Ogłoszenia Biura ds. Nauki

Poniżej link z informacjami o inicjatywach NCN skierowanych do naukowców szukających schronienia w Polsce.

https://www.ncn.gov.pl/dla-ukrainy

 

Biuro Projektów Krajowych Centrum Badań i Projektów (dawne Biuro ds. Nauki) przypomina o trwających konkursach na projekty badawcze.

Osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt z BiuremvProjektów Krajowych pod adresem mailowym: bn@uwm.edu.pl lub telefonicznie (89) 523 37 16 i (89) 523 38 20

Po kliknięciu na nazwę konkursu nastąpi przekierowanie na stronę ze szczegółowymi zasadami konkursowymi.

1. Narodowe Centrum Nauki:

 • OPUS 23 – konkurs skierowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Kierownikiem projektu składanego w konkursie OPUS może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. W ramach projektu badacze mogą m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców (również stypendia dla studentów lub doktorantów), pokryć koszty prowadzenia badań, zakupu materiałów i drobnego sprzętu, usług obcych, wyjazdów, wizyt, konsultacji oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji.

Nabór wniosków w Biurze Projektów Krajowych będzie prowadzony do 08.06.2022 r. Po tym terminie wnioski nie będą sprawdzane w Biurze Projektów Krajowych i podpisywane przez Prorektora ds. polityki naukowej i badań.

 • PRELUDIUM 21 – konkurs dedykowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, które na dzień 16 czerwca 2022 r. nie będą jeszcze posiadały stopnia naukowego doktora. Młody naukowiec będzie miał możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. W zespole badawczym mogą być co najwyżej trzy osoby, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie.

Nabór wniosków w Biurze Projektów Krajowych będzie prowadzony do 08.06.2022 r. Po tym terminie wnioski nie będą sprawdzane w Biurze Projektów Krajowych i podpisywane przez Prorektora ds. polityki naukowej i badań.

 • MINIATURA 6 – konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.  W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek może zakładać realizację jednego spośród następujących działań:
 • badania wstępne/pilotażowe
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.; 
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.
 • posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Nabór wniosków w Biurze Projektów Krajowych będzie prowadzony do 22.07.2022 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. polityki naukowej i badań.

2. Ministerstwo Edukacji i Nauki:

 • DOKTORAT WDROŻENIOWY - program przeznaczony jest dla uczestników szkoły doktorskiej. Badania doktorantów będą prowadzone we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami.

Program składa się z następujących modułów:

1) „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2 i 3;

2) „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;

3) „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Nabór wniosków odbywa się za pośrednictwem systemu OSF.

Osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt z Biurem Projektów Krajowych. (Rektorat, pok. 206, tel. 89 523 37 16, 89 523 38 20)

Nabór wniosków będzie prowadzony w Biurze Projektów Krajowych do 24.05.2022 r. Po tym terminie wnioski nie będą sprawdzane i podpisywane przez Prorektora ds. polityki naukowej i badań.

3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • LIDER XIII - jest to konkurs skierowany do młodych naukowców, którego celem jest poszerzenie kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Nabór wniosków w Biurze Projektów Krajowych będzie prowadzony do 20.06.2022 r. Po tym terminie wnioski nie będą sprawdzane w Biurze Projektów Krajowych i podpisywane przez Prorektora ds. polityki naukowej i badań.

 • IV konkurs INFOSTRATEG na projekty tematyczne - program ma na celu wspieranie rozwoju polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Nabór wniosków w Biurze Projektów Krajowych będzie prowadzony do 04.08.2022 r. Po tym terminie wnioski nie będą sprawdzane w Biurze Projektów Krajowych i podpisywane przez Prorektora ds. polityki naukowej i badań.

 4. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: 

 • MONOGRAFIE – celem programu jest finansowanie oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać mailowo do Biura Projektów Krajowych do dnia 05.09.2022 r

 • MONOGRAFIE – Adiustacje – program ma na celu finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych. O subwencję na finansowanie tłumaczenia dzieła na język obcy może ubiegać się wyłącznie autor Pracy wydanej w serii Monografie FNP

Wnioski należy wysyłać na adres mailowy: bn@uwm.edu.pl do Biura Projektów Krajowych. Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

Poniżej link do prezentacji ze Szkolenia dla Wniskodawców NCN z dnia 4.04.2022 r.:

Szkolenie dla Wnioskodawców NCN

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać poprzez kontakt mailowy i telefoniczny z pracownikami BiuraProjektów Krajowych: bn@uwm.edu.pl, Tel.: (89) 523 37 16 i (89) 523 38 20.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biuro ds. Nauki uprzejmie informuje o specjalnym liście Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, skierowanym do zespołów naukowców realizujących projekty badawcze finansowane obecnie przez NCN, zwłaszcza do kierowników tych zespołów.

Apel dotyczy zjawiska "drapieżnych czasopism", tzw. predatory journals czyli czasopism, w których publikowane prace naukowe nie podlegają ocenie eksperckiej lub wykonana jest ona w oparciu o bardzo niskie standardy. Czasopisma te mają charakter wydawnictw publikujących w tzw.  otwartym dostępie (open access), z krótkim procesem publikacyjnym.

Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę na konsekwencje publikowania w takich czasopismach i zapoznać z nimi, szczególnie młodych pracowników naukowych (doktorantów i postdoków):

 „Narodowe Centrum Nauki nie popiera tego typu praktyk, a w sytuacjach, kiedy z całą pewnością uda się ustalić, że artykuł finansowany ze środków NCN został opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów oceny eksperckiej, będziemy wymagać od kierownika projektu usunięcia numeru projektu z publikacji, a w konsekwencji wykluczenia jej z raportu i zwrotu kosztów poniesionych na opublikowanie takiej pracy."

Więcej ważnych informacji na temat "drapieżnych czasopism" w liście dyrektora NCN  List dyrektora NCN

Listy wydawców i czasopism, co do których zachodzi podejrzenie, że nie zachowują odpowiednich standardów naukowych podczas procesu recenzyjnego artykułów zgłaszanych do publikacji.

wydawcy    - https://beallslist.weebly.com/

czasopisma - https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html

 Poradnik Rady Młodych Naukowców

Jak napisać wniosek o projekt badawczy


 Ostatnia aktualizacja: 10.02.2022 r.