Ogłoszenia Biura ds. Nauki

a)      Narodowe Centrum Nauki:

  • OPUS 16 – konkurs jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych.

 

  • PRELUDIUM 16– konkurs dedykowany jest osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 17 grudnia 2018 r. nie będą jeszcze posiadały stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt  badawczy. W  zespole badawczym mogą być co najwyżej trzy osoby, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie. 

 

  •  SONATA 14– jest konkursem skierowanym do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego.   

 

Nabór wniosków w Biurze ds. Nauki będzie prowadzony do 12.12.2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

  • MINIATURA 2– konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki zaś jego podstawowym celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek może zakładać realizację jednego spośród następujących działań:
   • badania wstępne,
   • badania pilotażowe,
   • kwerenda,
   • staż naukowy,
   • wyjazd konferencyjny,
   • wyjazd badawczy,
   • wyjazd konsultacyjny.

Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

   • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
   • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
   • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
   • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie uzyskały finasowania w konkursie MINIATURA 1 mogą ponowić wniosek o przyznanie środków w konkursie MINIATURA 2 z uwzględnieniem aktualnych wymagań konkursowych.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki. Nabór wniosków w trybie ciągłym.

 

b)        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

Konkursy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

 

  • „DZIEDZICTWO NARODOWE” – przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służącego jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

W ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:
1.  Społeczeństwo i kultura Polski średniowiecznej do końca XV w.;
2. Kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa na ziemiach polskich od czasów stanisławowskich;
3.  Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
4.  Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Nabór wniosków w Biurze ds. Nauki prowadzony będzie do 22.10.2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

  • „UNIWERSALIA" 2.1 – przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki do 22.10.2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

  • „UNIWERSALIA" 2.2 – przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów naukowych realizowanych w Polsce, obejmujących badania najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski opatrzone gruntownym, naukowym i oryginalnym opracowaniem edytorskim, w celu włączenia tych dzieł w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki do 22.10.2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

c)       Fundacja na rzecz Nauki Polskiej:

  • MONOGRAFIE – celem programu jest finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

  • Stypendium START –  jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych, młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. W konkursie oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze, stypendia przyznawane są naukowcom reprezentującym wszystkie dziedziny nauki. W konkursie mogą wziąć udział badacze, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia.

Wnioski składane do konkursu START będą także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki do 25.10.2018 r. Po tym terminie wnioski
nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

 

 

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami NCN, każdy projekt badawczy z udziałem ludzi powinien być zaopiniowany przez uczelnianą Komisję ds. Etyki Badań Naukowych.

Zakres działania Komisji obejmuje nieinwazyjne badania empiryczne z udziałem ludzi, które nie prowadzą do ingerencji w organizm badanego, w tym do pobierania płynów ustrojowych, podawania leków i wszelkich substancji uznawanych za szkodliwe lub zmieniające stan psychiczny (tzw. psychoaktywnych, w tym alkoholu niezależnie od dawek), itp.

Regulamin działania Komisji znajduje się na stronach: http://www.uwm.edu.pl/badania/komisja-etyki oraz http://bip.uwm.edu.pl/node/5540

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać w Biurze ds. Nauki,

Rektorat pokój 206, 207, 200

tel. 523-38-20, 523-37-16, 523-35-52,

e-mail: bn@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/badania 

Pracownicy Biura ds. Nauki opracowali przewodnik z instrukcjami, dotyczącymi sporządzania i składania wniosków w projektach krajowych NCN.

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać również w Biurze ds. Nauki, Rektorat pokój 206, tel. 523-37-16, 523-38-20. Serdecznie zapraszamy.

Dodano 28.05.2015 r.

 


  Poradnik Rady Młodych Naukowców

Jak napisać wniosek o projekt badawczy


 

 

 KALENDARIUM BIURA ds. NAUKI

Charakterystyka możliwości finansowania

Terminy naboru wniosków

Projekty Narodowego Centrum Nauki

OPUS
konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

od 15 marca do 15 czerwca

od 15 września do 15 grudnia

PRELUDIUM
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

SONATA
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

SONATA Bis
konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

od 15 czerwca do 15 września

HARMONIA
konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

MAESTRO
konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze, mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

SONATINA
konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze

od 15 grudnia do 12 marca

ETIUDA
konkurs na stypendia doktorskie

MINIATURA
konkurs na stypendia doktorski

aktualnie brak naboru

Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

TECHMATSTRATEG
celem głównym programu jest rozwój wiedzy w pięciu obszarach, prowadzący do przeniesienia do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach programu

Zgodnie z harmonogramem NCBiR
(aktualnie brak naboru)

LIDER
program, którego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym

do 12 marca 2018r.

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem NCBiR
(aktualnie brak naboru)

 

 

 

CuBR
program, którego celem jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu metali nieżelaznych, których gotowość technologiczna oznaczać będzie możliwość ich testowania w skali pilotowej lub wdrożenie

G0_GLOBAL.PL
w ramach programu można uzyskać środki finansowe na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii

GOSPOSTRATEG
programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Zgodnie z harmonogramem NCBiR
(aktualnie brak naboru)

Uniwersytet Młodego Odkrywcy
celem programu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat

od 18 grudnia do 31 stycznia 2018

Projekty i inicjatywy ogłaszane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki:

1.      "Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku" w ramach modułu „Fundamenty”

2.      Moduły „Uniwersalia”

3.      Moduł „Dziedzictwo narodowe”

 

aktualnie brak naboru


do 23 lutego 2018 r.
do 23 lutego 2018 r.

Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku
program skierowany do filozofów, teologów i myślicieli społecznych. Dofinansowane zostaną m.in. przedsięwzięcia dokumentacyjne, badawcze, archiwalne oraz edytorskie, a także działania nastawione na rozpowszechnienie dzieł w domenie publicznej oraz digitalizację najnowszych zbiorów

terminy ogłaszane na stronie MNiSW (aktualnie brak naboru)

Szlakami Polski Niepodległej

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych, a także katalogów rozumowanych wydarzeń artystycznych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Diamentowy grant
konkurs na projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów.

Od 15 listopada do 15 stycznia

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

od 2 stycznia do 31 marca

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Wnioski na finansowanie dużej infrastruktury badawczej

do 31 sierpnia

Dialog
konkurs na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu

nabór ciągły do dnia 30 czerwca 2019 r.

Stypendia i subsydia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Program START
stypendia dla młodych uczonych

nabór rozpocznie się we wrześniu 2018 r.

Program MONOGRAFIE
finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

zgłoszenia przyjmowane w trybie ciągłym

Badania statutowe

Wnioski o przyznanie dotacji na działalność statutową, w tym:

 • Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego

 • Dotacja dla młodych naukowców i doktorantów

od 1 października do 31 października

Wnioski o przyznanie dotacji na działalność statutową, w tym:

 • Dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego

 • Dotacja na trzymanie specjalnego urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej nauki

 • Zapewnienie dostępu do informacji naukowej

do 15 września

Wnioski o pokrycie kosztów restrukturyzacji

w każdym czasie

Wnioski o zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

Wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego z tytuł zdarzenia losowego

Odbiór tematów statutowych na wydziałach

do 28 lutego

Raport roczny z wykorzystania środków finansowych z:

 • Dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

 • Dotacji dla młodych naukowców i doktorantów

 • Dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego

 • Dotacji na trzymanie specjalnego urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej nauki

 • Zapewnienie dostępu do informacji naukowej

do 31 marca

  

 Ostatnia aktualizacja: 01 luty 2018 r.

Biuro ds. Nauki
ul. Oczapowskiego 2, Rektorat, pok. 200, 206 i 207

telefony: 89 523 38 20, 89 523 37 16, 89 524 54 65, 89 523 35 52
e-mail: bn@uwm.edu.pl