Jesteś tutaj: Strona startowa Regulamin pływalni

Regulamin pływalni oraz regulamin kasowy

1. PŁYWALNIA JEST OBIEKTEM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

2. NA TERENIE PŁYWALNI ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KOMERCYJNEJ I AKWIZYCYJNEJ BEZ UZYSKANIA UPRZEDNIO PISEMNEJ ZGODY ZARZĄDCY OBIEKTU, JAK TEŻ POSIADANIA STOSOWNYCH POZWOLEŃ W TYM ZAKRESIE

3. PŁYWALNIA UWM W OLSZTYNIE SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI BASENOWEJ (BASENU SPORTOWEGO, BASENU DO NAUKI PŁYWANIA, SAUN SUCHEJ I PAROWEJ, KOMPLEKSU TRZECH WHIRPOOLI Z NATRYSKAMI ), KOMPLEKSU SIŁOWNI Z SALĄ FITNESS, RESTAURACJI I SKLEPIKU SPORTOWEGO

4. NA OBIEKCIE ZAINSTALOWANE SĄ I PRACUJĄ URZĄDZENIA DO MONITORINGU AUDIO I VIDEO. MONITORING ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA JEGO GOŚCIOM ORAZ MIENIU PRZEZ NICH WNIESIONEMU NA TEREN PŁYWALNI

5. KAŻDA OSOBA PRZEBYWAJĄCA NA PŁYWALNI UWM JEST ZOBOWIĄZANA DO BEZZWŁOCZNEGO INFORMOWANIA ODPOWIEDNICH SŁUŻB RATOWNICZYCH, ZARZĄDCY PŁYWALNI I OCHRONY O ZAISTNIAŁYM WYPADKU LUB ZAGINIĘCIU OSOBY ORAZ INNYCH ZDARZENIACH NADZWYCZAJNYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

6. UZNAJE SIĘ, ŻE KAŻDA OSOBA  PRZED ZAKUPIENIEM KARTY WSTĘPU ZAPOZNAŁA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO REGULAMINU I ZOBOWIĄZAŁA SIĘ DO BEZWZGLĘDNEGO JEGO PRZESTRZEGANIA

7. PŁYWALNIA JEST CZYNNA CODZIENNIE W GODZINACH: OD 6:30 DO 22:30 Z WYJĄTKIEM:
-  DNI ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH LUB REKREACYJNYCH OGŁASZANYCH NA TABLICY OGŁOSZEŃ
-  DNI ŚWIĄTECZNYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH NA TABLICY OGŁOSZEŃ
-  DNI WYSTĄPIENIA EWENTUALNYCH AWARII ORAZ PRZERW KONSERWACYJNO - REMONTOWYCH

8. WSTĘP NA BASEN I SPA DOZWOLONY JEST OSOBOM POSIADAJĄCYM WAŻNĄ KARTĘ WSTĘPU LUB BILET ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM CENNIKIEM

9. Z PŁYWALNI MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY:
-  UMIEJĄCE PŁYWAĆ
-  DZIECI OD 2 DO 12 LAT  WYŁĄCZNIE POD STAŁĄ OPIEKĄ I NADZOREM OSÓB    PEŁNOLETNICH
-  UCZĄCE SIĘ PŁYWAĆ LUB TRENUJĄCE POD OPIEKĄ OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA POSIADAJĄCEJ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA
-  NIEPEŁNOSPRAWNE WYMAGAJĄCE BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI ORAZ OSOBY
ZE SKŁONNOŚCIAMI DO ATAKÓW SKURCZÓW LUB UTRATY PRZYTOMNOŚCI TYLKO Z PEŁNOLETNIM OPIEKUNEM

10. NA PŁYWALNIĘ NIE BĘDĄ WPUSZCZANE OSOBY:
-  KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU LUB INNYCH PODOBNIE DZIAŁAJĄCYCH ŚRODKÓW,
-  Z ZEWNĘTRZNYMI OZNAKAMI USZKODZEŃ SKÓRY,
-  Z OZNAKAMI CHORÓB STWARZAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWO UTONIĘCIA,
-  KTÓRYCH ZACHOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA OTOCZENIA,
-  KTÓRYCH STAN HIGIENY ODBIEGA OD OGÓLNIE PRZYJĘTYCH NORM.

11. OSOBY O NIESTABILNYM STANIE ZDROWIA [SCHORZENIA SERCA, ZABURZENIA KRĄŻENIA, RÓWNOWAGI LUB TEMU PODOBNE] KORZYSTAJĄ Z PŁYWALNI ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ  PO KONSULTACJI Z LEKARZEM, NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

12. ZAJĘCIA NA PŁYWALNI ODBYWAJĄ SIĘ INDYWIDUALNIE I GRUPOWO WEDŁUG USTALONEGO ROZKŁADU, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ W KASIE I U KIEROWNIKA PŁYWALNI. ZAJĘCIA NA PŁYWALNI ODBYWAJĄ SIĘ W GRUPACH DO 15 OSÓB NA JEDNĄ OSOBĘ PROWADZĄCĄ WEDŁUG USTALONEGO ROZKŁADU ZAJĘĆ

13. OSOBOM NIEUCZESTNICZĄCYM W GRUPOWYCH ZAJĘCIACH PRZEBYWANIE W BASENIE JEST DOZWOLONE JEDYNIE W USTALONYCH DNIACH I GODZINACH

14.WSZYSTKIE OSOBY UDAJĄCE SIĘ W STRONĘ PRZEBIERALNI OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA NA OBUWIE SPECJALNE [NP. KLAPKI] PRZEZNACZONE TYLKO DO ZAJĘĆ NA PŁYWALNI. NAKRYCIA WIERZCHNIE ORAZ ZMIENIANE OBUWIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ W SZATNI GŁÓWNEJ

15. PŁYWANIE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH INDYWIDUALNIE Z PŁYWALNI MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO W OBECNOŚCI RATOWNIKÓW. ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA I GRUP  DODATKOWO W OBECNOŚCI INSTRUKTORA ORAZ OPIEKUNA GRUPY

16. NA HALI BASENOWEJ OBOWIĄZUJE STRÓJ KĄPIELOWY W DOWOLNYM KOLORZE:
-  DLA KOBIET  JEDNO LUB DWUCZĘŚCIOWY
-  DLA MĘŻCZYZN - SPODENKI KĄPIELOWE PRZYLEGAJĄCE DO CIAŁA [BEZ KIESZENI I MANKIETÓW]
-  DZIECIOM DO LAT TRZECH  WSKAZANE JEST STOSOWANIE W CELACH OCHRONNYCH PIELUCHOMAJTEK WODOODPORNYCH
-  DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW CZEPKI KĄPIELOWE CAŁKOWICIE ZASŁANIAJĄCE WŁOSY PŁYWAJĄCEGO

STRÓJ KĄPIELOWY POWINIEN SPEŁNIAĆ WYMOGI HIGIENICZNE RAZ ESTETYCZNO MORALNE, NIE POSIADAĆ ZAMKÓW BŁYSKAWICZNYCH ALBO INNYCH WSTAWEK METALOWYCH LUB PLASTIKOWYCH, MOGĄCYCH STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA     ZDROWIA LUB BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTAJĄCEGO, JAK RÓWNIEŻ BYĆ PRZYCZYNĄ USZKODZEŃ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PŁYWALNI

KAŻDĄ OSOBĘ OBOWIĄZUJE PRZED WEJŚCIEM DO BASENU STARANNE UMYCIE SIĘ POD NATRYSKIEM Z UŻYCIEM MYDŁA ORAZ PRZEJŚCIE BOSO PRZEZ BRODZIK O DEZYNFEKCJI STÓP. PO SKORZYSTANIU Z WC  W TRAKCIE POBYTU NA HALI BASENOWEJ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UMYĆ CAŁE CIAŁO MYDŁEM PRZED PONOWNYM WEJŚCIEM DO WODY

17. PROWADZĄCY ZAJĘCIA OBOWIĄZANY JEST PRZYBYĆ NA 10 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ I WEJŚĆ RAZEM Z GRUPĄ. GRUPA BEZ PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA NIE BĘDZIE WPUSZCZANA NA PŁYWALNIĘ

18 NA HALĘ BASENOWĄ WSZYSCY UCZESTNICY GRUPY WCHODZĄ RÓWNOCZEŚNIE. SPÓŹNIENI NIE BĘDĄ WPUSZCZANI NA ZAJĘCIA. PROWADZĄCY
ZAJĘCIA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ STAN LICZBOWY ĆWICZĄCYCH PRZED I PO ZAJĘCIACH ORAZ ZGŁOSIĆ PRZYBYCIE I WYJŚCIE GRUPY RATOWNIKOWI

19. NA PŁYWALNI OBOWIĄZUJE ZACHOWANIE PORZĄDKU, CZYSTOŚCI, SPOKOJU, CISZY I BEZWZGLĘDNEGO PODPORZĄDKOWANIA SIĘ DECYZJOM
PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA I RATOWNIKA

20. KORZYSTAJĄCYM Z PŁYWALNI NIE WOLNO POWODOWAĆ SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU OSÓB TAM PRZEBYWAJĄCYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
-  WCHODZIĆ DO WODY BEZ ZEZWOLENIA, BIEGAĆ PO CHODNIKACH OTACZAJĄCYCH NIECKI BASENÓW, W  SZATNIACH I POD PRYSZNICAMI,
-  SKAKAĆ DO WODY Z BRZEGÓW BASENÓW, A ZE SŁUPKÓW STARTOWYCH BEZ ZGODY I NADZORU RATOWNIKA,
-  POPYCHAĆ, WRZUCAĆ DO WODY, ZANURZAĆ POD WODĄ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW BASENÓW,
-  PŁYWAĆ W POPRZEK TORÓW PŁYWACKICH, SIADAĆ NA LINACH TOROWYCH,
-  NURKOWAĆ ORAZ WYKONYWAĆ ĆWICZENIA BEZDECHOWE BEZ ZEZWOLENIA I NADZORU RATOWNIKA,
-  PALIĆ PAPIEROSÓW, PIĆ NAPOI ALKOHOLOWYCH NA CAŁYM OBIEKCIE ORAZ JEŚĆ NA TERENIE HALI BASENU I SZATNI.
-  NISZCZYĆ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PŁYWALNI ORAZ ZAŚMIECAĆ I BRUDZIĆ TERENU PŁYWALNI
-  ZATYKAĆ CIAŁEM I MANIPULOWAĆ PRZY KRATKACH URZĄDZEŃ POBIERAJĄCYCH WODĘ,
-  WPROWADZAĆ LUB WNOSIĆ WSZELKIEGO RODZAJU ZWIERZĄT

21. W CZASIE ZAWODÓW ORGANIZATOR OBOWIĄZANY JEST PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW REGULAMINU ORAZ JEST ODPOWIEDZIALNY ZA BEZPIECZEŃSTWO PŁYWAJĄCYCH

22. ZA STAN BEZPIECZEŃSTWA ĆWICZĄCYCH W BASENIE CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI PROWADZĄCY ZAJĘCIA, A W POMIESZCZENIACH
PŁYWALNI ZA WŁAŚCIWE ZACHOWANIE, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO ODPOWIEDZIALNY JEST OPIEKUN GRUPY. OPIEKUNOWIE GRUPY MAJĄ
OBOWIĄZEK PRZEBYWANIA Z GRUPĄ OD CHWILI WEJŚCIA NA PŁYWALNIĘ DO MOMENTU JEJ OPUSZCZENIA PRZEZ OSTATNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ

23. GRUPY LUB OSOBY MAJĄCE UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z PŁYWALNI NIE MOGĄ ODSTĘPOWAĆ SWYCH UPRAWNIEŃ INNYM OSOBOM

24. KIEROWNICTWO PŁYWALNI MOŻE KONTROLOWAĆ WSZYSTKIE ZAJĘCIA, A W RAZIE STWIERDZENIA UCHYBIEŃ  ZAKAZAĆ DALSZEGO KORZYSTANIA
Z PŁYWALNI

25. KIEROWNICTWO PŁYWALNI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO OKRESOWEGO OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z OBIEKTU W CAŁOŚCI LUB Z JEGO CZĘŚCI. NA OBIEKTY WYŁĄCZONE Z EKSPLOATACJI OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WSTĘPU.

26. INFORMACJE O WYŁĄCZENIU Z UŻYTKOWANIA BĘDĄ WYWIESZANE NA TABLICY OGŁOSZEŃ ORAZ PRZED WYŁĄCZONYMI Z UŻYTKOWANIA CZĘŚCIAMI OBIEKTU. ZAREZERWOWANE CZĘŚCI BASENU BĘDĄ OZNAKOWANE PRZY SŁUPKACH STARTOWYCH

27. NA DUŻYM BASENIE OBOWIĄZUJE RUCH PRAWOSTRONNY WZDŁUŻ TORÓW BASENU

28. OSOBY INDYWIDUALNE ORAZ GRUPY KORZYSTAJĄCE Z BASENU POWINNY PO ZAJĘCIACH ZŁOŻYĆ W WYZNACZONYCH MIEJSCACH SPRZĘT PŁYWACKI I RATOWNICZY

29. KORZYSTAJĄCY Z BASENU UPOWAŻNIENI SĄ DO KORZYSTANIA Z SZATNI NA 10 MIN. PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ. PO ZAJĘCIACH SZATNIA POWINNA BYĆ NIEZWŁOCZNIE OPUSZCZONA

30. WSZYSCY KLIENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO OPUSZCZENIA OBIEKTU DO GODZINY 22:30 natomiast ostatnie wejście ma miejsce o godz.21:15

31. KORZYSTAJĄCYM Z PŁYWALNI ZABRANIA SIĘ:
-  UŻYWANIA SPRZĘTU Z ELEMENTAMI SZKLANYMI [OKULARY, MASKI, SZKŁA KONTAKTOWE] ORAZ SZAMPONÓW, MYDŁA I INNYCH KOSMETYKÓW W SZKLANYCH OPAKOWANIACH. ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z KOSMETYKÓW DO CIAŁA [NP. KREMY] BEZPOŚREDNIO PRZED WEJŚCIEM DO BASENU.
-  WNOSZENIA NA HALĘ BASENOWĄ UBRAŃ, TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, SPRZĘTU MUZYCZNEGO I GRAJĄCEGO, PUSZEK, OSTRYCH NARZĘDZI ORAZ INNYCH NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW,
-  WNOSZENIA SPRZĘTU ASEKURACYJNEGO, SPORTOWEGO ORAZ TRENINGOWEGO  BEZ ZGODY DYŻURNEGO RATOWNIKA
-  WNOSZENIA I UŻYWANIA  WŁASNEGO SPRZĘTU NURKOWEGO BEZ ZGODY KIEROWNIKA PŁYWALNI.
-  WYKONYWANIA ZDJĘĆ, NAGRYWANIA FILMÓW NA TERENIE OBIEKTU BEZ ZGODY KIEROWNIKA PŁYWALNI,
-  ŻUCIA GUMY PODCZAS POBYTU NA HALI BASENOWEJ, PLUCIA NA PODŁOGĘ ORAZ DO WODY BASENOWEJ, ZAŁATWIANIA POTRZEB FIZJOLOGICZNYCH DO WODY BASENOWEJ, ZAŻYWANIA KĄPIELI POD PRYSZNICAMI PO WYJŚCIU Z BASENÓW [DOPUSZCZA SIĘ OPŁUKANIE CIAŁA]

32. DOPUSZCZA SIĘ UŻYWANIE WŁASNYCH SUSZAREK DO WŁOSÓW WYŁĄCZNIE NA KORYTARZU PRZED PRZEBIERALNIAMI

33. ZA PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE W SZATNI I PRZEBIERALNI, A NIEODDANE NA PRZECHOWANIE OPIEKUNOWI LUB DO DEPOZYTU, KIEROWNICTWO I OBSŁUGA PŁYWALNI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI. ZAGINIĘCIE LUB ZNALEZIENIE PRZEDMIOTÓW NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁOSIĆ OBSŁUDZE PŁYWALNI. ZATRZYMANIE PRZEDMIOTÓW ZNALEZIONYCH NA TERENIE OBIEKTU STANOWI NARUSZENIE PRAWA

34. NAD BEZPIECZEŃSTWEM PRZEBYWAJĄCYCH W WODZIE CZUWAJĄ RATOWNICY, KTÓRZY POSIADAJĄ ODPOWIEDNI STRÓJ [KOSZULKA I SPODENKI] Z NAPISEM „RATOWNIK”

35. USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCĄ SYGNALIZACJĘ DŹWIĘKOWĄ:
-  1  GWIZDEK KRÓTKI  PRZEKROCZENIE REGULAMINU,
-  1  GWIZDEK DŁUGI    ROZPOCZĘCIE KĄPIELI,
-  2  GWIZDKI DŁUGIE  KONIEC KĄPIELI,
-  SERIA KRÓTKICH GWIZDKÓW  „ALARM”

NA SYGNAŁ RATOWNIKA „ALARM” WSZYSCY PŁYWAJĄCY MUSZĄ NATYCHMIAST WYJŚĆ Z WODY I OPUŚCIĆ HALĘ BASENU

36. NA SYGNAŁ KOŃCZĄCY ZAJĘCIA ĆWICZĄCY I OSOBY INDYWIDUALNE KORZYSTAJĄCE Z BASENU, POWINNI NATYCHMIAST OPUŚCIĆ HALĘ BASENU

37. WSZELKIE SKALECZENIA, URAZY ORAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAĆ DYŻURNEMU RATOWNIKOWI LUB OBSŁUDZE PŁYWALNI

38. RATOWNICY PEŁNIĄCY DYŻUR NA PŁYWALNI SPRAWUJĄ OGÓLNY NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM NINIEJSZEGO REGULAMINU. WSZYSTKIE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE PŁYWALNI OBOWIĄZANE SĄ PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ ICH NAKAZOM

39. OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY LUB PRZEPISY NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU PŁYWALNI NIEZALEŻNIE OD EWENTUALNEGO SKIEROWANIA SPRAWY NA DROGĘ POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA

40. OSOBY NISZCZĄCE SPRZĘT LUB URZĄDZENIA PŁYWALNI PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA WYRZĄDZONE SZKODY. ZA OSOBY NIEPEŁNOLETNIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ PONOSZĄ ICH PRAWNI OPIEKUNOWIE

41. PŁYWALNIA NIE ODPOWIADA ZA WYPADKI I ZDARZENIA WYNIKŁE Z NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU

42. SKARGI I WNIOSKI NALEŻY ZGŁASZAĆ KIEROWNIKOWI PŁYWALNI

REGULAMIN KASOWY

1. 1. Podstawą rozliczenia pobytu na basenie jest Cennik Pływalni UWM.

2. 2. Opłata za bilety pobierana jest z góry.

3. 3. Czas pobytu na basenie mierzony jest od momentu przejścia przez bramkę przy kasie do chwili odczytu paska z elektronicznym

czytnikiem przez kasjera.

4. 4. Nieprzekroczenie bramki w ciągu 15 minut od zakupu biletu powoduje rozpoczęcie naliczania czasu od momentu nabycia

kluczyka w kasie.

5.Karnet oraz środki pieniężne należy uaktualnić w ciągu 2 lat od ostatniego doładowania.

6.Klient zobowiązany jest do pozostawienia kaucji w kasie na czas korzystania z paska do szafek w siłowni tj. legitymacji, karty benefit, karnetu UWM.

7. W przypadku rezerwacji:

- rezerwacja małego basenu ( maksymalna liczba osób - 14 )

- rezerwacja toru ( dorośli - 7 osób, dzieci - 10 osób )

8. Powyżej 100 osób - klientów indywidualnych nie wpuszczamy

5. 9. Kasjerka ma prawo do weryfikacji autentyczności wszelkiego rodzaju biletów, kart wstępu, karnetów, wejściówek i itp.

 

 

6

6

  

Drukuj PDF

Copyright © Pływalnia Uniwersytecka - UWM w Olsztynie 2021