalszych zmaganiach sportowych, ale również podczas obrony pracy magisterskiej.

W tegorocznych zawodach udział wzięła Agata Sobczyk (studentka WNE) oraz Dorota Filip (pracownik BON). Głównym celem zjazdu studentów, poza rywalizacją sportową i aspektami naukowymi, jest stworzenie okazji do przełamania własnych barier oraz stworzenie studentom możliwości nawiązania nowych znajomości  i aktywizowanie do podejmowania działań przede wszystkim w zakresie sportu.

Zachęcamy studentów naszej Uczelni będących osobami z niepełnosprawnością do przyłączenia się do podobnych wydarzeń realizowanych przez BON. Zachęcamy, aby próbowali swoich sił nie tylko w olimpiadach naukowych, czy konkursach ale również w sporcie. Przypominamy, że Uniwersytet zapewnia grupie 15 studentów z niepełnosprawnościami bezpłatne korzystanie z Pływalni Uniwersyteckiej. Zgłoszenia przyjmowane są na początku każdego semestru, o czym informujemy na naszej stronie.

Sukces dr Bożeny Chrostowskiej w konkursie literackim

Z dużą radością informujemy o osiągnięciach dr Bożeny Chrostowskiej w zakresie działań na rzecz osób z autyzmem. Dr Bożena Chrostowska, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej, zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim "Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju" (2014) za opowiadanie o osobie z autyzmem pt. "Kilka obrazów z życia Pana Ka". Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie “Otwórzmy Świat”, działające na rzecz Osób z Autyzmem i z Zaburzeniami Pokrewnymi w Starachowicach oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Opowiadanie Pani Bożeny zostało opublikowane w antologii wraz z pozostałymi nagrodzonymi i wyróżnionymi tekstami.

okładka1

Za propagowanie wiedzy o autyzmie Pani Bożena w kwietniu 2015 roku odebrała statuetkę „Olsztynianina roku 2014”. Tytuł ten przyznali Pani Bożenie mieszkańcy miasta, w plebiscycie Gazety Wyborczej.

Dr Bożena Chrostowska współpracuje z BON od dawna, organizując na UWM akcje podnoszące świadomość na temat autyzmu. W roku 2013 zainicjowała wydarzenie „Stacja Autyzm”, podczas którego można było podziwiać wystawę prac graficznych autystycznego chłopca. Od dwóch lat, dzięki staraniom dr Bożeny, UWM gra w Niebieski. Akcja ta ma na celu zaktywizowanie środowiska akademickiego, studentów, do propagowania wiedzy na temat autyzmu w kwietniu, miesiącu w którym obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Serdecznie gratulujemy sukcesów i dziękujemy za wszelką pomoc.

Zespół BON.
 
 

II integracyjny mecz koszykówki na wózkach

Już po raz drugi w czasie Kortowiady odbył się integracyjny mecz koszykówki (13.05.). Pokazał, że tak naprawdę w sporcie nie ma żadnych barier.

Na boisku zobaczyliśmy drużyny AKS OSW Olsztyn oraz reprezentantów UWM. Rozgrywka składała się z dwóch części, trwających po 15 minut. Po pierwszej połowie prowadzili goście z OSW (20:10), aby ostatecznie wygrać 40:16. Na parkiecie iskrzyło, nikt się nie poddawał. Każda drużyna starała się dać z siebie wszystko. Mimo zaciętej rywalizacji atmosfera zarówno na boisku jak i na trybunach była przyjazna, a sami koszykarze dostarczyli widzom wielu emocji. Ponadto dla kibiców przygotowano konkursy i pozwolono im osobiście przekonać się, z jakimi barierami muszą na co dzień zmagać się osoby niepełnosprawne.

O chwilę rozmowy poprosiliśmy Łukasza Rękawieckiego - członka zespołu z OSW.

- Jesteś osobą, która na co dzień porusza się na wózku. Co ci daje gra w koszykówkę?

- Jest to nie tylko moje zainteresowanie, ale też forma spędzenia wolnego czasu. Gra sprawia mi dużą przyjemność; dobrze się przy tym bawię. Ponadto koszykówka jest też sposobem na zachowanie sprawności fizycznej

- A jak ci się gra w zespołach mieszanych?

- Jak już wspomniałem, gram dla rozrywki. Atmosfera na boisku jest fajna i dobrze się razem bawimy.

Organizatorami imprezy były: RUSS, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych OSW im. Józefa Rusieckiego.

(Link do artykułu)

                                                                                                                                Paulina Iwaniuk, studentka

 Zdjęcia z meczu (fot. K. Pająk)
                                                                                                                                                                                
Zespół BON składa wielkie podziękowania zawodnikom OKS OSW oraz studentom UWM za wspaniałą sportową rywalizację, uśmiech i pomoc w promowaniu aktywności sportowej wśród osób z niepełnosprawnościami. Sserdecznie dziękujemy Grzegorzowi Rawłuszko za pomoc i wsparcie podczas wydarzenia.

Niepełnosprawni są wśród nas

Kontynuując zeszłoroczne działania, Studenci Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych (WNS) wraz z Warmińsko-Mazurską Jednostką Wojewódzką Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz Olsztyńskim Stowarzyszeniem Głuchych, przy wsparciu Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, organizują warsztaty pn. „Niepełnosprawni są wśród nas”.

Celem warsztatów jest pogłębienie świadomości społeczności uniwersyteckiej na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w życiu codziennym. Realizatorzy wydarzenia dążyć będą do przełamania stereotypów, które utrudniają kontakt z osobami z niepełnosprawnością. W czasie zajęć praktycznych użyte będą m.in. symulatory wad wzroku, aby uczestnicy na własnej skórze mogli poczuć z jakimi barierami muszą radzić sobie osoby z wadami wzroku. Na stanowisku z językiem migowym, będzie można potrenować komunikację bez użycia dźwięków. Na stanowisku do nauki pisania brajlem  można będzie za pomocą specjalnej tabliczki i dłutka  poznać „kod”, jakim posługują się osoby niewidome.

Na pierwsze warsztaty zapraszamy już  19 maja 2015 r. (wtorek) na Wydział Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14B, Galeria Foyer,  pierwsze piętro, w godzinach 15:30 – 18:30.

Na kolejne spotkania zapraszamy:

Wydział Nauk o Żywności  – 26.05.2015 (pl. Cieszyński 1)

Wydział Humanistyczny – 02.06.2015 (ul. Kurta Obitza 1).

Biblioteka Uniwersytecka – 09. 06.2015 (ul. Oczapowskiego 12B),

Serdecznie zapraszamy!

Sport Erasmus

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie bada zainteresowanie studentów z niepełnosprawnosciami udziałem w wyjeździe w ramach Erasmus+ na wydarzenie organizowane przez Uniwersytet Teramo. Uczestnicy wyjazdu będą mogli wziąć udział w poniższych aktywnościach sportowych:
- Lekkoatletyka
- Koszykówka na wózkach
- Kręgle
- Pływanie
- Judo
- Tenis na wózkach
- Tenis stołowy
- Łucznictwo dla osób niewidomych
- Torball (tzw. Piłka bramowa dla osób niewidomych i słabo widzących)
- Kolarstwo
Wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem i podróżą są pokrywane przez organizatora.
Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o wysłanie potwierdzenia na adres bon@uwm.edu.pl. Informacja powinna zwierać następujące dane: imię nazwisko, telefon kontaktowy, mail , rodzaj i stopień niepełnosprawności oraz dyscyplinę sportową, w której chcieliby Państwo wziąć udział (każda osoba może wybrać więcej niż jedną dyscyplinę).  
Dalsze ustalenia oraz terminy wyjazdu zostaną ustalone na podstawie Państwa zgłoszeń.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 03.05.2015 r.
 
Osoba do kontaktu:
Dorota Filip
Tel 89 523 38 66
e-mail dorota.filip@uwm.edu.pl

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności