Rozwój Polski Wschodniej Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Fundusze Europejskie
Strona główna > Projekt TECHNO | Przejdź do: Aktualności | Galeria

Strona Projektu Techno


Regionalne Centrum Informatyczne

Projekt, którego realizacja pochłonie 96 950 416,90 zł, będzie polegał na kompleksowej modernizacji bazy edukacyjno - badawczej nauk technicznych i informatycznych poprzez udoskonalenie infrastruktury technicznej i wyposażenia w aparaturę badawczo - dydaktyczną, w tym specjalistycznych laboratoriów. Inwestycja składa się z dwóch komponentów: budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Informatycznego (RCI) oraz rozbudowa, modernizacja i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego obiektów naukowo-dydaktycznych nauk technicznych. Bezpośrednim celem Projektu jest przygotowanie uczelni do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki. Powstanie RCI wzmocni jakość nauczania i badań z zakresu informatyki na poziomie wyższym tworząc warunki do dynamicznego rozwoju całego regionu.

1. Nazwa Projektu

"Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.1. Infrastruktura uczelni.

2. Opis Projektu

2.1. Przedmiot Projektu

Projekt będzie polegał na kompleksowej modernizacji bazy edukacyjno - badawczej nauk technicznych i informatycznych poprzez udoskonalenie infrastruktury technicznej i wyposażenia w aparaturę badawczo - dydaktyczną, w tym specjalistycznych laboratoriów. Inwestycja składa się z dwóch komponentów:

 • Budowy i wyposażenia Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  budynek Regionalnego Centrum Informatycznego (7 902 m2) będzie się składał z trzech brył: dwóch 3-kondygnacyjnych oraz jednej 4-kondygnacyjnej oraz części mieszczącej aulę oraz dwie sale wykładowe. Bryły będą połączone ze sobą łącznikami na wszystkich kondygnacjach (powierzchnia użytkowa budynku - 6 458,00 m2)
 • Rozbudowy, modernizacji i unowocześniania wyposażenia aparaturowego obiektów naukowo-dydaktycznych nauk technicznych
  • -obiekt A (2 700 m2) będzie to jednobryłowy, niepodpiwniczony, 3 kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ok. 2 450 m2;
  • -obiekt B (2 100 m2) składający się z dwóch brył połączonych ze sobą, niepodpiwniczony, 3 kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ok. 1 890 m2;
  • -obiekt C (2 745 m2) będzie to 3 kondygnacyjny obiekt w całości przeznaczony pod potrzeby kierunku Budownictwo o powierzchni użytkowej 2 500 m2;
  • -modernizacja budynku w Ełku (1 900 m2);
  • -wyposażenie nowo wybudowanych budynków w Olsztynie i budynku zmodernizowanego w Ełku w aparaturę specjalistyczną i podstawową.

Projekt zlokalizowano w Olsztynie i Ełku. Nowy budynek Regionalnego Centrum Informatycznego UWM powstanie w kampusie uniwersyteckim przy al. Warszawskiej; nowe budynki przeznaczone dla nauk technicznych powstaną przy ul. Oczapowskiego 11 oraz Heweliusza 4 w kampusie uniwersyteckim. Natomiast planowany do modernizacji budynek dydaktyczny w Ełku zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki 21.

2.2 Cele i planowane rezultaty

Celem ogólnym Projektu jest polepszenie jakości kształcenia oraz jakości prac naukowo-badawczych z zakresu nauk technicznych i informatycznych prowadzonych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a także ich dostosowanie do potrzeb i oczekiwań gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego i kraju, ponadto kształcenie lepiej wykwalifikowanej kadry przyszłych pracowników regionu północno-wschodniej Polski. Polepszenie infrastruktury edukacyjnej służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej i naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką umożliwi także tworzenie warunków rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe:

 • rozwój gospodarki regionalnej opartej na wiedzy oraz pozytywy wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej województwa poprzez wsparcia przewidziane w Działaniu I.1;
 • przygotowanie uczelni do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionu poprzez wzrost umiejętności i kwalifikacji aktualnych oraz przyszłych pracowników i przedsiębiorców
 • poprawa infrastruktury prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie wyższym na kierunkach informatycznych i technicznych, a także innych kluczowych dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu, wynikających z regionalnych strategii innowacyjności bądź strategii rozwoju województw.

Projekt nawiązuje bezpośrednio do celu głównego Strategii Rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 jakim jest spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy. Realizacja głównego celu będzie możliwa poprzez osiągnięcie celu operacyjnego jakim jest tworzenie społeczeństwa informacyjnego. Projekt jest spójny z priorytetem Otwarte Społeczeństwo, a szczególnie z dwoma celami operacyjnymi: Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy oraz Różnorodna i dostępna edukacja.

Dodatkowo Regionalne Centrum Informatyczne stanowić będzie największy w regionie Warmii i Mazur ośrodek nowoczesnych technologii IT, stwarzający warunki do dynamicznego rozwoju całego regionu. Projekt będzie miał ponadregionalne oddziaływanie - szczególnie mocne, ze względu na specyfikę sytuacji społeczno - gospodarczej, na obszarze Polski Wschodniej. Jedną z podstawowych barier w rozwoju wszystkich województw tzw. "ściany wschodniej" są zapóźnienia infrastrukturalne, dotyczące m.in. wykorzystania istniejących i powstających sieci informatycznych. Jedną z przyczyn jest niski poziom wiedzy na temat możliwości wykorzystania technologii IT oraz Internetu. Bariery te są uwzględniane prawie we wszystkich programach operacyjnych, jednak PO RPW 2007-2013 stwarza możliwość do realizacji Projektu o regionalnym i ponadregionalnym charakterze, gdzie wnioskodawcą jest państwowa szkoła wyższa.

2.3. Kto skorzysta dzięki Projektowi

Grupa odbiorców Projektu Osiągane korzyści z realizacji Projektu
Województwo warmińsko-mazurskie
 • wzrost konkurencyjności regionu oraz zwiększenie się jego atrakcyjności inwestycyjnej
 • zwiększenie jakości kształcenia oraz infrastrukturalnych możliwości prowadzenia nauki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
 • realizacja celów zawartych w dokumentach strategicznych województwa warmińsko-mazurskiego, związanych m.in. z promocją edukacji, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
Miasto Olsztyn
 • poprawa ładu przestrzennego miasta i stanu technicznego infrastruktury naukowo-dydaktycznej
 • wzrost atrakcyjności Miasta dla potencjalnych studentów oraz znaczenia olsztyńskiego ośrodka akademickiego w Polsce i na świecie
 • zwiększenie się atrakcyjności Olsztyna dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych zatrudnieniem wykwalifikowanych kadr w dziedzinach nauk informatycznych i technicznych
 • poprawa wizerunku miasta, jako ośrodka innowacji i edukacji wyższej na najwyższym poziomie
 • wzrost szans rozwojowych Miasta Olsztyna
Miasto Ełk
 • poprawa układu przestrzennego miasta i stanu technicznego infrastruktury naukowej i dydaktycznej
 • zwiększenie się atrakcyjności Miasta dla potencjalnych studentów
 • wzrost atrakcyjności Ełku dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych zatrudnieniem wykwalifikowanych kadr w dziedzinach nauk informatycznych i technicznych
 • pozytywny wpływ na wizerunek Ełku
 • zwiększenie się szans rozwojowych Miasta Ełku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • polepszenie bazy lokalowej uczelni
 • umożliwienie skuteczniejszej realizacji celów działania związanych z prowadzeniem działalności naukowej i dydaktycznej
 • zwiększenie możliwości współpracy z sektorem przedsiębiorstw oraz transferu technologicznego
 • wzrost znaczenia działalności naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w regionie i kraju, a także na arenie międzynarodowej
 • umożliwienie szerszego dostępu osób niepełnosprawnych do obiektów uniwersyteckich
 • zwiększenie liczby studentów korzystająca z bazy Projektu
Studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • wzrost jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach
 • polepszenie bazy infrastrukturalnej uczelni oraz zwiększenie komfortu nauki studentów i pracowników Uniwersytetu (także niepełnosprawnych)
 • zwiększenie możliwości prowadzenia badań naukowych poprzez inwestycje w wysokiej jakości sprzęt
 • zwiększenie oferty edukacyjnej oraz umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnej aparatury naukowej, dzięki której studenci nabywać mogą niezbędną wiedzę, pozwalającą na przyszłe kształtowanie w regionie gospodarki opartej na wiedzy
 • wzrost możliwości rozwoju współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej
Mieszkańcy Olsztyna
 • ułatwienie dostępu do obiektów Uniwersytetu objętych Projektem w Olsztynie dla osób niepełnosprawnych
Mieszkańcy Ełku
 • ułatwienie dostępu do obiektów Uniwersytetu objętych Projektem w Ełku dla osób niepełnosprawnych
Przedsiębiorstwa i instytucje regionu
 • możliwość rozwoju osobowego firm i instytucji poprzez ułatwiony dostęp do wysoko wykwalifikowanych kadr w dziedzinie nauk technicznych oraz informatyki
 • szczególny rozwój dziedzin gospodarki związanych z wykorzystaniem zaawansowanej wiedzy technicznej oraz informatycznej, umożliwiających kształtowanie gospodarki innowacyjnej
 • zwiększone możliwości transferu technologicznego oraz współpracy instytucji naukowych Olsztyna z przedstawicielami sektora przedsiębiorstw
Firmy wykonawcze
 • zwiększony portfel zamówień poprzez uczestniczenie w realizacji Projektu.

Wymierne wskaźniki korzyści płynących z realizacji Projektu:

Wskaźnik rezultatu Jednostka miary Wartość wskaźnika w latach
Rok bazowy 2012
Liczba studentów Wydziału Matematyki i Informatyki zaangażowanego w realizację Projektu os. 1 463 1 348
Liczba studentów Wydziału Nauk Technicznych zaangażowanego w realizację Projektu os. 2 994 5 060
Odsetek studentów wydziałów zaangażowanych w realizację Projektu wśród ogółu liczby studentów uczelni % 12% 17%
Liczba studentów korzystająca z bazy Projektu os. 36 511 38 051
Powierzchnia udostępniona w wyniku realizacji Projektu; m2 0 9 445
Liczba nowozatrudnionych pracowników naukowo - badawczych; szt. 0 20

3. Planowany okres realizacji Projektu

III kwartał 2009r. - III kwartał 2012r.

4. Całkowita wartość Projektu

96 954 000,00 PLN

Projekt: Biuro Projektu BIO i TECHNO