Aktualności

Dyżury specjalisty ds. wsparcia edukacyjnego osób ZSA

Wsparcie edukacyjne dla osób w spektrum autyzmu.

Studenci i pracownicy UWM w Olsztynie mogą umówić się na spotkanie on-line (MS Teams) z koordynatorem ds. studentów z zaburzeniami za spektrum autyzmu.

Dyżury specjalisty ds. studentów z ZSA dr Bożeny Chrostowskiej w semestrze letnim 2020/2021

Środa w godz. 15:00 – 16:00

W celu umówienia się na spotkanie online prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy

tel.  513 144 504 

e-mail: b.chrostowska@uwm.edu.pl

 

Konsultacje psychologa w semestrze letnim 2020/2021

Zapraszamy studentów doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.) na bezpłatne porady i konsultacje psychologiczne skierowane do studentów z niepełnosprawnościami

W semestrze letnim 2020/2021 wsparcie psychologiczne prowadzi 

dr Piotr Markiewicz, specjalista psychologii klinicznej, konsultant wojewódzki w zakresie psychologii klinicznej

1. Konsultacje online MS TEAMS: poniedziałki 15:00-16:30

Zespół w programie MS TEAMS - Konsultacje psychologiczne BON, kod dostępu do zespołu: fv3nm5r

2. Konsultacje telefoniczne: 608 301 019

3. Kontakt mailowy: piotr.markiewicz@uwm.edu.pl

W miarę możliwości prosimy z wyprzedzeniem zgłaszać (mailowo, telefonicznie) chęć kontaktu z Psychologiem.

23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

 

 

 

 

 

23 lutego

Ogólnopolski Dzień

Walki z Depresją

Napis: Depresja to nie wybór. Obrazek osoby pod parasolem

  

W mediach pojawia się mnóstwo informacji o tym, w jaki sposób pandemia COVID–19 wpłynie na psychikę młodych ludzi i społeczeństwa ogólnie. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaburzenia depresyjne są czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie. Czas pandemii może zwiększyć te statystyki.

 

Przypominamy, że Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zapewnia wsparcie psychologiczne, dedykowane studentom z niepełnosprawnościami, które udziela dr Piotra Markiewicz.

 

- od 1 marca b.r. konsultacje online poprzez platformę MS TEAMS odbywają

 

  się w poniedziałki 15:00-16:30, kod   dostępu do zespołu: fv3nm5r

 

- konsultacje telefoniczne: 608301019

 

- kontakt email: piotr.markiewicz@uwm.edu.pl

 

Celem umówienia terminu konsultacji prosimy o wcześniejszy kontakt 

 

W sprawach nagłych prosimy o niezwłoczny kontakt.

 

Pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” można złożyć już od 1 marca 2021 roku w Systemie Obsługi Wsparcia

Moduł I – w celu uzyskania wsparcia w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych – do 31 sierpnia 2021 roku,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

        a) Wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021 – do 31 marca 2021 roku,      

        b) Wnioski dotyczące roku akademickiego 2021/2022 – do 10 października 2021 roku.

 

„AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II, to projekt PFRONu, którym celem jest pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dofinansowanie dotyczy następujących form edukacji na poziomie wyższym:

– szkoła policealna lub kolegium;

– studia pierwszego stopnia;

– studia drugiego stopnia;

– jednolite studia magisterskie;

– studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);

– przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu Aktywny samorząd należy skontaktować się z instytucją zajmującą się projektem np.:

W mieście Olsztyn - Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie mający siedzibę przy ul. Prostej 23A

W powiecie olsztyńskim - PCPR Olsztyn, ul. Bema 5

 

UWAGA - Ważna informacja:

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia

Dodatek (1.000 lub 1.500 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;

2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6) 300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

9) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. (Źródło: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/)

Więcej informacji ->tu

Godziny pracy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

W związku z sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje:

obsługa osobista studentów i interesantów w BON odbywa się od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-14:00, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów spotkania

kontakt email: bon@uwm.edu.pl

lub tel. (89) 523-38-66

Uwaga w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, w której siedzibę ma BON, mają miejsce przerwy techniczne na dezynfekcje pomieszczeń (Biblioteka jest wtedy zamknięta dla odwiedzających a obecni wypraszani poza budynek):

Godziny przerw:

11:00 - 11:30

14:30 - 15:00)

Osoby Głuche posługujące się polskim językiem migowym mogą kontaktować się w sprawach dotyczących studiów na UWM za pomocą Skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Dyżury psychologa dr Piotra Markiewicza tel.:608 301 019; mail: piotr.markiewicz@uwm.edu.pl; oraz Specjalisty ds. wsparcia osób z ZSA dr Bożeny Chrostowskiej tel.: 513 144 504  mail: b.chrostowska@uwm.edu.pl pełnione są zdalnie. Organizowany jest kontakt za pośrednictwem „MS Teams”.

Asystenci oraz pozostali zleceniobiorcy rozliczający się proszeni są przed wizytą w BON o  wcześniejsze przesłanie na adres bon@uwm.edu.pl wypełnionej karty czasu pracy w celu weryfikacji poprawności obliczonej liczby godzin.

Pracownia komputerowa i wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego - czynna od pon. do piątku w godzinach pracy Biura.

 

W razie nagłej konieczności prosimy o kontakt z BON email: bon@uwm.edu.pl lub tel. (89)523-38-66.

Czytniki ebook do wypożyczenia

 Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie informuje o możliwości wypożyczenia uprawnionym czytelnikom, zarejestrowanym w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie, czytników e – książek, wraz z umieszczonymi na nich publikacjami i materiałami, dostępnymi w ofercie Legimi i Ibuk Libra.

Czytniki książek elektronicznych wypożyczane są w Informatorium Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie (parter, ul.Oczapowskiego 12B) wyłącznie uprawnionym studentom Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie tj.:

  • osobom z niepełnosprawnością, posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
  • osobom przewlekle chorym, nieposiadającym orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuacja zdrowotna potwierdzona jest dokumentacją medyczną, przedłożoną w biurze właściwym ds. osób niepełnosprawnych,
  • osobom, u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza dokumentacja medyczna, przedłożona w biurze właściwym ds. osób niepełnosprawnych.

Szczegóły na temat wypożyczenia oraz link do rezerwacji czytników znajdą Państwo na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w zakładce Usługi/Wypożyczenia e-czytników (https://bu.uwm.edu.pl/pl/uslugi/wypozyczenia-e-czytnikow).

Czytniki zakupiono w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Praca -zlecenie dla stenotypistów - bezwrokowe pisanie na klawiaturze.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie poszukuje STENOTYPISTÓW - tzn. osób, które piszą bezwzrokowo, szybko i dokładnie to co mówi wykładowca, słowo w słowo (w skrócie jak Tłumacz Symultaniczny tłumaczący przekaz tekstowy na żywo).

Żeby zostać stenotypistą studenta z niepełnosprawnością wystarczą szczere chęci, wolny czas, odrobina empatii, sumienność i obowiązkowość.

Pomoc polegałaby na:
- przepisywaniu w czasie rzeczywistym na komputer treści wykładów i ćwiczeń.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną zlecenie będzie realizowane poprzez zdalne uczesnictwo podczas wykładu, ćwiczeń.

Zainteresowanym pełnieniem funkcji stenotypisty oferujemy współpracę na podstawie umowy zlecenie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres email: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Kontakt osobisty w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych , ul Oczapowskiego

12 B, pokój 106/S2,  I piętro (Biblioteka Uniwersytecka

tel.: 89-523-38-66

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności