Rozwój Polski Wschodniej Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Fundusze Europejskie
Powrót do listy artykułów

Realizując Projekt Bio doganiamy Europę
Centrum Akwakultury
i Inżynierii Ekologicznej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski powstał w 1999 roku z połączenia trzech uczelni: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego.

Błyskawiczny rozwój największej uczelni w północno-wschodniej Polsce widać przede wszystkim w liczbach.

W roku inaugurującym życie UWM uczelnię tworzyło dwanaście wydziałów. Teraz mamy ich szesnaście. Naukę rozpoczęło 24,5 tys. studentów, których wspierało około trzy tysiące pracowników. W tej chwili edukację rozpoczyna ponad 35 tys. studentów, a liczba pracowników wzrosła do 3,5 tys. Na początku istnienia uczelnia posiadała w ofercie 32 kierunki kształcenia, by w 2009 rozszerzyć tę ofertę do 49.

Dynamiczny rozwój szedł w parze z inwestycjami. Powstała siedziba Wydziału Nauk Humanistycznych, Biblioteka Główna, Centrum Konferencyjne, budynek Wydziału Biologii, czy laboratorium Biotechnologii Środowiska. To sztandarowe inwestycje, których realizacja pochłonęła dziesiątki milionów euro pochodzących z funduszy unijnych, dotacji ministerialnych i środków wygospodarowanych przez uczelnię.

UWM słynie z badań nad zdrową żywnością szczególnie w dziedzinie wyrobów mleczarskich. Niemal dwa tysiące naukowców prowadzi badania naukowe, których wyniki wdrażane są w gospodarce: w przemyśle mleczarskim, rolno-spożywczym, przetwórczym, energetycznym. Władze uniwersytetu są zainteresowane wzmacnianiem współpracy z sektorem gospodarki. W uczelni funkcjonuje szereg interdyscyplinarnych, międzywydziałowych centrów badawczych, kompleksowo rozwiązujących problemy technologiczne w gospodarce. Uniwersytet nieustannie podejmuje nowe wyzwania w rozwiązywaniu problemów w firmach, szczególnie poprzez uczestnictwo w klastrach: mleczarskim, ekoenergetycznym, ciepłowniczym, piwowarskim.


Głównym problemem, z jakim boryka się uczelnia, jest niemożliwość pełnego dostosowania oferty, jakości kształcenia oraz prowadzonych badań do obecnych i prognozowanych potrzeb rynku. Ogromny potencjał UWM nie jest w pełni wykorzystywany głównie z powodu niedoinwestowanych, przestarzałych laboratoriów badawczych oraz wyeksploatowanego sprzętu. Z tego powodu pojawiają się utrudnienia w prowadzeniu badań naukowych i kształceniu studentów na wysokim poziomie oraz we współpracy międzynarodowej w szerszym zakresie niż dotychczas.

Dlatego uczelnia wystąpiła o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, który powstał aby likwidować bariery cywilizacyjne między Unią Europejską, a jej pięcioma najmniej rozwiniętymi regionami: wschodnimi województwami Polski. W tym województwem warmińsko-mazurskim, gdzie usytuowany jest UWM.

W ramach projektu "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności", którego łączna realizacja wyniesie ponad 28 mln euro, zakłada się realizację pięciu różnych komponentów inwestycyjnych. Zadanie, umownie nazywane Projektem BIO, dotyczy pięciu wydziałów uniwersytetu oraz Zakładu Doświadczalnego w Bałcynach koło Ostródy, których specyfika badań dotyczy szeroko rozumianych nauk przyrodniczych.


Komponent I: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa. Koszt prac: 7,5 mln euro.

Centrum Edukacyjno - Badawcze Mleczarstwa powstanie w oparciu o istniejące struktury organizacyjne oraz zasoby ludzkie Wydziału Nauki o Żywności.

Pracownicy wydziału od lat pracują jako eksperci - konsultanci FAO z zakresu mleczarstwa w wielu krajach świata. Potwierdzeniem wysokiego uznania fachowości i wiedzy w dziedzinie mleczarstwa jest działalność oraz członkostwo we władzach krajowych i międzynarodowych organizacji. Na wydziale znajdują się laboratoria badawcze, sale dydaktyczne oraz unikalna hala oddana do użytku w roku 1983, wyposażona w pilotowe linie technologiczne maszyn i urządzeń do przetwórstwa mleka.

Uczelnia, wykorzystując środki unijne, planuje rozbudowę, modernizację i wyposażenie w nowoczesną aparaturę dydaktyczną i naukowo-badawczą Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa. Tym samym realizacja komponentu pozwoli na rozwinięcie działalności dydaktycznej i badawczej prowadzonej przez Centrum Doskonałości Mleczarstwa WAMADAIREC Wydziału Nauki o Żywności. W wyniku projektu po modernizacji Centrum Edukacyjno-Badawcze Mleczarstwa będzie miało 8148 metrów powierzchni, z której będzie korzystać ponad cztery tysiące studentów.

Komponent II: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Kontroli Bezpieczeństwa

Zdrowotnego żywności i Profilaktyki Weterynaryjnej. Koszt prac: 5,9 mln euro.


Komponent III: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Oceny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego. Koszt prac: 5,3 mln euro.


Dwa wyżej wymienione ośrodki powstaną i będą działały w oparciu o istniejące struktury organizacyjne wydziałów: Medycyny Weterynaryjnej oraz Bioinżynierii Zwierząt.

Poza kształceniem bazy inżynieryjno-technicznej, menadżerskiej oraz lekarzy medycyny weterynaryjnej na potrzeby gospodarki żywnościowej wydziały te od wielu lat współpracują z sektorem rolnictwa i przemysłem spożywczym, w szczególności z przemysłem mięsnym i paszowym. Ważnymi dziedzinami gospodarki żywnościowej w naszym regionie jest drobiarstwo i przemysł mięsny, począwszy od hodowli drobiu i innych zwierząt rzeźnych, aż do ich przetwórstwa łącznie z produkcją pasz.

Współpraca wydziałów z gospodarką dotyczy chowu i hodowli zwierząt, profilaktyki i leczenia zwierząt oraz zakładów przetwarzających żywność i pasze. Nieprzypadkowo region Warmii i Mazur stał się również swego rodzaju "zagłębiem" firm działających na rzecz przemysłu rolno - spożywczego.

Uznaniem osiągnięć Wydziału Medycyny Weterynaryjnej jest fakt posiadania akredytacji europejskiej w zakresie kształcenia lekarzy weterynarii.

Inwestycje zrealizowane w ramach II komponentu obejmą modernizację trzech istniejących obiektów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz budowę nowego od podstaw. W wyniku prac budowlanych wydział będzie dysponował 475,8 metrami powierzchni laboratoriów biologiczno-chemicznych ze zmodernizowaną infrastrukturą budowlano-techniczną oraz 832,4 metrami powierzchni nowoczesnych sal laboratoriów zwierzęcych. 1200 studentów zyska niemal 700 metrów powierzchni dydaktycznej.

Inwestycje realizowane w ramach III komponentu to specjalistyczny ośrodek naukowo-dydaktyczny, który powstanie poprzez rozbudowę i modernizację obiektów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt oraz Zakładu Doświadczalnego w Bałcynach. W ośrodku będzie funkcjonował zespół sześciu laboratoriów zmodernizowanych i doposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą. W sumie uczelnia zyska 3400 metrów powierzchni wybudowanych i zmodernizowanych obiektów naukowo-badawczych oraz 2400 metrów powierzchni laboratoriów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Wszystko to dla niemal 1400 studentów uczących się na wydziale.


Komponent IV: Modernizacja obiektów i wyposażenie w aparaturę zespołu Laboratoriów Diagnostyki Molekularnej. Koszt prac: 3,3 mln euro.


Komponent zakłada utworzenie zespołu laboratoriów diagnostyki molekularnej dla potrzeb naukowo - dydaktycznych kierunków: biologia i biotechnologia.

W Polsce północno - wschodniej Uniwersytet Warmińsko - Mazurski jest jedyną uczelnią kształcącą studentów w zakresie szeroko pojętych nauk przyrodniczych. Zapotrzebowanie na nauki biologiczne było podstawą utworzenia przed ośmiu laty Wydziału Biologii z takimi kierunkami kształcenia jak biologia i biotechnologia.

Dotychczas zrealizowano pierwszy etap przebudowy i wyposażenia Wydziału Biologii. Baza materialna, powstała w wybudowanym przed 5 laty budynku Collegium Biologiae, opiera się na pracowniach biologii molekularnej, głównie w katedrach: Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Fizjologii Zwierząt i Biochemii. Istotne dla dalszego kształcenia studentów na dwóch kierunkach studiów - biologia, biotechnologia - było oddanie do użytku i częściowe wyposażenie w aparaturę badawczą budynku Collegium o łącznej powierzchni 6088 metrów z aulą na 288 miejsc i salami wykładowymi oraz pracownią komputerową.

Podczas realizacji tego komponentu gruntowną modernizację przejdzie budynek Wydziału Biologii, który dodatkowo będzie doposażony w aparaturę celem utworzenia ogólnowydziałowego zespołu laboratoriów diagnostyki molekularnej. Dzięki temu wydział będzie dysponował 1262 metrami powierzchni laboratoriów, 6 tys. metrów infrastruktury towarzyszącej - dróg, parkingów, terenów zielonych.

Komponent V: Budowa i wyposażenie Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej. Koszt prac: 6,5 mln euro.

W strukturze UWM funkcjonuje także Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa z 50-letnimi tradycjami. Wydział realizuje 39 projektów badawczych oraz prowadzi współpracę międzynarodową z 12 zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie prac naukowych, dydaktyki.

Pracownicy realizują granty badawcze własne, celowe i zamawiane. Są autorami około 80 patentów i wzorów użytkowych.

Wydział dysponuje bazą lokalową o powierzchni 4240 metrów, co stanowi 3,5 metra na jednego studenta, a to parametr wielokrotnie niższy od istniejących standardów w kraju i UE. Z tego powodu w sferze dydaktyki wydział zmuszony jest do korzystania także z bazy ogólnouczelnianej.

W ramach tego komponentu powstanie Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej o powierzchni użytkowej 2,5 tys. metrów. Przedsięwzięcie będzie związane z wybudowaniem budynku Centrum wraz z otaczającą infrastrukturą oraz wyposażeniem jednostki w zespół niezbędnych urządzeń aparatury naukowo-badawczej. W CAiIE znajdzie się miejsce dla laboratoriów: technologiczne oczyszczania wody, technologiczne oczyszczania ścieków, technologiczne przeróbki osadów, analityczne, parazytologii i toksykologii wodnej, biologii i rozrodu ryb, genetyki molekularnej, akwakultury organizmów wodnych, mikroskopii.

Bezpośrednim celem realizacji pięciu komponentów jest podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie zakresu i jakości badań prowadzonych w dziedzinie technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Będzie to związane ze stworzeniem na uniwersytecie nowoczesnego zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych. Realizacja tego celu przyczyni się do właściwego przygotowania największej jednostki dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej w północno-wschodniej Polsce. W myśl bowiem Strategii Lizbońskiej Polska dążąc do stanu, w którym europejska gospodarka stanie się "najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką w świecie, opartą na wiedzy, zdolną do trwałego wzrostu, tworzącą coraz większą liczbę lepszych miejsc pracy i zapewniającą większą spójność społeczną" musi miedzy innymi modernizować i unowocześniać istniejące uczelnie, by móc w pełni wykorzystywać ich ogromny potencjał.

Projekt: Biuro Projektu BIO i TECHNO