Regulamin Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

I. Ogólne Założenia Działania Komisji
§ 1

 1. Celem działania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych, zwanej dalej Komisją, jest opiniowanie wszystkich projektów badawczych z udziałem ludzi, będących przedmiotem wniosku o finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki.
 2. Zakres działania Komisji obejmuje nieinwazyjne badania empiryczne z udziałem ludzi, które nie prowadzą do ingerencji w organizm badanego, w tym do pobierania płynów ustrojowych, podawania leków i wszelkich substancji uznawanych za szkodliwe lub zmieniające stan psychiczny (tzw. psychoaktywnych, w tym alkoholu niezależnie od dawek), itp. Zakres działania Komisji nie pokrywa się z zakresem działania Komisji Bioetycznej UWM oraz Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.
 3. Za etyczną stronę badań realizowanych na potrzeby prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, doktorskich) i innych prac empirycznych realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie nie będących przedmiotem wniosku do Narodowego Centrum Nauki, odpowiada opiekun naukowy lub prowadzący zajęcia. Komisja może jednak na wniosek rozpatrzyć również projekty badawcze, które zdaniem wnioskodawców wymagają opinii o charakterze etycznym.

§ 2

 1. Kadencja Komisji trwa 4 lata, zgodnie z kadencją organów kolegialnych Uczelni.
 2. Członkowie Komisji oraz jej przewodniczący są powoływani i odwoływani przez Rektora spośród pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 3. Komisja spośród swoich członków wybiera wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Komisja realizuje swoje zadania w sposób bezstronny, poufny i przejrzysty. W przypadku wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów któregoś z członków Komisji w odniesieniu do rozpatrywanego wniosku, obligatoryjnie zostaje on wyłączonyz podejmowania uchwały. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z udziałem w jej pracach.
 5. Za administracyjną obsługę prac Komisji odpowiada Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II. Procedura Wydawania Opinii
§ 3

 1. Wniosek w sprawie wydania opinii składa osoba zainteresowana. Wniosek o opinię mogą złożyć również władze Wydziału (Dziekan lub właściwy Prodziekan) lub Uczelni (Rektor lub właściwy Prorektor).
 2. Wnioskodawca kieruje wniosek do Przewodniczącego Komisji w formie papierowej i podpisanej przez wnioskodawcę oraz w formie elektronicznej (nośniku danych), poprzez Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 3. Przewodniczący, po zapoznaniu się z dokumentacją, przekazuje ją dwóm członkom Komisji, których specjalizacja naukowa jest najbliższa treści wniosku, w celu przygotowania przez nich opinii.
 4. Członkowie Komisji prezentują opinie, a przewodniczący po uwzględnieniu uwag członków Komisji:
  a) w przypadku opinii pozytywnych formułuje jednolitą treść opinii, która następnie podlega procedurze głosowania,
  b) w przypadku opinii negatywnych Komisja formułuje jednolitą treść negatywnej opinii oraz jej uzasadnienie, które następnie podlegają procedurze głosowania.
 5. Każdemu członkowi Komisji przysługuje w głosowaniu jeden głos, który oddaje za przyjęciem lub za odrzuceniem opinii.
 6. Wydając opinię Komisja może zobowiązać wnioskodawcę do składania regularnych sprawozdań z przebiegu badania, jego aspektów etycznych oraz do przedłożenia raportu końcowego z jego realizacji.
 7. Rozpoczęcie badań, do których mają zastosowanie przepisy Regulaminu, może nastąpić po uzyskaniu opinii pozytywnej.
 8. Komisja bezpłatnie rozpatruje wniosek i wydaje opinię o badaniach realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 9. Komisja pobiera opłaty za wyżej wymienione czynności wyłącznie od podmiotów zewnętrznych w wysokości 500 zł brutto.
 10. Do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, załącza się potwierdzenie uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 9. Opłaty są uiszczane na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wskazany przez Komisję.
 11. Zgodnie z uchwałą Nr 235 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich, z w/w opłaty pobierane są koszty pośrednie przeznaczone na finansowanie kosztów ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od przychodów z działalności jednostek ogólnouczelnianych nie objętych innymi kosztami pośrednimi. Z pozostałej kwoty 80% stanowią wynagrodzenia członków Komisji, a 20% koszty administracyjne związane z wydaniem opinii i funkcjonowaniem Komisji.
 12. Wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w ust. 11, dokonuje się na podstawie umów o dzieło oraz rachunków, które potwierdza Przewodniczący Komisji. Dokumenty są sporządzane na podstawie aktualnie obowiązujących wzorów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

III. Tryb Pracy Komisji
§ 4

 1. Komisja obraduje raz w miesiącu, o ile wpłyną wnioski.
 2. Harmonogram spotkań Komisji ustalany jest na każdy semestr roku akademickiego na jego początku. Harmonogram ten jest dostępny na stronie internetowej Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (http://www.uwm.edu.pl/badania-nauka).
 3. Komisja rozpatruje wnioski, które wpłyną do Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką na co najmniej dwa tygodnie przed jej planowanym posiedzeniem.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku Komisja wydaje opinię:
  a) negatywną – w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami etycznymi (opinia taka wymaga pisemnego uzasadnienia),
  b) pozytywną – potwierdzającą zgodność procedur z przyjętymi normami etycznymi (opinia ta nie wymaga uzasadnienia).
 5. Komisja podejmuje uchwały oraz zatwierdza opinie w tajnym trybie głosowania zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy członków Komisji, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

IV. Przepisy końcowe
§ 5

Integralną część Regulaminu stanowią załączniki.

 1. nr 1 – Podstawowe zasady etyki badań naukowych
 2. nr 2 – wzór wniosku do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 3. nr 3 – wzór decyzji Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie