Ogłoszenia Biura ds. Nauki

Zmień rozmiar tekstu

Biuro ds. Nauki uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków na finansowanie projektów badawczych.

Po kliknięciu na nazwę konkursu nastąpi przekierowanie na stronę ze szczegółowymi zasadami konkursowymi.

 

a)      Narodowe Centrum Nauki:

 

  • Etiuda 6 – jest konkursem skierowanym do osób na początku kariery naukowej, przygotowujących swoją rozprawę doktorską. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy, podczas których mogą skupić się
   na przygotowywaniu swojej dysertacji doktorskiej. Oprócz tego w ramach grantu mogą sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w ośrodku naukowym.

 

  • Sonatina 2 –  to konkurs skierowany do osób, które stopień naukowy doktora uzyskały maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r. Konkurs ma na celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Oprócz tego beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji.

 

Nabór wniosków w Biurze ds. Nauki będzie prowadzony do 12.03.2018 r.

Wyniki konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2  będą znane latem 2018 r.

 

b)    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Program „DIALOG" obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa", „Nauka dla innowacyjności", „Humanistyka dla rozwoju".

Jego celem jest wsparcie działań, służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

W ramach tego programu, w danym roku  kalendarzowym, z jednego Wydziału można złożyć nie więcej niż 2 wnioski o finansowanie.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki. Nabór wniosków: w trybie ciągłym do dnia 30.06.2019 r.

Minister zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia konkursu.

Minister może zawiesić konkurs na dany rok w dowolnym momencie bez podawania przyczyn.

 

 • Konkursy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2018 r.

            „DZIEDZICTWO NARODOWE”

            Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służącego jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej. W ramach modułu  „Dziedzictwo narodowe” będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

 1. Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;
 2. Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;
 3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Nabór wniosków w Biurze ds. Nauki prowadzony będzie do 23.02.2018 r. 

             „UNIWERSALIA" 2.1

            Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki do 23.02.2018 r.

            „UNIWERSALIA" 2.2

            Przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim, w tym filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym, etc.) najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki  do 23.02.2018 r.

c)    Fundacja na rzecz Nauki Polskiej:

 

  • MONOGRAFIE – celem programu jest finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

 

 d)    Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

  • LIDER - jest programem skierowanym do młodych naukowców, którzy w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat oraz ukończyli studia II stopnia, lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych.

Nabór wniosków w Biurze ds. Nauki prowadzony będzie do 12.03.2018 r.

 

Konkurs służy opracowaniu przełomowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz zdobyciu lub rozwijaniu zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP (SZ RP) i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w następujących obszarach:

- cyberobrona, w ramach obszaru technologie informacyjne i sieciowe,

- autonomiczne platformy bezzałogowe (powietrzne, lądowe, morskie),

- technologie rakietowe obrony powietrznej w ramach obszaru broń precyzyjna i uzbrojenie.

 

Nabór wniosków w Biurze ds. Nauki prowadzony będzie do 02.02.2018 r.

 

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami NCN, każdy projekt badawczy z udziałem ludzi powinien być zaopiniowany przez uczelnianą Komisję ds. Etyki Badań Naukowych.

Zakres działania Komisji obejmuje nieinwazyjne badania empiryczne z udziałem ludzi, które nie prowadzą do ingerencji w organizm badanego, w tym do pobierania płynów ustrojowych, podawania leków i wszelkich substancji uznawanych za szkodliwe lub zmieniające stan psychiczny (tzw. psychoaktywnych, w tym alkoholu niezależnie od dawek), itp.

Regulamin działania Komisji znajduje się na stronach: http://www.uwm.edu.pl/badania/komisja-etyki oraz http://bip.uwm.edu.pl/node/5540

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać w Biurze ds. Nauki,

Rektorat pokój 206, 207, 200

tel. 523-38-20, 523-37-16, 523-35-52,

e-mail: bn@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/badania 

Pracownicy Biura ds. Nauki opracowali przewodnik z instrukcjami, dotyczącymi sporządzania i składania wniosków w projektach krajowych NCN.

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać również w Biurze ds. Nauki, Rektorat pokój 206, tel. 523-37-16, 523-38-20. Serdecznie zapraszamy.

Dodano 28.05.2015 r.

 


  Poradnik Rady Młodych Naukowców

Jak napisać wniosek o projekt badawczy


 

 

 KALENDARIUM BIURA ds. NAUKI

Charakterystyka możliwości finansowania

Terminy naboru wniosków

Projekty Narodowego Centrum Nauki

OPUS
konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

od 15 marca do 15 czerwca

od 15 września do 15 grudnia

PRELUDIUM
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

SONATA
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

SONATA Bis
konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

od 15 czerwca do 15 września

HARMONIA
konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

MAESTRO
konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze, mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

SONATINA
konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze

od 15 grudnia do 15 marca

ETIUDA
konkurs na stypendia doktorskie

MINIATURA
konkurs na stypendia doktorski

aktualnie brak naboru

Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

TECHMATSTRATEG
celem głównym programu jest rozwój wiedzy w pięciu obszarach, prowadzący do przeniesienia do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach programu

Zgodnie z harmonogramem NCBiR
(aktualnie brak naboru)

LIDER
program, którego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym

do 15 marca 2018r.

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem NCBiR
(aktualnie brak naboru)

 

 

 

CuBR
program, którego celem jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu metali nieżelaznych, których gotowość technologiczna oznaczać będzie możliwość ich testowania w skali pilotowej lub wdrożenie

G0_GLOBAL.PL
w ramach programu można uzyskać środki finansowe na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii

GOSPOSTRATEG
programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Zgodnie z harmonogramem NCBiR
(aktualnie brak naboru)

Uniwersytet Młodego Odkrywcy
celem programu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat

od 18 grudnia do 31 stycznia 2018

Projekty i inicjatywy ogłaszane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki:

1.      "Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku" w ramach modułu „Fundamenty”

2.      Moduły „Uniwersalia”

3.      Moduł „Dziedzictwo narodowe”

 

aktualnie brak naboru


do 28 lutego 2018 r.
do 28 lutego 2018 r.

Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku
program skierowany do filozofów, teologów i myślicieli społecznych. Dofinansowane zostaną m.in. przedsięwzięcia dokumentacyjne, badawcze, archiwalne oraz edytorskie, a także działania nastawione na rozpowszechnienie dzieł w domenie publicznej oraz digitalizację najnowszych zbiorów

terminy ogłaszane na stronie MNiSW (aktualnie brak naboru)

Szlakami Polski Niepodległej

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych, a także katalogów rozumowanych wydarzeń artystycznych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Diamentowy grant
konkurs na projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów.

Od 15 listopada do 15 stycznia

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

od 2 stycznia do 31 marca

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Wnioski na finansowanie dużej infrastruktury badawczej

do 31 sierpnia

Dialog
konkurs na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu

nabór ciągły do dnia 30 czerwca 2019 r.

Stypendia i subsydia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Program START
stypendia dla młodych uczonych

nabór rozpocznie się we wrześniu 2018 r.

Program MONOGRAFIE
finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

zgłoszenia przyjmowane w trybie ciągłym

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2018 r.

Biuro ds. Nauki
ul. Oczapowskiego 2, Rektorat, pok. 200, 206 i 207

telefony: 89 523 38 20, 89 523 37 16, 89 524 54 65, 89 523 35 52
e-mail: bn@uwm.edu.pl