Projekty badawcze

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prowadzi bardzo szeroki zakres prac badawczych. Realizowane tematy badawcze skupione są w 49 problemach badawczych, zawierających kilka zadań badawczych, formułowanych w powiązaniu z priorytetami: uczelnianymi, krajowymi i europejskimi. Kładziony jest główny nacisk na podejmowanie i realizowanie badań wynikających z potrzeb gospodarki i społeczeństwa.

W uczelni aktualnie realizowanych jest 164 krajowych projektów badawczych.

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowejwzakresie badań podstawowych. Realizując te zadania, NCN ogłasza następujące konkursy na finansowanie projektów badawczych:

 • Opus – finansowanie projektów, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 • Preludium – konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora
 • Preludium bis - konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich
 • Sonatina - na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
 • Sonata – konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, posiadających stopień naukowy doktora
 • SonataBis – konkurs na projekty mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego
 • Maestro – konkurs na badania prowadzone przez doświadczonych naukowców
 • Miniatura - konkurs na pojedyncze działania naukowe
 • Tango -  konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych 
 • Etiuda – stypendia doktorskie

W 2017 roku w UWM realizowanych jest 68 grantów NCN:

 • Opus: 10
 • Preludium: 19
 • Sonata: 4
 • Harmonia: 1
 • Miniatura: 34

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU to rządowa agencja wspierająca badania stosowane oraz komercjalizację wyników prac naukowych. Przyznaje granty m.in. w programach:

 • PBS – Program Badań Stosowanych – dotyczy wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki (ścieżka programowa A) oraz branż przemysłu (ścieżka programowa B),
 • GEKON - dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych
 • Innowacje Społeczne - program dotyczy poprawy jakości życia społeczeństwa
 • Lider - dla młodych naukowców, których badania mogą zostać wykorzystane w polskiej gospodarce
 • Uniwersytet Młodego Odkrywcy - ma na celu popularyzację nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat
 • Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Strategmed, Biostrateg i Techmatstrateg.

NCBiR pośredniczy w finansowaniu projektów z programów operacyjnych Unii Europejskiej.

Projekty realizowane w 2017 roku, dofinansowane z NCBiR:

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Strategmed:
1.Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznegodr Piotr Walczak, profesor wizytujący - Wydział Nauk Medycznych
2.Wykorzystanie potencjału regeneracyjengo mezenchymalnych komórek macierzystychdr hab. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM - Wydział Nauk Medycznych
3.Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej (strona projektu)dr hab. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM - Wydział Nauk Medycznych
Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Biostrateg:
1.GUTFEED - innowacyjne żywienie w  zrównoważonej produkcji drobiarskiejprof. dr hab. Jan Jankowski - Wydział Bioinżynierii Zwierząt
2.

Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródło substancji biologiczne aktywnych przeznaczonych do produkcji parametrów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplemnetów diety.

ZAD. 7. Wykorzystanie roślin

ZAD. 8. Zastosowanie wybranych związków roślinnych w leczeniu miejscowym zmian łuszczycowych

ZAD. 12. Badanie skuteczności długotrwałego podawania doustnego zmodyfikowanego wyciągu z lucerny pacjentom z dyslipidemią oraz miażdżycą

Akronim: PLANTARUM

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki - Wydział Biologii i Biotechnologii
3.

Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych

dr hab. Marcin Zieliński, prof. UWM - Wydział Nauk o Środowisku
4.

Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych ZAD. Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków po fermentacji metalowej i zagospodarowania odpadowego CO2

dr hab. Marcin Dębowski, prof. UWM - Wydział Nauk o Środowisku
Programy krajowe
1.Preparat synbiotyczny do profilaktyki zdrowotnej zwierząt monogastrycznych i zapobiegania wystąpienia chorób bakteryjnych i zatruć wywołanych toksynami oraz poprawiającego bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierzątProgram Badań Stosowanychprof. dr hab. Krzysztof Lipiński - Wydział Bioinżynierii Zwierząt
2.Opracowanie przemysłowej metody automatycznej oceny paramertrów technologicznych i klasyfikacji ziarna z zastosowaniem analizy obrazówProgram Badań Stosowanychdr hab. Piotr Zapotoczny, prof. UWM- Wydział Nauk Technicznych
3.Innowacyjny biopreparat deodoryzujący dla drobiarskich pomieszczeń produkcyjnychProgram Badań Stosowanychdr hab. Tadeusz Bakuła - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
4.Ocena właściwości użytkowych w warunkach polowychProgram Badań Stosowanychdr hab. Magdalena Jastrzębska - Wydział Kształtowanie Środowiska i Rolnictwa
5.Operacyjne leczenie zerwanego więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem techniki przemieszczania guzowatości kości piszczelowej w modyfikacji własnej na modelu owcyLIDER VIIdr wet. Yauheni Zhalniarovich - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Programy i projekty - obronność, bezpieczeństwo
1.Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby munduroweprof. dr hab. Zbigniew Adamiak - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO przyznaje granty m.in. w ramach:

 • programu DIALOG, który obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa", „Nauka dla innowacyjności", „Humanistyka dla rozwoju". Jego celem jest wsparcie działań, służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.
 • projektów „Diamentowy Grant” – umożliwiającego studentom  pozostanie kierownikami własnego projektu badawczego
 • Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
 • programów Plus (Iuventus– dla młodych naukowców, Mobilność – finansowanie badań w zagranicznych ośrodkach naukowych).

Ostatnimi nowymi programami MNiSW są Uniwersytet Młodych Wynalazców  i Akademickie Centrum Kreatywności.

 

W 2017 roku w UWM dofinansowanych jest 39 grantów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym 19 ze środków Konsorcjum Naukowego KNOW i 10 SPUB-ów) oraz 2 granty ze środków innych.

 

Odpowiadającna potrzeby polskiego środowiska naukowego i wypełniając rekomendacje Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) w sprawie narodowych map drogowych, resort przeprowadził procedurę konkursową aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB).
Przedsięwzięcie Konsorcjum EnFoodLife, koordynowane przez UWM zostało umieszczone na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

 

 Logo projektu Plantarum