Ogłoszenia Biura ds. Nauki

Zmień rozmiar tekstu

Biuro ds. Nauki uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków na konkursy finansowane przez:

 

a)      Narodowe Centrum Nauki:

 • OPUS 14 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. O środki w tym konkursie może starać się każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia lub tytułu naukowego.

 

 • PRELUDIUM 14 – konkurs Preludium 14 jest przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie prowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy.

 

 • DAINA 1– konkurs na polsko–litewskie projekty badawcze. Konkurs DAINA 1 to wspólny projekt Narodowego Centrum Nauki i litewskiej agencji Lietuvos mokslo taryba (LMT). Finansowanie mogą w nim zdobyć polsko-litewskie zespoły badawcze, realizujące badania we wszystkich dyscyplinach naukowych. Planowane projekty mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, a kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony do 08.12.2017 roku.


 • MINIATURA 1 konkurs na pojedyncze działanie naukowe, skierowany do osób, które nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Realizującymi działanie naukowe mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły do 31.12.2017 roku.

 

b)    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

Program „DIALOG" obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa", „Nauka dla innowacyjności", „Humanistyka dla rozwoju".

Jego celem jest wsparcie działań, służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki. Nabór wniosków: w trybie ciągłym do dnia 30.06.2019 roku.

Minister zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia konkursu.

Minister może zawiesić konkurs na dany rok w dowolnym momencie bez podawania przyczyn.

 

c)    Fundacja na rzecz Nauki Polskiej:
 
 
 • MONOGRAFIE – celem programu jest finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

 


 

Po kliknięciu na nazwę konkursu nastąpi przekierowanie na stronę z zasadami konkursowymi.

 

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami NCN, każdy projekt badawczy z udziałem ludzi powinien być zaopiniowany przez uczelnianą Komisję ds. Etyki Badań Naukowych.

Zakres działania Komisji obejmuje nieinwazyjne badania empiryczne z udziałem ludzi, które nie prowadzą do ingerencji w organizm badanego, w tym do pobierania płynów ustrojowych, podawania leków i wszelkich substancji uznawanych za szkodliwe lub zmieniające stan psychiczny (tzw. psychoaktywnych, w tym alkoholu niezależnie od dawek), itp.

Regulamin działania Komisji znajduje się na stronach: http://www.uwm.edu.pl/badania/komisja-etyki oraz http://bip.uwm.edu.pl/node/5540

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać w Biurze ds. Nauki,

Rektorat pokój 206, 207, 200

tel. 523-38-20, 523-37-16, 523-35-52,

e-mail: bn@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/badania 

Pracownicy Biura ds. Nauki opracowali przewodnik z instrukcjami, dotyczącymi sporządzania i składania wniosków w projektach krajowych NCN.

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać również w Biurze ds. Nauki, Rektorat pokój 206, tel. 523-37-16, 523-38-20. Serdecznie zapraszamy.

Dodano 28.05.2015 r.

 


  Poradnik Rady Młodych Naukowców

Jak napisać wniosek o projekt badawczy


 

 

 KALENDARIUM BIURA ds. NAUKI

 

Charakterystyka możliwości finansowaniaTerminy naboru wniosków

Projekty Narodowego Centrum Nauki

OPUS
konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
od 15 marca do 15 czerwca

od 15 września do 15 grudnia
PRELUDIUM
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
SONATA
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
SONATA Bis
konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
od 15 czerwca do 15 września
HARMONIA
konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej
MAESTRO
konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze, mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

SONATINA
konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze
  od 15 grudnia do 15 marca
ETIUDA
konkurs na stypendia doktorskie
Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
TECHMATSTRATEG
celem głównym programu jest rozwój wiedzy w pięciu obszarach, prowadzący do przeniesienia do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach programu
 do 28 października 2016 r.
LIDER
program, którego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym
Zgodnie z harmonogramem NCBiR
(aktualnie brak naboru)
CuBR
program, którego celem jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiazań dla przemysłu metali nieżelaznych, których gotowość technologiczna oznaczać będzie możliwość ich testowania w skali pilotowej lub wdrożenie
G0_GLOBAL.PL
w ramach programu można uzyskać środki finansowe na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii
GOSPOSTRATEG
programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.
na etapie konsultacji społecznych
Projekty i inicjatywy ogłaszane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki:
 1. "Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku" w ramach modułu „Fundamenty”
 2. Moduł „Uniwersalia”
 3. Moduł „Dziedzictwo narodowe”
od 15 listopada 2016 r.
do 31 stycznia 2017 r.

do 31 października 2016 r.

Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku
program skierowany do filozofów, teologów i myślicieli społecznych. Dofinansowane zostaną m.in. przedsięwzięcia dokumentacyjne, badawcze, archiwalne oraz edytorskie, a także działania nastawione na rozpowszechnienie dzieł w domenie publicznej oraz digitalizację najnowszych zbiorów
terminy ogłaszane na stronie MNiSW (aktualnie brak naboru)
Diamentowy grant
konkurs na projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów.
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowcówod 2 stycznia do 31 marca
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
Wnioski na finansowanie dużej infrastruktury badawczejdo 31 sierpnia
Dialog
konkurs na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu
nabór ciągły do dnia 30 czerwca 2019 r.
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
celem programu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat
terminy ogłaszane na stronie MNiSW (aktualnie brak naboru)
Stypendia i subsydia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Program START
stypendia dla młodych uczonych
do 31 października 2016 r.
Program MONOGRAFIE
finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
zgłoszenia przyjmowane w trybie ciągłym
Badania statutowe
Odbiór tematów statutowych na wydziałachdo 28 lutego
Wnioski o przyznanie dotacji na działalność statutową, w tym:
 • Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
 • Dotacja dla młodych naukowców i doktorantów
 • Dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego
 • Zapewnienie dostępu do informacji naukowej
 • Pokrycie kosztów restrukturyzacji
do 15 września
Raport roczny z wykorzystania środków finansowychdo 31 marca
Ocena parametryczna jednostek naukowych, nabór ankiety jednostkistyczeń - marzec 2017 r.
Raporty roczne z realizacji projektów badawczych (wszystkich)do 28 lutego
Raport końcowy z realizacji projektów badawczychw ciągu 60 dni od terminu zakończenia realizacji

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2016 r.

Biuro ds. Nauki
ul. Oczapowskiego 2, Rektorat, pok. 200, 206 i 207

telefony: 89 523 38 20, 89 523 37 16, 89 524 54 65, 89 523 35 52
e-mail: bn@uwm.edu.pl