Rozwój Polski Wschodniej Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Fundusze Europejskie

Witamy na stronie Biura Projektu BIO i TECHNOCentrum Akwakultury
i Inżynierii Ekologicznej

Biuro projektu BIO i Biuro projektu TECHNO zostały powołane na mocy zarządzenia nr 35/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Realizacja zadania: "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności", umownie nazywana Projektem BIO trwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim już od maja 2009 roku. Jest to największa inwestycja na olsztyńskiej uczelni, finansowana z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, oś priorytetowa I "Nowoczesna gospodarka"; Działanie I.1. "Infrastruktura uczelni". Łącznie na ten cel przeznaczono 128 980 915,84 zł. Zadanie dotyczy pięciu wydziałów uniwersytetu oraz Zakładu Doświadczalnego w Bałcynach koło Ostródy, których specyfika badań dotyczy szeroko rozumianych nauk przyrodniczych.

Drugi projekt "Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych", umownie nazwany Projektem TECHNO, którego realizacja pochłonie 96 950 416,90 zł., będzie polegał na kompleksowej modernizacji bazy edukacyjno - badawczej nauk technicznych i informatycznych poprzez udoskonalenie infrastruktury technicznej i wyposażenia w aparaturę badawczo - dydaktyczną, w tym specjalistycznych laboratoriów.

Bezpośrednim celem obu projektów jest podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie zakresu i jakości badań prowadzonych w dziedzinie technologii, jakości, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a także dostosowanie do standardów europejskich kształcenia na kierunkach technicznych i informatycznych. Realizacja tego celu wzmocni ofertę badawczo - edukacyjną największej jednostki dydaktycznej w północno - wschodniej Polsce, jaką jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.


Informacje na temat PO RPW 2007-2013 na facebooku
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Więcej informacji:

www.polskawschodnia.gov.pl


www.funduszestrukturalne.gov.pl

Projekt: Biuro Projektu BIO i TECHNO