Transport

Ze wsparcia w postaci transportu korzystać mogą studenci, u których posiadana niepełnosprawność uniemożliwia lub znacznie utrudnia samodzielny dojazd i powrót z zajęć dydaktycznych oraz przemieszczanie się pomiędzy obiektami dydaktycznymi Uniwersytetu za pomocą publicznego transportu zbiorowego.

Wsparcie w postaci transportu na zajęcia dydaktyczne przyznawane jest na podstawie umotywowanego wniosku studenta z niepełnosprawnością, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zasad.

Do wniosku student zobowiązany jest dołączyć:

1)         kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),

2)         aktualny plan zajęć,

3)         pisemną propozycję tygodniowego planu dowozu zamówionym transportem, 

4)         oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji zasad korzystania z usług transportowych

świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (załącznik do Zarządzenia).

 

Osoba do kontaktu:

Barbara Parda, tel. 89 523 38 66, e-mail: barbara.parda@uwm.edu.pl

Andrzej Prószyński, tel. 89 523 38 60, e-mail: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Oczapowskiego 12B, pok. S2/105, 106,
10-719 Olsztyn

Poniżej w załącznikach znajdują się pliki do pobrania

Pliki

limiter