Aktualności

POZNAJ Z NAMI KORTOWO - 01.10.2015 godz 13:30

Uwaga STUDENCI PIERWSZEGO ROKU UWM w Olsztynie. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza wszystkich studentów, którzy w roku akademickim 2015/2016 rozpoczynają naukę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na spotkanie pt.: „POZNAJ Z NAMI KORTOWO”.
IV edycja "Poznaj z nami Kortowo" odbędzie się 01.10.2015 r.  o godz.13.30. Spotykamy się przed wejściem głównym do budynku Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Oczapowskiego 12B, Kortowo).
W programie:
- wycieczka z przewodnikiem po Kortowie (pokażemy Wam miejsca, z których korzystać będziecie w czasie studiowania),
- wizyta w Bibliotece Uniwersyteckiej i w Laboratorium Zwierzęcym Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w Starym Dworze,
- spotkanie z przedstawicielami OION (informacje na temat ulg i programów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami),
- ognisko - na zakończenie spotkania ciepły posiłek, możliwość rozmowy, wymiany informacji w przyjemnym towarzystwie urokliwym miejscu - Przystań Kortowska nad jeziorem Kortowskim.
Serdecznie zapraszamy!
Zgłoszenia należy wysyłać na adres bon@uwm.edu.pl

W spotkaniu będzie uczestniczył tłumacz języka migowego. O szczególnych potrzebach poinformujcie nas w zgłoszeniu.
Kontakt telefoniczny: Dorota Filip,  89 5233866.
A tak było w zeszłym roku.

Realizacja W-F-u w semestrze zimowym

Informujemy, że w związku ze zmianą organizacji zaliczania przedmiotu wychowania fizycznego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze zimowym 2015/2016 nie będzie tworzył specjalnych grup dla osób ze zwolnieniami lekarskimi (w tym dla osób z niepełnosprawnością).

Studenci z niepełnosprawnością zapisują się drogą internetową (moduł UL w systemie USOS) do dowolnie wybranej grupy, w której będą mogli realizować zajęcia dostosowane do własnych możliwości.

Dostęp do zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej ABC

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisał umowę partnerską z Akademicką Biblioteką Cyfrową (ABC).

Z zasobów mogą korzystać osoby posiadające orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku.

Studenci i doktoranci UWM w Olsztynie ze wskazanymi powyżej dysfunkcjami, posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą wnioskować, za pośrednictwem BON, o założenie konta w Akademickiej Biblioteki Cyfrowej ABC.

Link do katalogu zbiorów ABC.

Zainteresowanych korzystaniem z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105),  tel. (89) 523 38 66.

Reglamin Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Niniejszy dokument reguluje między innymi prawa studentów z niepełnosprawnościami i procedury ubiegania się o wsparcie: zmiana formy zaliczeń, wydłużenie czasu zaliczenia/egzaminu, wprowadzanie rozwiązań alternatywnych w trakcie studiów.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Studiów, który znajdziecie tutaj.

 

Akademiki

Przydział w Domu Studenta - informacja dla kandydatów na I rok studiów

Kandydaci na I rok studiów, wnioski (podania), o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, bez załącznika w postaci dokumentów potwierdzających sytuację materialną składają do Kierownika właściwego - wybranego Domu Studenckiego, lub wysyłają droga pocztową na adres danego Domu Studenckiego. Wnioski można składać w dwóch terminach:
w I terminie (dodatkowym) - od 1 do 30 lipca;
w II terminie (właściwym dla przydziału miejsc kandydatom) - od 1do 12 sierpnia.

W I terminie (dodatkowym), Kierownicy Domów Studenckich przydzielają miejsca kandydatom z puli wolnych miejsc, będących w Ich dyspozycji, pozostałych po podziale tj. po 31 maja. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, a o przydziale miejsca decyduje złożenie prawidłowo (czytelnie i kompletnie) wypełnionego wniosku oraz kolejność wpływu kaucji. Wnioski kandydatów, które nie będą mogły być rozpatrzone w I terminie (DODATKOWYM), z powodu braku miejsc, będą rozpatrywane w II terminie (właściwym dla przydziału miejsc kandydatom) na zasadach ogólnych.

Więcej informacji na temat przydziału w Domach Studenta znajdziesz tutaj.

Dostosowanie Domów Studenckich

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) uprzejmie informuje, iż na terenie Kortowa, przy ul. Kanafojskiego 3 znajduje się Dom Studenta nr 1 z miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w budynku znajduje się winda). Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.

BON przy współpracy z Fundacją Żak podejmuje również działania zmierzające do dostosowania  do potrzeb osób głuchych 20 miejsc w Domu Studenta nr 11 przy ul. Żołnierskiej 14B. Dostosowanie polega na zamontowaniu w 8 pokojach dzwonków do drzwi, wyposażonych w sygnalizację świetlną.

Osoby głuche posługujące się polskim językiem migowym (PJM, SJM) mogą również skorzystać  na portierni Domu Studenta nr 11 z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego online. Usługa dostępna jest za pomocą videofonu, w godzinach 7:30-20:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 8:00-20:00 w soboty.

Ponadto, BON wyposażyło w pętle indukcyjne portiernie Domów Studenckich. Pętle są przeznaczone dla osób niedosłyszących, używających aparatów słuchowych. W celu skorzystania z pętli indukcyjnej należy nastawić  aparat słuchowy na funkcję cewki indukcyjnej. Zasięg pętli ok. 1,2 m.

Asystent studenta z niepełnosprawnością

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych bada zainteresowanie pełnieniem funkcji asystenta studenta niepełnosprawnego wśród społeczności akademickiej (studenci, doktoranci). Poszukujemy osób chętnych do świadczenia usługi asystenckiej w roku akademickim 2015/2016.
Dla osób zainteresowanych przeprowadzone zostanie szkolenie nt. Jak skutecznie wspierać osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Planowany termin szkolenia 26.08.2015 (środa).
Wszystkie osoby po ukończeniu szkolenia (jak również te, które podobne szkolenia już ukończyły bądź mają doświadczenie we wsparciu osób z niepełnosprawnościami) będą mogły wziąć udział w naborze na pełnienie funkcji asystenta studenta niepełnosprawnego w terminie późniejszym.
O szczegółach naboru poinformujemy Państwa osobiście.  

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie załącznika Zgłoszenie zainteresowania pełnieniem funkcji asystenta (w załączniku) i przesłanie go na adres: bon@uwm.edu.pl

Prosimy również o zapoznanie się z Zasadami udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (w załączniku).
Informujemy, iż przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zatrudnieniem.

Wszelkich informacji na temat zadań i warunków zatrudnienia asystenta udzieli:
Dorota Filip, tel. (089) 523 38 66, e-mail: dorota.filip@uwm.edu.plSpotkanie informacyjne z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi 23.06.2015

We wtorek, 23 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się spotkanie z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi. Celem spotkania była prezentacja oferty wsparcia dla studentów z uszkodzonym słuchem, jaką wprowadził w ostatnim czasie UWM, a także ocena proponowanych form wsparcia ze strony osób Głuchych i słabosłyszących oraz wspólne poszukiwanie kolejnych rozwiązań.
    Wsparcie studentów Głuchych i słabosłyszących organizuje na UWM Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). W roku 2014 działania BON zostały wzmocnione dzięki realizowanemu na Uczelni unijnemu projektowi „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie (Pro-Edu)”. W ramach projektu pracownicy dydaktyczni i administracyjni przeszli kurs języka migowego (poziom podstawowy i średniozaawansowany), do dziekanatów wydziałów objętych projektem zakupiono terminale z dostępem do tłumacza języka migowego on-line. Studentom zapewniono także bezpośrednie wsparcie tłumaczy języka migowego. Projekt umożliwił również wyjazd pracowników dydaktycznych i administracyjnych UWM na Uniwersytet Gallaudeta (Waszyngton) – pierwszy i dotąd jedyny Uniwersytet kształcący osoby Głuche, słabosłyszące i słyszące posługujące się językiem migowym.
    We wtorkowym spotkaniu udział wzięło ponad 30 osób. Uczestników spotkania przywitali Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, mgr Marta Andrzejczyk oraz Prorektor ds. Studenckich, prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki. Rektor opowiedział o działaniach UWM zmierzających do poprawy sytuacji osób Głuchych i słabosłyszących na uczelni. Obecnie dwa kierunki na UWM – Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i Informatyka, objęte są kompleksowym wsparciem studentów z uszkodzonym słuchem. Rektor w swoim wystąpieniu odniósł się również do wizyty na Uniwersytecie Gallaudenta w Waszyngtonie, w której brał udział jako jeden z przedstawicieli UWM. To właśnie ta Uczelnia jest dla UWM uczelnią wzorcową. Z jej ponad 150 letnich doświadczeń UWM chce korzystać opracowując formy wsparcia i ofertę kształcenia dla osób z uszkodzonym słuchem.
    Bliżej o zakresie wsparcia, jakie UWM opracował dla studentów Głuchych i słabosłyszących opowiedziała mgr Małgorzata Mickiewicz, referent ds. kształcenia osób Głuchych i słabosłyszących
w BON. Zaproszeni goście dowiedzieli się z jakich urządzeń i form wsparcia studenci z uszkodzonym słuchem mogą na UWM korzystać (tłumacz języka migowego, tablety z dostępem do tłumacza języka migowego on-line, terminale, dyktafony, pętle indukcyjne, wsparcie materialne – stypendium dla osób niepełnosprawnych), jakie wsparcie oferuje im Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (konsultacje, wsparcie w procesie rekrutacji, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, bezpłatne kserowanie notatek, spotkania, szkolenia). Małgorzata Mickiewicz zachęcała do wizyt w BON, rozmów i wspólnego rozwiązywania pojawiających się w czasie nauki problemów. Ona sama doskonale rozumie sytuację studenta z uszkodzonym słuchem. Sama, będąc osobą Głuchą, ukończyła studia wyższe. Pracuje obecnie w BON a jej pasją jest nauka języka migowego. Jest lektorką
i prowadzi kursy PJM dla osób Głuchych, słyszących, dzieci i dorosłych. Od lat wnikliwie analizuje sytuację osób Głuchych w Polsce. Teraz chce swoją wiedzę wykorzystać przy opracowaniu oferty kształcenia dla osób z uszkodzonym słuchem na UWM w Olsztynie. Chce pomagać studentom, wspierać ich w ich nauce i marzeniach o kształceniu na uczelni wyższej.
    O studiowaniu na UWM opowiedzieli studenci uczelni – Agata Sobczyk i Tomasz Olender. Oboje napotykali na swojej drodze trudności związane z posiadaną wadą słuchu. Z trudnościami radzili sobie przy wsparciu BON, Wydziałowych Opiekunów Studentów Niepełnosprawnych, koleżanek i kolegów a także sami. To oni, jako pierwsi wskazywali potrzeby osób Głuchych
i słabosłyszących, możliwości likwidacji istniejących barier komunikacyjnych. Współpracowali z BON, wspierali pozostałych studentów i działali czynnie w zakresie podnoszenia świadomości na temat osób Głuchych i słabosłyszących w środowisku akademickim. Brali udział w wyjazdach krajowych
i zagranicznych organizowanych przez UWM. Byli uczestnikami zawodów sportowych (Agata Sobczyk wywalczyła 3 medale w tegorocznych Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych
w Poznaniu). Oboje podczas spotkania wykazywali radość z działań podejmowanych obecnie przez UWM w celu poprawy sytuacji studentów z uszkodzonym słuchem w procesie kształcenia. Mimo pojawiających się problemów zgodnie stwierdzili, że nie żałują swojej decyzji o studiowaniu. Agata kończy w tym roku studia, przed nią obrona pracy magisterskiej. Tomek też jest przed obroną – pracy licencjackiej. Nie wie jeszcze, czy naukę kontynuował będzie na UWM, ale marzy mu się by być
w przyszłości nauczycielem matematyki. Zostałby na UWM chociażby z uwagi na bogate życie kulturowe.
    Niezwykłych emocji dostarczył uczestnikom spotkania film z wizyty studyjnej
na Uniwersytecie Gallaudeta. Dzięki tej krótkiej videorelacji zaproszeni goście zobaczyli jak wygląda kształcenie na Uniwersytecie, na którym językiem wykładowym jest język migowy. Nagrania podczas zajęć lekcyjnych wzbudziły szczególne zainteresowanie najmłodszych uczestników spotkania.
I właśnie do tej grupy skierowane zostały informacje na temat zasad przyjęć na UWM. O rekrutacji opowiedział Kierownik Biura ds. Studenckich, mgr Paweł Łojewski. Zaprosił on osoby Głuche
i słabosłyszące do podjęcia studiów na UWM w Olsztynie, wskazując na bogatą ofertę uczelni – 67 atrakcyjnych kierunków, z każdej dziedziny nauki.
    Po prezentacji ofert UWM przyszedł czas na dyskusję. Padło wiele pytań, uwag i propozycji ze strony gości, dotyczących zarówno kształcenia osób z uszkodzonym słuchem na Uczelni wyższej, jak również kształcenia na poziomie podstawowym i średnim. Zgromadzeni goście zwrócili uwagę na problemy osób Głuchych i słabosłyszących, które nie do końca i w niezadowalającym zakresie rozumiane są przez społeczeństwo. Wskazywali również na problemy w codziennym funkcjonowaniu, załatwianiu spraw urzędowych, ograniczonym dostępie do tłumaczy języka migowego. Jedną z propozycji była organizacja spotkań i szkoleń dla słyszących studentów UWM, na temat Kultury Głuchych i funkcjonowania osób z uszkodzonym słuchem. Cykl takich spotkań BON planuje przeprowadzić od października 2015 roku. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na problem z nauczaniem osób Głuchych  języka polskiego, który dla tej grupy jest językiem obcym. Brak znajomości języka polskiego jest jednym z najczęstszych powodów wykluczenia osób z uszkodzonym słuchem z edukacji na poziomie wyższym i życia zawodowego. To zagadnienie jest również jednym z priorytetowych zadań, jakich UWM chce się podjąć.
    Spotkanie było owocne dla obydwu stron. Najważniejsza i niosąca największe nadzieje na lepsze jutro osób Głuchych i słabosłyszących jest rozwijająca się współpraca pomiędzy UWM w Olsztynie, największą uczelnią wyższą w regionie, ze środowiskiem osób Głuchych. Obie strony są otwarte i gotowe na podjęcie wyzwań. Poprawa sytuacji osób Głuchych i słabosłyszących wymaga jeszcze wielu działań, dla realizacji których potrzeba czasu i uporu. Tego ostatniego nie brakuje. Ważne, by zacząć. UWM zaczął i wierzy, że przy  wsparciu osób Głuchych i słabosłyszących, studentów i pracowników jest w stanie osiągać kolejne cele.
    Wtorkowe spotkanie było tłumaczone na język migowy przez Panie: Barbarę Pardę i Martę Kocon.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania: GALERIA

Kurs przygotowawczy do egzaminu wstępnego w zakresie rysunku i malarstwa

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH UWM w Olsztynie organizuje nieodpłatny kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego w zakresie rysunku i malarstwa na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Termin kursu: 15.06. – 26.06.2015 r.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo: e-mail: sekretariat.isp@uwm.edu.pl lub osobiście:
Budynek Instytutu Sztuk Pięknych, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn, sekretariat - pokój nr 3

Przy zgłaszaniu uczestnictwa w kursie należy podać imię i nazwisko, adres e-mail.

Miejsce trwania kursu: budynek Instytutu Sztuk Pięknych, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn

W trakcie trwania kursu należy mieć przy sobie dowód tożsamości.
Materiały, przybory, w które należy się zaopatrzyć:
- papier o formacie A4 – szkicownik
- zestaw ołówków (HB – 8B), węgiel prasowany
- farby wodne (akryl, tempera, plakatowa)
- zestaw pędzli (płaskie szczeciniaki)
- naczynie na wodę, paleta
Instytut Sztuk Pięknych zapewnia wszystkim uczestnikom papier 100 x 70 cm (karton, brystol)

Zajęcia odbywać będą się codziennie za wyjątkiem soboty i niedzieli. Każda sesja trwać będzie 3 godziny.

Dla osób spoza Olsztyna istnieje możliwość zakwaterowania na czas trwania kursu w Domu Studenckim. Cena noclegu za dobę wynosi od 20 do 50 zł w zależności od rodzaju pokoju.
Informacja i rezerwacja: e-mail: handlowy@zak.olsztyn.pl

Przypominamy, że kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest jednym z pierwszych kierunków, na których Uniwersytet organizuje kompleksowe wsparcie studentów Głuchych i słabosłyszących. Zapraszamy więc szczególnie osoby z uszkodzonym słuchem do wzięcia udziału w kursie. Poniżej informacja w języku migowym.

Zaproszenie na spotkanie z osobami Głuchymi i Słabosłyszącymi

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaprasza osoby Głuche i Słabosłyszące  na spotkanie dotyczące  prezentacji  oferty kształcenia
i wsparcia osób głuchych i słabosłyszących na  Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie.
 
Termin spotkania:  23 czerwca 2015 roku,  godz. 16:00 - 18:00
Miejsce spotkania: Olsztyn, Kortowo, Biblioteka Uniwersytecka, sala 306, piętro III (ul. Oczapowskiego 12B)

Celem  spotkania jest zaprezentowanie oferty kształcenia osób Głuchych i Słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz form wsparcia osób Głuchych i Słabosłyszących w nauczaniu na UWM w Olsztynie.
Będzie też okazja do wymiany doświadczeń oraz wysłuchania uwag i propozycji ze strony społeczności Głuchych i Słabosłyszących.

Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) i na język mówiony.

Program spotkania:
16.00 – 16.20     Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników
                       (prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki)
16.20 – 16.50     Prezentacja na temat oferty kształcenia Głuchych
                          i Słabosłyszących

                          (Małgorzata Mickiewicz, BON)
16.50 – 17.10     Niesłyszący studenci UWM w Olsztynie - „Sami o sobie”
                          (Tomasz Olender, student III roku, Wydział Nauk Społecznych UWM
                          w Olsztynie,
                          Agata Sobczyk, studentka II roku, Wydział Ekonomiczny UWM
                          w Olsztynie)
17.10 – 17.30     Prezentacja filmowa „Uniwesytet Gallaudeta”
                          (Małgorzata Mickiewicz, BON)
17.30 - 18.00     Dyskusja i podsumowanie spotkania

Spotkanie poprowadzą Marta Andrzejczyk i Małgorzata Mickiewicz (Biuro ds. osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie).
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Mickiewicz, e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Serdecznie zapraszamy

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności