Aktualności

Spotkanie ze studentami nt. "Aktywny samorząd 2015" - podsumowanie

W dniu 12.03.2015 r. odbyło się spotkanie informacyjne, którego głównym tematem były warunki ubiegania się o wsparcie  z programu „Aktywny samorząd”. Celem programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. 

W spotkaniu organizowanym przez BON, udział wzięli przedstawiciele jednostek realizujących ww. program. 

Studentów w szczególności interesował Moduł II tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. I właśnie ten temat został szczegółowo omówiony przez przedstawiciela z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.

Oto podstawowe informacje nt. wsparcia z programu „Aktywny samorząd”:

Adresatem programu w Module II jest osoba niepełnosprawną, która:

  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

  • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W roku 2015 kwota dofinansowania kosztów nauki w semestrze wynosi:

  • w przypadku studentów niestacjonarnych - opłaty za naukę – czesne,

  • w przypadku studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - dodatku na pokrycie kosztów kształcenia) do 1.000 zł w semestrze, 

  • dodatku za uiszczenie opłaty za przeprowadzanie przewodu doktorskiego do 4.000zł.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony o:

  • 700 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
  • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania,
  • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.

Osoby zainteresowane wsparciem z programu „Aktywny samorząd” zachęcamy do zapoznania się z zasadami realizacji programu zawartymi w dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku” na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod tym adresem.

Dziękujemy przedstawicielowi PCPR-u w Olsztynie, Pani Sabinie Kutczyńskiej, która przygotowała informacje na temat programu „Aktywny samorząd” oraz odpowiadała na zadawane pytania, jak również studentom za aktywny udział w spotkaniu, ciekawe pytania i spostrzeżenia. Zachęcamy do brania udziału w tego typu inicjatywach.

Nowa grupa lektorska dla studentów z niepełnosprawnością słuchu

Szanowni Studenci,
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Studium Języków Obcych informuje, iż w semestrze letnim 2014/2015 powstała specjalna grupa lektorska z języka niemieckiego (poziom podstawowy) dla osób z dysfunkcją słuchu (Wydział Nauk Technicznych).
Zajęcia dedykowane są dla studentów I roku studiów niestacjonarnych, magisterskich uzupełniających, objętych obowiązkiem realizacji warsztatów językowych (I zjazd 13-15.03.2015r.).
Zainteresowanych nauką w ww. grupie prosimy o kontakt z BON. 

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

Tel. (089) 523 38 66

e-mail;  dorota.filip@uwm.edu.pl

„Aktywny samorząd 2015” - spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnością na spotkanie informacyjne na temat warunków ubiegania się o wsparcie  z programu „Aktywny samorząd”. 

Celem spotkania jest zapoznanie z zasadami realizacji programu w roku 2015. W spotkaniu wezmą udział  przedstawiciele jednostek realizujących program „Aktywny samorząd” w mieście Olsztynie oraz powiecie olsztyńskim. Podczas spotkania przekazane zostaną również informacje nt. ulg i przywilejów dotyczących osób z niepełnosprawnością.

Wszystkich, zainteresowanych wsparciem z programu „Aktywny samorząd” zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Liczymy na Państwa aktywność. Chcielibyśmy wysłuchać Waszych komentarzy, spostrzeżeń i uwag odnośnie realizowanego programu.

Spotkanie odbędzie się  dn. 12.03.2015 roku w godz. 11:00 - 13:00 w sali nr  S2/116 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej (I piętro). Formularz zgłoszeniowy w załączniku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Dorota Filip
tel.: 89 523 38 66
e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Aktywny samorząd 2015 - Zmiany w Programie

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie "Aktywny Samorząd", między innymi MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Terminy przyjmowania wniosków dla osób mieszkających w Olsztynie:
MODUŁ I

– 02.03.2015 – 30.08.2015 r.
MODUŁ II
– 02.03.2015 – 30.03.2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),
– 01.09.2015 – 30.09.2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).


Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w MODULE II programu można zapoznać się pod tym adresem.

 

źródło: http://www.mzon.olsztyn.pl/

Przypomnienie o upływie okresu wypożyczenia sprzętu

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, iż osoby którym mija w dniu 20.02.2015r. okres wypożyczenia sprzętu wspomagającego proces kształcenia, powinny do tego czasu zwrócić udostępniony sprzęt.

Jednocześnie informujemy, że osoby które chciałyby przedłużyć okres wypożyczenia lub wypożyczyć specjalistyczny sprzęt na kolejny semestr, powinny do dnia 25 lutego 2015r. złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 105/S2) wniosek o wypożyczenie lub przedłużenie okresu wypożyczenia. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej biura (druki do pobrania).

Zebrane wnioski zostaną rozpatrzone przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Osoba do kontaktu:
Andrzej Prószyński
tel. 89/ 5233866
e-mail: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl

 

Do wypożyczenia: aparaty słuchowe Phonak oraz systemy FM Mikrolink dla osób niedosłyszących

W Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych studenci z wadą słuchu wypożyczyć mogą aparaty słuchowe (BTE) firmy Phonak oraz systemy wspomagające słyszenie FM Microlink MLx.

Wśród sprzętu do wypożyczenia znajdują się:

1.       Aparaty słuchowe:

- Phonak Novoforte E4 (2 szt.), wzmoc. 84 dB wraz z bucikiem do systemu FM Microlink,

- Phonak Piconet2 P2 AZ (1 szt.), wzmoc. 62 dB wraz z bucikiem do systemu FM Microlink.

2.       Buciki (stopki) do systemu FM Mikrolink:

- Phonak AS3-MLx (1 szt.),

- Phonak AS7-MLx (3 szt.),

- Oticon Compact FM5 V2 (2szt.),

- Oticon TMX classic.

3.       System wspomagania słuchu FM Microlink MLx

- Phonak Mikrolink TX3 – mikrofon ręczny/nadajnik TX3 (10 szt.),

- Phonak MicroLink MLx – odbiornik FM (10 szt.).

Za pomocą powyższego sprzętu osoby z wadą słuchu mogą mieć możliwość usprawnienia własnego aparatu_(BTE)_o_system_FM.

Uwaga: Wymieniony wyżej sprzęt pochodzi z roku 2000. W ocenie specjalistycznej firmy został on jednak uznany za sprawny i możliwy do użycia. Do pełnego uruchomienia w/w sprzętu konieczna jest wizyta u protetyka słuchu w celu ustawienia aparatu oraz wyposażenia aparatu we wkładkę douszną. Koszty z tym związane ponosi we własnym zakresie osoba wypożyczająca sprzęt.

Osoby zainteresowane wypożyczeniem w/w sprzętu proszone są kontakt z wypożyczalnią specjalistycznego sprzętu działającą przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Oczapowskiego 12B, pok. 105/S2, tel. (89)523-38-66 – Osoba do kontaktu Andrzej Prószyński.

Wydział Humanistyczny UWM dostosowywany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących

Pierwszym Wydziałem, który Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dostosowuje do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących jest Wydział Humanistyczny. W roku 2014 wszystkie pomieszczenia w budynku Centrum Nauk Humanistycznych przy ul. K. Obitza 1, oznaczone zostały tabliczkami z napisami Braille’a. Tabliczki znajdują się obok drzwi wejściowych do pomieszczeń (po tej samej stronie co klamka drzwi), na wysokości ok. 110 cm. Zainstalowane tabliczki zawierają wykonane ze stali nierdzewnej punkty brajla z informacją o numerze pomieszczenia, oraz w przypadku auli – jej nazwę. Ponadto tabliczkami brajla oznaczone zostały toalety oraz klatki schodowe.

Mając na uwadze osoby niedowidzące a także osoby chore na epilepsję, w salach dydaktycznych Wydziału Humanistycznego wymieniono również oświetlenie jarzeniowe na oświetlenie LED. Nowe oświetlenie charakteryzuje się przede wszystkim tym, że zmniejsza czynnik ryzyka wystąpienia ataku padaczki poprzez wyeliminowanie drgań światła. Oświetlenie LED zapewnia o wiele lepsze warunki świetlne w pomieszczeniach dydaktycznych Centrum Nauk Humanistycznych  (wartość LUX-ów po wymianie oświetlenia zwiększyła się z ok. 300 do 500).

Jakiekolwiek sugestie dotyczące dostosowania infrastruktury technicznej naszej Uczelni w rozwiązania wspomagające proces dydaktyczny studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, uprzejmie prosimy kierować do BON, na adres email: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl

Spotkanie informacyjne ze studentami - podsumowanie

Dnia 17.12.2014 r. odbyło się spotkanie ze studentami będącymi osobami z niepełnosprawnością. Celem spotkania było podsumowanie tegorocznych działań Biura ds. Osób Niepełnosprawnych podejmowanych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami oraz dyskusja na temat zadań możliwych do zrealizowania w roku kolejnym.

Z uwagi na termin, w jakim wydarzenie zostało zorganizowane, spotkanie rozpoczął student Teologii Kamil Domian ciekawymi spostrzeżeniami na temat tradycji bożonarodzeniowych.
Podczas spotkania przedstawione zostały zadania związane ze stwarzaniem studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na UWM, jakie realizowało bądź współorganizowało BON w roku 2014. Uczestnicy wymienili się swoimi uwagami, wrażeniami z poszczególnych wydarzeń, podkreślali także istotę takich działań w kontekście aktywizacji studentów i uświadamiania środowiska akademickiego na temat niepełnosprawności i potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Opowiedzieli o planach działań na następny rok w kontekście wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Podjęto również decyzję, by integracyjny mecz koszykówki na wózkach, jaki wspólnie z BON zorganizowano w ramach Korotwiady 2014, został wpisany do stałych atrakcji tej imprezy. W nieco świątecznym charakterze, zostały przeprowadzone krótkie warsztaty, których efektem są pomysły studentów na działania zmierzające do poprawy dostępności osób z niepełnosprawnościami do oferty kształcenia na UWM. Z przedstawionych przez studentów prac wynika, że istotne są wspólne spotkania, integrujące środowisko akademickie. Studenci wskazywali również na potrzebę organizacji specjalistycznych kursów. Padły również pomysły na kolejne wydarzenia kulturalne, skierowane do studentów z niepełnsoprawnościami.

Dziękujemy wszystkim studentom za aktywny udział w spotkaniu, ciekawe pomysły i dotychczasową współpracę. Liczymy na to, że nasza dalsze wspólne działania przyczynią się do stoworzenia osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziałau w procesie kształcenia na UWM.

 

Spotkanie wraz z warsztatami dotyczące aktywizacji zawodowej.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnością na spotkanie informacyjne dotyczące aktywizacji zawodowej. Spotkanie odbędzie się  dn. 16.12.2014 r.  o godz. 12.30 (ok. 100 min.)

W spotkaniu udział weźmie przedstawiciel Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie p. Izabela Rogulska (absolwentka  UWM). Podczas spotkania zaprezentowana zostanie oferta zadań realizowanych przez Centrum oraz warunki udziału w poszczególnych projektach. W trakcie przeprowadzone zostaną warsztaty na temat „Twoja wizytówka zawodowa - jak poprawnie napisać CV”. Warsztaty poprowadzi doradca zawodowy UWM, mgr Dorota Opolska.

Udział w spotkaniu poszerzy Państwa wiedzę dotyczącą rozwoju  zawodowego, jak również pozwoli nabyć praktycznych umiejętności poszukiwania pracy.

Miejsce spotkania: Biuro ds. Osób niepełnosprawnych, ul. Oczapowskiego 12 B pok. S2/106 (budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, I piętro).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikiem BON:

Dorota Filip
tel.: 89 523 38 66
e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

 

Spotkanie studentów (17.12.2014 r.)

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnością na spotkanie organizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.  Celem spotkania jest zaplanowanie przyszłych przedsięwzięć podejmowanych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami oraz działań podejmowanych przez samych studentów.

W roku 2014 zorganizowaliśmy, przy wsparciu samorządu studenckiego, studentów, pracowników dydaktycznych między innymi takie wydarzenia jak: I Integracyjny Mecz Koszykówki Na Wózkach, UWM gra w niebieski (Dzień Świadomości Autyzmu), czy cykl warsztatów „Niepełnosprawni są wśród Nas”. W roku 2015 chcielibyśmy kontynuować rozpoczęte działania, oraz wprowadzać kolejne, które podnosiłyby świadomość społeczności akademickiej na temat niepełnosprawności. Liczymy na Waszą aktywność, pomysłowość i wsparcie naszych działań. Podczas spotkania będzie możliwość zaprezentowania Waszych pomysłów, potrzeb, podzielenia się doświadczeniem i wiedzą.

Ponieważ spotkanie odbędzie się tuż przed świętami, nie zabraknie świątecznych akcentów. Kilka słów o bożonarodzeniowych tradycjach opowie nam Kamil, student Teologii.

Wszystkich, którym nie są obojętne działania na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, tych, którzy mają pomysły, znają dobre praktyki oraz chcą uczestniczyć w stwarzaniu warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia osobom z dysfunkcjami  na UWM, zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się  dn. 17.12.2014 o godz. 16:15 w sali nr  S2/116 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej (I piętro).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
Dorota Filip
tel.: 89 523 38 66
e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz plan spotkania do pobrania w załączniku poniżej.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności