Przydział Akademików

Kandydaci na I rok studiów, wnioski (podania), o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, bez załącznika w postaci dokumentów potwierdzających sytuację materialną składają do Kierownika właściwego - wybranego Domu Studenckiego, lub wysyłają droga pocztową na adres danego Domu Studenckiego. Wnioski można składać w dwóch terminach:
w I terminie (dodatkowym) - od 1 do 30 lipca;
w II terminie (właściwym dla przydziału miejsc kandydatom) - od 1do 12 sierpnia.

W I terminie (dodatkowym), Kierownicy Domów Studenckich przydzielają miejsca kandydatom z puli wolnych miejsc, będących w Ich dyspozycji, pozostałych po podziale tj. po 31 maja. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, a o przydziale miejsca decyduje złożenie prawidłowo (czytelnie i kompletnie) wypełnionego wniosku oraz kolejność wpływu kaucji. Wnioski kandydatów, które nie będą mogły być rozpatrzone w I terminie (DODATKOWYM), z powodu braku miejsc, będą rozpatrywane w II terminie (właściwym dla przydziału miejsc kandydatom) na zasadach ogólnych.

Więcej informacji na temat przydziału w Domach Studenta znajdziesz tutaj - Ogłoszenia dla studentów.

oraz tutaj - Ważne informacje dla kandydatów na I rok studiów przydział miejsc w  domach studenckich.

 Wnioski do pobrania.