Ogłoszenia Biura ds. Nauki

Dnia 21 marca 2019 r. odbyło się szkolenie dla pracowników UWM w zakresie składania wniosków w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Poniżej prezentacja, która została przedstawiona podczas szkolenia.

Prezentacja NCN

 

Biuro ds. Nauki uprzejmie informuje o specjalnym liście Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, skierowanym do zespołów naukowców realizujących projekty badawcze finansowane obecnie przez NCN, zwłaszcza do kierowników tych zespołów.

Apel dotyczy zjawiska "drapieżnych czasopism", tzw. predatory journals czyli czasopism, w których publikowane prace naukowe nie podlegają ocenie eksperckiej lub wykonana jest ona w oparciu o bardzo niskie standardy. Czasopisma te mają charakter wydawnictw publikujących w tzw.  otwartym dostępie (open access), z krótkim procesem publikacyjnym.

Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę na konsekwencje publikowania w takich czasopismach i zapoznać z nimi, szczególnie młodych pracowników naukowych (doktorantów i postdoków):

 „Narodowe Centrum Nauki nie popiera tego typu praktyk, a w sytuacjach, kiedy z całą pewnością uda się ustalić, że artykuł finansowany ze środków NCN został opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów oceny eksperckiej, będziemy wymagać od kierownika projektu usunięcia numeru projektu z publikacji, a w konsekwencji wykluczenia jej z raportu i zwrotu kosztów poniesionych na opublikowanie takiej pracy."

Więcej ważnych informacji na temat "drapieżnych czasopism" w liście dyrektora NCN  List dyrektora NCN

Listy wydawców i czasopism, co do których zachodzi podejrzenie, że nie zachowują odpowiednich standardów naukowych podczas procesu recenzyjnego artykułów zgłaszanych do publikacji.

wydawcy    - https://beallslist.weebly.com/

czasopisma - https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html

 

AKTUALNIE OGŁOSZONE KONURSY:

a)       Narodowe Centrum Nauki:

 • SONATA BIS 9 – konkurs na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • MAESTRO 11– konkurs jest przeznaczony dla doświadczonych naukowców mający na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki do 12.09.2019 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

 • MINIATURA 3– konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki zaś jego podstawowym celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek może zakładać realizację jednego spośród następujących działań:
  • badania wstępne/pilotażowe
  • kwerenda,
  • staż naukowy,
  • wyjazd badawczy,
  • wyjazd konsultacyjny.

Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 •   uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
 •   nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 •   nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 •   są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie uzyskały finasowania w konkursie MINIATURA 1 i MINIATURA 2 mogą ponowić wniosek o przyznanie środków w konkursie MINIATURA 3 z uwzględnieniem aktualnych wymagań konkursowych.

Nabór wniosków w Biurze ds. Nauki będzie prowadzony do 25.09.2019 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

 b)      Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • Uprzejmie informuję, iż jest możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dotacji na inwestycję w zakresie DUŻEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ o wartości przekraczającej 500 000 zł. Wnioski dotyczące inwestycji związanych z działalnością naukową składa się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nabór wniosków w Biurze ds. Nauki będzie prowadzony do 06.09.2019 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

b)  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej:

 • MONOGRAFIE – Adiustacje – program ma na celu finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami NCN, każdy projekt badawczy z udziałem ludzi powinien być zaopiniowany przez uczelnianą Komisję ds. Etyki Badań Naukowych.

Zakres działania Komisji obejmuje nieinwazyjne badania empiryczne z udziałem ludzi, które nie prowadzą do ingerencji w organizm badanego, w tym do pobierania płynów ustrojowych, podawania leków i wszelkich substancji uznawanych za szkodliwe lub zmieniające stan psychiczny (tzw. psychoaktywnych, w tym alkoholu niezależnie od dawek), itp.

Regulamin działania Komisji znajduje się na stronach: http://www.uwm.edu.pl/badania/komisja-etyki oraz http://bip.uwm.edu.pl/node/5540

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać w Biurze ds. Nauki,

Rektorat pokój 206, 207

tel. 523-38-20, 523-37-16, 523-35-52,

e-mail: bn@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/badania 

  Poradnik Rady Młodych Naukowców

Jak napisać wniosek o projekt badawczy


 

 KALENDARIUM BIURA ds. NAUKI

Charakterystyka możliwości finansowania

Terminy naboru wniosków

Projekty Narodowego Centrum Nauki

OPUS
konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

od 15 marca do 15 czerwca

od 15 września do 12 grudnia

PRELUDIUM
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

SONATA
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

SONATA Bis
konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

od 15 czerwca do 12 września

HARMONIA
konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

MAESTRO
konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze, mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

SONATINA
konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze

od 15 grudnia do 12 marca

ETIUDA
konkurs na stypendia doktorskie

MINIATURA
pojedyncze działanie naukowe

od 17 kwietnia do 20 grudnia 2018 r.

Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

TECHMATSTRATEG
celem głównym programu jest rozwój wiedzy w pięciu obszarach, prowadzący do przeniesienia do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach programu

Zgodnie z harmonogramem NCBiR
(aktualnie brak naboru)

LIDER
program, którego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym

od 18 stycznia 2019 r. do  12 marca 2019 r.

 

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem NCBiR
(aktualnie brak naboru)

 

 

 

CuBR
program, którego celem jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu metali nieżelaznych, których gotowość technologiczna oznaczać będzie możliwość ich testowania w skali pilotowej lub wdrożenie

G0_GLOBAL.PL
w ramach programu można uzyskać środki finansowe na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii

GOSPOSTRATEG
programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Zgodnie z harmonogramem NCBiR
(aktualnie brak naboru)

Projekty i inicjatywy ogłaszane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki:

1.      Moduły „Uniwersalia”

2.      Moduł „Dziedzictwo narodowe”

 

do 22 października 2018 r.

do 22 października 2018 r.

Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku
program skierowany do filozofów, teologów i myślicieli społecznych. Dofinansowane zostaną m.in. przedsięwzięcia dokumentacyjne, badawcze, archiwalne oraz edytorskie, a także działania nastawione na rozpowszechnienie dzieł w domenie publicznej oraz digitalizację najnowszych zbiorów

terminy ogłaszane na stronie MNiSW (aktualnie brak naboru)

Szlakami Polski Niepodległej

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych, a także katalogów rozumowanych wydarzeń artystycznych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Diamentowy grant
konkurs na projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów.

nabór wniosków do 24 stycznia 2019 r.

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

terminy ogłaszane na stronie MNiSW (aktualnie brak naboru)

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Wnioski na finansowanie dużej infrastruktury badawczej

do 31 sierpnia

Dialog
konkurs na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu

terminy ogłaszane na stronie MNiSW (aktualnie brak naboru)

Stypendia i subsydia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Program START
stypendia dla młodych uczonych

od 25 września 2018 r. 

do 25 października 2018 r.

Program MONOGRAFIE
finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

zgłoszenia przyjmowane w trybie ciągłym

Odbiór tematów statutowych na wydziałach

do 28 lutego

  

 Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2018 r.