Możliwość zastosowania innego trybu przeprowadzenia egzaminu wstępnego dla niepełnosprawnych kandydatów na studia

Rekrutacja

Osoby z niepełnosprawnością ubiegające się o przyjęcie na studia na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie mogą (w przypadku gdy przyjęcie na studia zależy między innymi od zdania egzaminu wstępnego) wnioskować do Komisji Egzaminacyjnej o zastosowanie innego trybu przeprowadzenia egzaminu, przy uwzględnieniu stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz specyfiki danego kierunku studiów. Decyzję w niniejszej sprawie podejmuje Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zastosowanie innego trybu egzaminu, dotyczy zarówno rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne.

UCHWAŁA Nr 718  Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/2022