Ogłoszenia Biura ds. Nauki

AKTUALNIE OGŁOSZONE KONURSY:

1)   Narodowe Centrum Nauki:

 • OPUS 18 – konkurs jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. Istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców (również stypendia dla studentów lub doktorantów) pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji.
 • PRELUDIUM 18 – konkurs dedykowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, które na dzień 16 grudnia 2019 r. nie będą jeszcze posiadały stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt  badawczy. W  zespole badawczym mogą być co najwyżej trzy osoby, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie.
 • PRELUDIUM BIS 1– konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Projekty będą realizowane przez doktorantów pod opieką ich promotorów, którzy będą pełnić rolę kierowników projektów. Zespół badawczy może składać się wyłącznie z kierownika projektu i doktoranta.
 • SONATA 15 – konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień doktora w okresie od 1.01.2012 r. – 31.12.2017 r. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. 

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki do 11.12.2019 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

2)    MNiSW - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI -  program ma na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. Program składa się z modułów:

     a) Popularyzacja nauki i promocja sportu – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

 • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
 • organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
 • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
 • organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki.

W ramach tego modułu można złożyć nie więcej niż 5 wniosków z Uczelni.

     b) Wsparcie dla bibliotek naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.  W ramach modułu można złożyć 2 wnioski.

Nabór wniosków w Biurze ds. Nauki będzie prowadzony od 12.11.2019 r. do 29.11.2019 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

3) MNiSW - Konkursy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

 • „DZIEDZICTWO NARODOWE” – przedmiotem konkursu jest finansowanie długoterminowych projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim, słownikowym i bibliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

 • a) Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.),
 • b) Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,
 • c) Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
 • d) Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
 • „UNIWERSALIA" 2.1 – przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, będącego monografią naukową albo polskojęzycznym tematycznym numerem czasopisma, w celu jego udostępnienia odbiorcom zagranicznym.
 • „UNIWERSALIA" 2.2 – przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów naukowych realizowanych w Polsce, obejmujących badania najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski opatrzone gruntownym, naukowym i oryginalnym opracowaniem edytorskim, w celu włączenia tych dzieł do polskiego dziedzictwa kulturowego.
 • „FUNDAMENTY” – przedmiotem konkursu jest finansowanie projektu dotyczącego tematu badawczego o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki.

Priorytetowym obszarem badawczym dla projektów jest: Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki do 25.10.2019 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

4) MNiSW - UTRZYMANIE APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ, STANOWISKA BADAWCZEGO ORAZ SPECJALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ (dawny SPUB). 

Wnioski o dotację powinny zawierać opis znaczenia aparatury lub infrastruktury dla rozwoju działalności naukowej oraz uzasadnienie unikatowości w skali kraju. Link z roboczym wzorem wniosku i rozporządzeniem dotyczącym SPUB: https://www.gov.pl/web/nauka/wzor-wniosku-roboczy--rozporzadzenie-dotyczace-spub

Nabór wniosków w Biurze ds. Nauki będzie prowadzony do 25.10.2019 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

5) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

 • TANGO 4konkurs skierowany jest do osób które kierowały projektem bazowym finansowanym wcześniej przez NCN, a uzyskane wyniki planują zastosować praktycznie. Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Nabór wniosków w Biurze ds. Nauki będzie trwał od 29 listopada 2019 r. do 25 czerwca 2020 r. w podziale na rundy:

 • runda I: od 29 listopada 2019 roku do 27 stycznia 2020 roku,
 • runda II: od 1 lutego 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku,
 • runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 25 czerwca 2020 roku.

6)  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej:

 • MONOGRAFIE – Adiustacje – program ma na celu finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki. Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

 • Stypendium START –  jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych, młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. W konkursie oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze, stypendia przyznawane są naukowcom reprezentującym wszystkie dziedziny nauki. W konkursie mogą wziąć udział badacze, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia.

Wnioski składane do konkursu START będą także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki do 25.10.2019 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami NCN, każdy projekt badawczy z udziałem ludzi powinien być zaopiniowany przez uczelnianą Komisję ds. Etyki Badań Naukowych.

Zakres działania Komisji obejmuje nieinwazyjne badania empiryczne z udziałem ludzi, które nie prowadzą do ingerencji w organizm badanego, w tym do pobierania płynów ustrojowych, podawania leków i wszelkich substancji uznawanych za szkodliwe lub zmieniające stan psychiczny (tzw. psychoaktywnych, w tym alkoholu niezależnie od dawek), itp.

Regulamin działania Komisji znajduje się na stronach: http://www.uwm.edu.pl/badania/komisja-etyki oraz http://bip.uwm.edu.pl/node/5540

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać w Biurze ds. Nauki,

Rektorat pokój 206

tel. 523-38-20, 523-37-16

e-mail: bn@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/badania

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dnia 21 marca 2019 r. odbyło się szkolenie dla pracowników UWM w zakresie składania wniosków w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. 

Poniżej prezentacja, która została przedstawiona podczas szkolenia.

Prezentacja NCN

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biuro ds. Nauki uprzejmie informuje o specjalnym liście Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, skierowanym do zespołów naukowców realizujących projekty badawcze finansowane obecnie przez NCN, zwłaszcza do kierowników tych zespołów.

Apel dotyczy zjawiska "drapieżnych czasopism", tzw. predatory journals czyli czasopism, w których publikowane prace naukowe nie podlegają ocenie eksperckiej lub wykonana jest ona w oparciu o bardzo niskie standardy. Czasopisma te mają charakter wydawnictw publikujących w tzw.  otwartym dostępie (open access), z krótkim procesem publikacyjnym.

Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę na konsekwencje publikowania w takich czasopismach i zapoznać z nimi, szczególnie młodych pracowników naukowych (doktorantów i postdoków):

 „Narodowe Centrum Nauki nie popiera tego typu praktyk, a w sytuacjach, kiedy z całą pewnością uda się ustalić, że artykuł finansowany ze środków NCN został opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów oceny eksperckiej, będziemy wymagać od kierownika projektu usunięcia numeru projektu z publikacji, a w konsekwencji wykluczenia jej z raportu i zwrotu kosztów poniesionych na opublikowanie takiej pracy."

Więcej ważnych informacji na temat "drapieżnych czasopism" w liście dyrektora NCN  List dyrektora NCN

Listy wydawców i czasopism, co do których zachodzi podejrzenie, że nie zachowują odpowiednich standardów naukowych podczas procesu recenzyjnego artykułów zgłaszanych do publikacji.

wydawcy    - https://beallslist.weebly.com/

czasopisma - https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html

  

 Poradnik Rady Młodych Naukowców

Jak napisać wniosek o projekt badawczy


 Ostatnia aktualizacja: 2 października 2019 r.